podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Jednolity plik kontrolny w 2018 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017

Zasady składania korekt JPK_VAT

Analiza plików

Informacje JPK_VAT mogą zawierać błędy. Nieprawidłowości są ujawniane przez samych podatników, np. po autokorekcie deklaracji VAT, albo w wyniku weryfikacji dokonanej przez administrację skarbową.

Urzędowe badanie plików JPK_VAT przeprowadza Centrum Analiz i Planowania Administracji Podatkowej przy Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Wykorzystuje do tego informatyczne narzędzie ANALIZATOR_JPK. Uchybienia najczęściej stwierdzane w wyniku tej analizy to: rozbieżności między plikami JPK_VAT a deklaracjami VAT złożonymi za ten sam okres rozliczeniowy, nieścisłości w kwotach transakcji wykazanych przez kontrahentów w swoich JPK_VAT, uwzględnienie faktur wystawionych przez osoby lub podmioty niebędące czynnymi podatnikami VAT. Podatnicy, którzy przesłali informacje z błędami, otrzymują z Ministerstwa Finansów zawiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach z prośbą o sprawdzenie przekazanych plików, a w razie potwierdzenia istnienia uchybień - o złożenie korekty JPK_VAT i/lub deklaracji VAT. Informację dostaje się najczęściej e-mailem lub SMS-em. Istnieje również możliwość otrzymania wezwania do skorygowania JPK_VAT i/lub deklaracji VAT z urzędu skarbowego w ramach czynności sprawdzających.

Wersja poprawiona

Korektę JPK_VAT trzeba sporządzić w każdym przypadku, gdy następuje zmiana raportowanych kwot. Jest ona niezbędna także w razie niewłaściwego oznaczenia stron transakcji - podania błędnego numeru lub nazwy kontrahenta. Nie ma natomiast podstaw do składania korekty JPK_VAT w sytuacji, gdy dokonuje się korekty deklaracji VAT, która dotyczy wyłącznie zmiany kwoty zwrotu na rachunek bankowy i kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Korekta JPK_VAT polega na ponownym wygenerowaniu pliku zawierającego wszystkie transakcje z danego okresu z właściwymi danymi i wartościami. Korektę składa się obecnie według schematu JPK_VAT (2). Poprawioną wersję (także kolejne korekty) należy oznaczyć jako "2" w pozycji "cel złożenia" (podstawowy plik posiada oznaczenie "cel złożenia - 1"). Informacja na temat celu złożenia raportu, w zależności od używanego programu komputerowego, pojawia się automatycznie albo po ręcznym wprowadzeniu zmiany. Wysłanie kilku korekt tej samej informacji, zwłaszcza w krótkich odstępach czasu, może obecnie budzić wątpliwości, który plik jest ostateczny. Ministerstwo Finansów wyjaśnia (w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej), że decydujące znaczenie ma data złożenia pliku, a w razie przekazania ich kilku w tym samym dniu - godzina przesłania. Problemy te powinny zniknąć od przyszłego roku wraz z obowiązkiem stosowania schematu JPK_VAT(3). Pierwotny plik będzie zawierał w polu "cel złożenia" oznaczenie "0", pierwsza korekta - "1", następna - "2" itd.

Korektę JPK_VAT składa się na analogicznych zasadach jak pierwotną wersję. Nie ma prawnych ograniczeń co do liczby korekt tej samej informacji podatkowej. JPK_VAT za dany miesiąc wolno korygować wielokrotnie.

Dług po korekcie

Korekta JPK_VAT wiąże się niekiedy z koniecznością poprawienia deklaracji VAT. Korekty dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej. Efektem naniesienia poprawek może być ujawnienie zaległości podatkowej. Odsetki za zwłokę ustala się - w zależności od okoliczności wykrycia długu - przy wykorzystaniu stawki podstawowej, obniżonej lub podwyższonej.


Kalkulator odsetkowy dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Obniżone odsetki za zwłokę, naliczane na podstawie stawki wynoszącej 50% stawki podstawowej (aktualnie 4%), stosuje się w przypadku wpłaty zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku korekty rozliczenia dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji. Dług trzeba uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Opisana preferencja nie przysługuje w przypadku korekty dokonanej w wyniku czynności sprawdzających, a także składanej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej lub zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a gdy nie wysyła się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej.

Podatnicy, którzy korygują deklaracje VAT na podstawie otrzymanych informacji o nieprawidłowościach w plikach JPK_VAT, mogą zastosować obniżone odsetki za zwłokę od ujawnionej zaległości podatkowej, jeżeli taką wiadomość dostali bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Resort finansów (ani Centrum Analiz i Planowania Administracji Podatkowej przy Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu) nie prowadzi bowiem wspomnianych procedur mających na celu weryfikację rozliczeń podatkowych.

Zmniejszenie obciążeń odsetkowych nie wchodzi natomiast w rachubę, gdy poprawki w deklaracji są nanoszone po otrzymaniu wezwania z urzędu skarbowego, w wyniku podjętych czynności sprawdzających. Musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między czynnościami sprawdzającymi a korektą. Odsetki za zwłokę nalicza się w takim przypadku według stawki podstawowej (wynoszącej obecnie 8%), a niekiedy - podwyższonej (równej 12%). Podwyższone odsetki za zwłokę trzeba zapłacić, jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu. Pięciokrotność minimalnej pensji w 2017 r. to 10.000 zł, a w 2018 r. - 10.500 zł.

Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, jaką pobiera operator wyznaczony do świadczenia pocztowych usług powszechnych. Przewiduje to art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej. Operatorem wyznaczonym jest Poczta Polska S.A., a opłata pobierana przez nią za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej wynosi 2,90 zł. Opłata ta stanowi składową ceny listu poleconego wynoszącej od 5,20 zł do 14,50 zł w zależności od gabarytu przesyłki oraz tego, czy ma status przesyłki ekonomicznej, czy priorytetowej. Trzykrotność tej opłaty to 8,70 zł. Wpłacie nie podlegają więc odsetki podatkowe nieprzekraczające 8,70 zł. Przyjmuje się, że chodzi o wartość przed zaokrągleniem do pełnych złotych, czyli ustaloną z dokładnością co do groszy. Zwolnienie to obowiązuje bez względu na to, jaką stawkę zastosowano do ustalenia odsetek podatkowych: podstawową, obniżoną czy podwyższoną.

Przykład

Podatnik skorygował deklarację VAT-7 i informację JPK_VAT za sierpień 2017 r. po otrzymaniu z Ministerstwa Finansów, przysłanego e-mailem, powiadomienia o błędach w JPK_VAT (tzn. odliczeniu VAT z faktur wystawionych przez podmiot niebędący czynnym podatnikiem VAT). W wyniku naniesionych poprawek musi uregulować zaległość podatkową w wysokości 1.450 zł. Korekta deklaracji została złożona 30 listopada 2017 r., czyli w ciągu 6 miesięcy liczonych od 25 września 2017 r., kiedy upłynął termin złożenia deklaracji VAT-7 za sierpień 2017 r. Wpłata zaległości podatkowej nastąpiła 4 grudnia 2017 r., czyli w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty, który upłynął 7 grudnia 2017 r. Korekta nie była związana z czynnościami sprawdzającymi, kontrolą podatkową lub celno-skarbową. Podatnik dokonał jej na podstawie informacji o nieprawidłowościach w pliku JPK_VAT otrzymanej bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.

Odsetki za zwłokę od ujawnionej zaległości podatkowej mogły więc być naliczone według stawki obniżonej (wynoszącej 4%). Uregulowano je za okres od 26 września 2017 r. (dnia następującego po upływie terminu płatności VAT za sierpień 2017 r.) do 4 grudnia 2017 r. (dnia zapłaty). Wyniosły one 11 zł zgodnie z wyliczeniem:

   (1.450 zł × 70 dni × 4%) : 365 = 11,12 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych: 11 zł.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.