podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
Oświadczenie dla ubiegających się o świadczenie chorobowe za okres kwarantanny po przekroczeniu granicy dostępne jest w serwisie www.druki.gofin.pl »Zwolnienie płatnika składek z opłacania nieopłaconych składek ZUS, także w części finansowanej przez pracowników/zleceniobiorców - stanowiska ZUS i resortu pracy (zobacz więcej)Rozwiązania antykryzysowe dla firm (zobacz więcej)Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »
Zamknij
A A A

Przychody wolne od podatku - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości

Na zasadach określonych w art. 30e updof osoby fizyczne (podatnicy) muszą rozliczyć dochody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof. Obowiązek podatkowy powstaje, gdy zbycie to nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej oraz ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym te nieruchomości lub prawa majątkowe zostały nabyte (wybudowane).

Podatnicy mogą nie płacić podatku dochodowego w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku, jeżeli spełnią określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof warunki do skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Polega ona na zwolnieniu od podatku (całości lub części) dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, w przypadku gdy przychód uzyskany z ich zbycia zostanie przez podatnika wydatkowany w określonym terminie na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych. Wolna od podatku jest wówczas ta część dochodu, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.

Czas realizacji inwestycji

Do końca 2018 r. czas na wydatkowanie przychodu na realizację inwestycji mieszkaniowej wynosił dwa lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., czas na zrealizowanie inwestycji uprawniającej do ulgi mieszkaniowej wynosi trzy lata. Ten nowy, dłuższy termin ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r., co wynika z art. 16 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 2159. Zatem w praktyce dotyczy podatników, którzy zbyli (będą zbywać) nieruchomości lub prawa majątkowe po 31 grudnia 2018 r.

Katalog wydatków mieszkaniowych

Katalog inwestycji, które na potrzeby ulgi mieszkaniowej uważa się za wydatki na własne cele mieszkaniowe, zawiera art. 21 ust. 25 updof. Wyliczenie zawarte w tym przepisie jest wyczerpujące, a nowelizacja obowiązująca od 2019 r. nie wprowadziła zmian w tym katalogu.

Za cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki poniesione na:

1) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

2) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

3) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

4) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

5) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego przez podatnika:

 • przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, którego celem było finansowanie inwestycji wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 updof oraz
   
 • w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Począwszy od 2019 r., jeżeli podatnicy poniosą nakłady m.in. na nabycie budynku/lokalu mieszkalnego, to będą mogli skorzystać z ulgi mieszkaniowej, pod warunkiem, że nabędą ich własność przed upływem terminu na zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej, tj. przed upływem trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie (art. 21 ust. 25a updof).

Wątpliwości podatników dotyczące uznania wydatków finansowanych przychodem ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych za poniesione na własne cele mieszkaniowe, są przedmiotem licznych interpretacji wydawanych przez organy podatkowe. Sporne kwestie są natomiast rozpoznawane przez sądy administracyjne.

Z interpretacji i orzecznictwa wynika, że wydatkami uprawniającymi do ulgi mieszkaniowej są m.in. wydatki:

1) na remont własnego budynku/lokalu mieszkalnego obejmujące:

 • zakup i montaż klimatyzacji, która może spełniać również funkcję grzewczą (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.42.2019.1.MK),
   
 • zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz konieczną w tej sytuacji wymianę instalacji elektrycznej, w tym opraw oświetleniowych, jeżeli zostaną na stałe wbudowane w ściany i sufity, a także remont centralnego ogrzewania (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.278.2018.1.ASZ),
   
 • zakup farb, gipsów, tynków, klejów, rur, kabli, gniazd i włączników, płytek elewacyjnych, gzymsów ściennych i związanych z nimi trwale elementów podświetlenia, paneli podłogowych, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie przyłącza wody, płytek ceramicznych i elementów tzw. białego montażu (m.in. umywalki, wanny, prysznica, armatury łazienkowej), stanowiących część instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykorzystanych bezpośrednio przy remoncie (por. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2018 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.34.2018.2.IM oraz z 8 września 2017 r., nr 0111-KDIB2-2.4011.159.2017.2.BF),

2) na remont lokalu mieszkalnego, w stosunku do którego w momencie poniesienia wydatków podatnik posiadał spółdzielcze lokatorskie prawo, w sytuacji gdy przed upływem terminu określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, podatnik nabył prawo własności tego lokalu (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.465.2018.2.MKA),

3) na spłatę kredytu zaciągniętego przez małżonków na zakup lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego, sfinansowane środkami pochodzącymi ze zbycia nieruchomości stanowiącej majątek odrębny podatnika (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.356.2017.1.NPR),

4) z tytułu wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, przeznaczone na sfinansowanie remontu części wspólnych budynku mieszkalnego, których podatnik jest współwłaścicielem (por. wyroki WSA w Warszawie z 8 sierpnia 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 2987/17 oraz WSA w Łodzi z 28 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 870/17 - orzeczenia nieprawomocne),

5) na zakup udziału w nieruchomości obejmującej siedlisko, na którym znajduje się budynek mieszkalny (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Bd 41/18 - orzeczenie nieprawomocne).

Organy podatkowe oraz sądy administracyjne orzekają również na niekorzyść podatników, uznając, że ponoszone przez nich wydatki nie uprawniają do korzystania z ulgi mieszkaniowej. Z negatywną oceną spotkały się m.in. wydatki poniesione na:

1) nabycie nieruchomości, w której podatnik nie zamieszkuje, lecz która służy zaspokojeniu innych celów, jak np. lokata kapitału, osiąganie przychodów z najmu, zapewnienie mieszkania członkom rodziny, w tym rodzicom i dzieciom (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 maja 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.172.2019.2.MJ),

2) zakup i ułożenie kostki brukowej na podjeździe, chodniku i tarasie, który nie jest konstrukcyjnie związany z budynkiem mieszkalnym stanowiącym własność podatnika (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.188.2019.2.MJ),

3) nabycie miejsca postojowego, w tym zlokalizowanego w budynku, w którym podatnik mieszka (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.399.2018.1.MKA),

4) spłatę pożyczki wykorzystanej na zaspokojenie celów mieszkaniowych uzyskanej od członków rodziny lub zakładu pracy, a nie w banku czy spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2019 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.451.2018.1.MS),

5) nabycie altany przeznaczonej do całorocznego zamieszkania, wybudowanej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (por. wyrok NSA z 18 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1128/16).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.