podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Ulgi w rozliczeniu PIT za 2016 r. - Dodatek nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017

Ulga z tytułu systematycznego oszczędzania

Warunki kontynuacji ulgi

Od 1 stycznia 2002 r. prawo do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania przysługuje dwóm grupom podatników.

Po pierwsze, prawo do odliczania wydatków poniesionych z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej zachowali podatnicy, którzy nabyli je w latach 1997-2001, a odliczenia nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za te lata.

Po drugie, możliwość kontynuacji odliczeń z tytułu systematycznego oszczędzania mają podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r.:

 • zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
   
 • nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na ten cel w oparciu o art. 27a updof, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Prawo do odliczenia od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności z tytułu kontynuacji systematycznego gromadzenia oszczędności, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., przysługuje im nie dłużej niż do upływu terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy, określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Wysokość odliczeń

Omawiana ulga polega na pomniejszeniu podatku o 30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 6% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wskazany limit jest limitem rocznym, tak więc w każdym roku podatkowym odliczeniu z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej podlegają wydatki do ściśle określonego limitu. I tak:

 • w 1997 r. do 4.914 zł, co odpowiadało wydatkom w wysokości 16.380 zł,
   
 • w 1998 r. do 6.090 zł, co odpowiadało wydatkom w wysokości 20.300 zł,
   
 • w 1999 r. do 7.980 zł, co odpowiadało wydatkom w wysokości 26.600 zł,
   
 • w 2000 r. do 9.240 zł, co odpowiadało wydatkom w wysokości 30.800 zł,
   
 • w 2001 r. do 9.660 zł, co odpowiadało wydatkom w wysokości 32.200 zł.

Poczynając od 2002 r. roczny limit odliczeń wynosi 11.340 zł, co odpowiada wydatkom w wysokości 37.800 zł.

Należy pamiętać, że omawiane odliczenie wchodzi w zakres tzw. dużej ulgi budowlanej i mieści się w ramach limitu odliczeń przysługujących z tego tytułu, tj. 35.910 zł. Jeżeli więc podatnik korzystał z odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej, kwotę limitu przysługującego w 2016 r. z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej stanowi różnica między limitem określonym na lata obowiązywania przepisów ustawy a limitem odliczeń wykorzystanym w latach ubiegłych, nie więcej jednak niż 11.340 zł.

Odliczenie w ramach ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej przysługuje łącznie obojgu małżonkom (przysługuje im jeden wspólny limit), za wyjątkiem małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.

Przeznaczenie zgromadzonych oszczędności

Po upływie umownego okresu systematycznego oszczędzania, pieniądze zgromadzone w kasie mieszkaniowej podatnicy powinni wydatkować na zaspokojenie potrzeb (celów) mieszkaniowych, poprzez realizację inwestycji polegających na:

1) nabyciu, budowie, przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,

2) uzyskaniu spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

3) remoncie domu albo lokalu wspomnianych w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania,

4) spłacie kredytu bankowego zaciągniętego na powyższe cele,

5) nabyciu działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Po upływie okresu oszczędzania bank prowadzący kasę mieszkaniową zawiera z podatnikiem (na jego wniosek) umowę kredytową i udziela kredytu kontraktowego na cele mieszkaniowe, o których była mowa wyżej. Zawarcie takiej umowy nie jest jednak dla podatnika obowiązkowe. Może on zatem wydatkować zgromadzone oszczędności na wskazane wcześniej cele mieszkaniowe bez ubiegania się o kredyt.

Utrata prawa do ulgi i jej skutki

W myśl art. 27a ust. 13 pkt 4 updof, w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków na systematyczne oszczędzanie, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym wycofanie miało miejsce, dolicza kwoty uprzednio odliczone. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania zostanie wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę. Wydatkowanie powinno nastąpić do końca roku podatkowego, w którym wycofano pieniądze z kasy mieszkaniowej.

Inną przyczyną utraty prawa do dokonanych odliczeń jest przeniesienie uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich. W tym przypadku wyjątek dotyczy przekazania wspomnianych uprawnień na rzecz dzieci własnych lub przysposobionych. Potwierdzeniem tego jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 sierpnia 2015 r., nr ITPB2/4511-601/15-2/MM, w której czytamy: "(...) Wnioskodawczyni zamierza przenieść uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz córki, zatem w związku z dokonaną operacją nie wystąpią przesłanki do zwrotu wykorzystanej przez nią ulgi z tytułu wpłat na ww. rachunek.

Zaznaczyć jednak należy, że na córkę Wnioskodawczyni, w związku z otrzymaniem w drodze cesji uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej, jako właściciela tego rachunku przejdą również określone obowiązki. Obowiązkiem tym jest przeznaczenie i wydatkowanie kwot zgromadzonych na tym rachunku zgodnie z celami systematycznego oszczędzania".

Trzeba przy tym pamiętać, że możliwość kontynuowania (dokonywania) odliczeń po 1 stycznia 2002 r. z tytułu omawianej ulgi mają osoby, które nabyły do niej prawo przed tą datą. Zatem, każdy kto stał się właścicielem rachunku w kasie mieszkaniowej po 1 stycznia 2002 r. i w związku z tym dokonywał wpłat na ten rachunek, nie może skorzystać z ulgi z tego tytułu. Reguła ta dotyczy również dzieci, na które rodzice przenieśli prawo do zgromadzonych przez siebie środków.

Pozostałe zagadnienia

Kwota odliczenia od podatku z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej przekraczająca kwotę podatku obliczonego według skali podatkowej, podlega odliczeniu od podatku obliczonego za lata następne, aż do całkowitego jej odliczenia.

Wysokość wydatków związanych z systematycznym oszczędzaniem ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, a zaliczyć do nich można:

 • umowę zawartą pomiędzy bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową oraz podatnikiem (stanowi ona podstawę dokonywania wydatków),
   
 • dowody potwierdzające wysokość poniesionych w trakcie roku wydatków, np. bankowe dowody wpłaty.

Odliczenia wydatków z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej nie stosuje się, jeżeli za rok podatkowy podatnikowi lub jego małżonkowi dopisano premię mieszkaniową.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.