podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
Oświadczenie dla ubiegających się o świadczenie chorobowe za okres kwarantanny po przekroczeniu granicy dostępne jest w serwisie www.druki.gofin.pl »Zwolnienie płatnika składek z opłacania nieopłaconych składek ZUS, także w części finansowanej przez pracowników/zleceniobiorców - stanowiska ZUS i resortu pracy (zobacz więcej)Rozwiązania antykryzysowe dla firm (zobacz więcej)Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »
Zamknij
A A A

Przychody wolne od podatku - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Działalność pomocnicza wykonywana poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej

Spółka z o.o. działa w specjalnej strefie ekonomicznej, w której wytwarza wyroby (plastikowe sztućce). Oprócz zakładu umiejscowionego w strefie posiada stary zakład poza strefą (całość stanowi jedną spółkę z o.o.). Czy pakowanie wyrobów we własnym zakładzie poza strefą powoduje, że dochody ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych w strefie będą w całości opodatkowane? A może dochód należy podzielić na zwolniony od podatku dochodowego i podlegający opodatkowaniu?

Ze względu na pomocniczy charakter realizowanych poza strefą czynności pakowania wyrobów, w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej w SSE, na spółce nie będzie ciążył obowiązek podziału wyniku podatkowego uzyskanego ze sprzedaży wytwarzanych w strefie wyrobów na dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym i dochód podlegający opodatkowaniu. Dochód w całości będzie wolny od podatku.

Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, podatników CIT uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482 ze zm.), korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Podkreślić należy, iż zwolnieniem tym objęte są dochody z prowadzonej na terenie strefy - na podstawie uzyskanego zezwolenia - działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, iż wszystkie czynności integralnie związane z prowadzoną w strefie działalnością gospodarczą, muszą być wykonywane przez podatnika na terenie strefy. Przykładowo, jeżeli podatnik sprowadza własnym transportem spoza strefy materiały i surowce wykorzystywane do wykonywanej przez niego w strefie produkcji, to siłą rzeczy, część jego działań niestanowiących odrębnego rodzaju działalności gospodarczej, musi być wykonywana poza strefą. Jeżeli tego rodzaju czynności o charakterze pomocniczym w stosunku do prowadzonej w strefie działalności gospodarczej:

 • nie stanowią odrębnego źródła przychodów, oraz
   
 • są integralnie związane z działalnością prowadzoną w strefie,

to wówczas taka sytuacja nie ma wpływu na stosowanie omawianego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W konsekwencji, uzyskiwane dochody z "działalności strefowej", czyli przychody ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych w strefie, pomniejszone o koszty uzyskania tych przychodów - w tym koszty poniesione na wykonanie poza strefą czynności o charakterze pomocniczym - w całości będą korzystały ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

Należy podkreślić, że sytuację taką podobnie oceniają organy podatkowe. Z analogicznymi wątpliwościami jak przedstawione w pytaniu Czytelnika zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jeden z podatników prowadzących działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Zapytał mianowicie, czy przeniesienie ze względów logistycznych poza strefę czynności związanych z pakowaniem i przepakowywaniem wyrobów gotowych powstałych w całości na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, nie będzie skutkować koniecznością podziału wyniku podatkowego tego podatnika na część korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania oraz na część podlegającą opodatkowaniu? W wydanej 23 marca 2017 r. interpretacji indywidualnej nr 2461-IBPB-1-2.4510.20.2017.1.AK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podzielił pogląd wyrażony przez podatnika, iż czynności polegające jedynie na pakowaniu i przepakowywaniu (konfekcjonowaniu) poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej wyrobów w całości wyprodukowanych na terenie tej strefy, stanowią działalność pomocniczą w stosunku do działalności prowadzonej na terenie strefy i w konsekwencji podatnik zobowiązany będzie do ustalenia jednego wyniku podatkowego bez konieczności jego podziału na część korzystającą ze zwolnienia od podatku dochodowego oraz na część podlegającą opodatkowaniu.

Z uwagi na to, iż opisywany przypadek potencjalnie dotyczyć może wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, poniżej przytaczamy obszerne fragmenty stanowiska spółki, do których przychylił się organ podatkowy: "Działalność pomocnicza określana jako działalność wspomagająca podstawową działalność wykonywaną przez podmioty strefowe, nie została zdefiniowana w tzw. przepisach strefowych. Organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych powszechnie akceptują przesłanki zaczerpnięte z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z późn. zm., dalej: »rozporządzenie PKD«). Zgodnie z pkt 10 załącznika do tego rozporządzenia, działalność jest działalnością pomocniczą, jeżeli spełnia wszystkie następujące warunki:

 • służy wyłącznie jednostce,
   
 • nakłady na działalność pomocniczą stanowią koszt jednostki,
   
 • efekt końcowy (zazwyczaj usługi, rzadziej wyroby) nie stanowi części produktu finalnego jednostki i nie generuje nakładów brutto na środki trwałe.

Tym samym za działalność pomocniczą uznaje się działalność, która spełnia kumulatywnie wszystkie powyższe warunki.

Oprócz ww. przesłanek wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w zakresie działalności pomocniczej, organy podatkowe w swoich interpretacjach indywidualnych określają również działalność pomocniczą, jako działalność spełniającą definicję zawartą w pkt 6 sekcji II lit. C załącznika do rozporządzenia Rady (EWG) Nr 696/93 z 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie (Dz. U. UE. L. 93.76. 1 ze zm.).

Stosownie do przywołanego rozporządzenia, działalność pomocnicza w ramach danej jednostki prowadzona jest w celu umożliwienia lub ułatwienia produkcji określonych towarów i usług przez daną jednostkę na rzecz stron trzecich. Tym samym działalnością pomocniczą jest działalność, która spełnia kumulatywnie wszystkie poniższe warunki:

 • służy tylko jednostce, do której się odnosi, co innymi słowy oznacza, że wytworzone towary lub usługi nie mogą być sprzedawane w obrocie;
   
 • porównywalna działalność na podobną skalę realizowana jest w podobnych jednostkach produkcyjnych;
   
 • wytwarza usługi lub wyjątkowo dobra nietrwałe, które nie wchodzą w skład produktu końcowego jednostki;
   
 • wpływa na koszty bieżące samej jednostki, tzn. nie powoduje tworzenia środków trwałych brutto.

Przeniesienie i wykonywanie poza strefą czynności polegających wyłącznie na pakowaniu, przepakowywaniu wyrobów gotowych będących wynikiem działalności prowadzonej przez spółkę na terenie SSE, służyć będzie wyłącznie własnym potrzebom spółki i nie będzie ona zyskiwać z tego tytułu żadnych przychodów.

Koszty bieżące związane z wykonywaniem czynności pakowania i przepakowywania, ponoszone przez spółkę będą przez nią rozpoznawane, jako koszty uzyskania przychodów. Przeniesienie czynności pakowania poza SSE, nie będzie także miało żadnego wpływu na wzrost wartości dodanej wyprodukowanych przez spółkę wyrobów.

Czynności te będą jedynie wspomagać realizację podstawowej działalności gospodarczej, w tym objętej posiadanymi przez spółkę zezwoleniami SSE. Należy również dodać, że jak podkreśla WSA w Krakowie w wyroku z 6 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Kr 148/11), w którym zostało stwierdzone, że istotne jest bowiem to, że produkt wytworzony w ramach zezwolenia pochodzi ze specjalnej strefy ekonomicznej, bez znaczenia pozostaje natomiast to, gdzie będzie konfekcjonowany i na jakim obszarze dystrybuowany. (...)

Podsumowując, należy stwierdzić, że przeniesienie części działalności spółki poza strefę wyłącznie w zakresie czynności związanych z pakowaniem i przepakowywaniem wyrobów gotowych, których produkcja w całości odbywa się na terenie SSE na podstawie posiadanych przez spółkę zezwoleń, będzie stanowić działalność pomocniczą (subsydiarną) w odniesieniu do podstawowej działalności gospodarczej wykonywanej przez spółkę na obszarze SSE.

W konsekwencji, ze względu na pomocniczy charakter czynności pakowania zlokalizowanych poza strefą, na spółce nie będzie ciążył obowiązek dokonania wyodrębnienia organizacyjnego i podziału wyniku podatkowego na zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym i podlegający opodatkowaniu PDOP".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.