podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Rozpoczynamy działalność gospodarczą - Prawa i obowiązki w zakresie VAT - Dodatek nr 10 do Poradnika VAT nr 13 (445) z dnia 10.07.2017

Zgłoszenie rejestracyjne

1.1. Rejestracja podmiotów dokonujących obrotów krajowych

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z art. 15 tej ustawy, obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R ciąży na podatnikach podatku VAT, czyli na następujących podmiotach:

 • osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osobach fizycznych, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności (w tym również w szczególnych okolicznościach na podmiotach niemających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju),
   
 • osobach fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie, które nie będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, jako rolnicy ryczałtowi; w przypadku gdy gospodarstwo rolne prowadzone jest wspólnie przez kilka osób (np. rodzinne gospodarstwo) zgłoszenie rejestracyjne dokonywane jest wyłącznie przez jedną z tych osób,
   
 • organach administracji publicznej i urzędach administracji publicznej w przypadku, gdy wykonują czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Obowiązek rejestracji nie dotyczy podmiotów zwolnionych z podatku ze względu na osiągane obroty (nieprzekraczające limitu określonego w art. 113 ust. 1, wynoszącego począwszy od 1 stycznia 2017 r. 200.000 zł), z pewnymi wyłączeniami wynikającymi z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z podatku. Podmioty te mogą jednak dobrowolnie złożyć zgłoszenie rejestracyjne, deklarując w nim korzystanie ze zwolnienia od podatku.

Zgłoszenie VAT-R należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego w formie drukowanej lub przesłać elektronicznie przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników zwolnionych z VAT - jako "podatnika VAT zwolnionego" i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie. Warto dodać, że składając wniosek o wydanie potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego z VAT (VAT-5) podatnik musi uiścić opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

1.2. Obowiązki rejestracyjne podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy, którzy zamierzają dokonywać transakcji z podmiotami z państw Unii Europejskiej mają obowiązek zarejestrowania się dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Fakt, iż podatnik nie będzie dokonywał regularnie nabyć wewnątrzwspólnotowych, lecz będzie to jednorazowa transakcja, nie jest przesłanką do zwolnienia z obowiązku rejestracji jako podatnika VAT UE.

Wszyscy podatnicy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych mają obowiązek dokonania stosownej rejestracji i posługiwania się numerem VAT UE. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z dyrektywy w sprawie VAT.

Art. 214 ww. dyrektywy stanowi bowiem, iż państwa członkowskie mają zapewnić, aby wszyscy podatnicy dokonujący na terytorium danego państwa dostaw towarów lub świadczenia usług, podatnicy lub osoby prawne niebędące podatnikami dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów podlegających opodatkowaniu, a także podatnicy prowadzący działalność w innym państwie członkowskim, którzy na terenie danego państwa dokonują WNT, byli zidentyfikowani za pomocą indywidualnego numeru.

Pojęcie indywidualnego numeru identyfikacyjnego VAT zostało zdefiniowane w art. 215 dyrektywy i zgodnie z tym przepisem jest to numer zawierający prefiks zgodny z kodem ISO - 3166 alpha 2 umożliwiający identyfikację państwa członkowskiego, które go nadało.

Rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonuje się na formularzu VAT-R, zaznaczając w nim stosowne rubryki.

Po złożeniu zawiadomienia o zamiarze dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał zgłoszenia, jako podatnika VAT UE potwierdzając ten fakt na formularzu VAT-5UE.

Rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych - w myśl art. 97 ust. 1-3 ustawy - dokonać muszą:

 • czynni podatnicy VAT planujący dokonywanie dostaw lub nabyć wewnątrzwspólnotowych, importu usług lub świadczenia usług, dla których podatnikiem będzie unijny usługobiorca,
   
 • osoby prawne niebędące podatnikami oraz pozostali podatnicy:
   
  • dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, jeśli wartość tych transakcji w roku podatkowym przekracza 50.000 zł,
    
  • dokonujący importu usług od podatników z krajów UE,
    
  • świadczący usługi na rzecz podatników z krajów UE, z tytułu których podatek rozlicza nabywca unijny.

Podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami mogą wybrać opodatkowanie WNT poprzez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru VAT UE lub złożenie zawiadomienia naczelnikowi urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania.

Jeżeli mamy do czynienia z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, warto również zwrócić uwagę na to, czy unijny kontrahent jest czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanym na potrzeby takiej transakcji w jednym z krajów UE.

Jeśli podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE zaprzestanie dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu w terminie 15 dni od jego zaistnienia. Zgłoszenie to staje się podstawą do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT UE. Zgodnie natomiast z art. 97 ust. 15 ustawy o VAT, wykreślenie takie może nastąpić również z urzędu, jeśli podatnik za trzy kolejne miesiące lub kwartał złoży deklaracje podatkowe, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, wówczas naczelnik urzędu skarbowego o powyższym powiadamia podatnika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik zawiesił działalność gospodarczą. Podatnik może zostać wykreślony z rejestru także wówczas, gdy przez okres trzech kolejnych miesięcy nie składał informacji podsumowujących pomimo istnienia takiego obowiązku.

Weryfikacja statusu podatkowego zagranicznych kontrahentów ma ogromne znaczenie dla polskich podatników dokonujących transakcji w ramach obrotu z zagranicą. Status podatkowy uczestniczących w dostawie podmiotów decyduje o miejscu opodatkowania większości usług i wysokości stawki VAT. O tym, w jaki sposób należy dokonać weryfikacji zagranicznego kontrahenta mówią nam przepisy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L nr 77/1 ze zm.), zwanego "unijnym rozporządzeniem wykonawczym".

Zgodnie z art. 18 ww. rozporządzenia usługobiorca prowadzący działalność na terytorium Wspólnoty ma status podatnika jeśli:

 • przekazał swój numer identyfikacyjny VAT a usługodawca dokonał jego weryfikacji a także nazwiska/nazwy i adresu przypisanych temu numerowi;
   
 • usługobiorca nie ma jeszcze nadanego numeru NIP, ale złożył już stosowny wniosek, a usługodawca uzyska dowolny dowód potwierdzający, że faktycznie jest on podatnikiem lub osobą prawną niebędącą podatnikiem, która ma obowiązek rejestracji dla celów VAT; usługodawca powinien dokonać weryfikacji otrzymanych danych za pomocą zwykłych, handlowych środków bezpieczeństwa (kontrola tożsamości lub płatności).

Podatnicy, którzy chcieliby potwierdzić, że kontrahent jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE, powinni złożyć wniosek o potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych w danym państwie członkowskim.

W tym celu powstał system VIES (VAT Information Exchange System). Jest to system informatyczny, który pozwala na wymianę informacji, pomiędzy państwami członkowskimi, o transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz podatnikach VAT.

Funkcjonowanie systemu informacji VIES w Unii Europejskiej reguluje rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L nr 268/1 ze zm.). Rozporządzenie to obowiązuje polską administrację podatkową w sposób bezpośredni, tj. bez potrzeby wprowadzania odrębnych przepisów do prawa krajowego.

Prawidłowe funkcjonowanie wspólnotowego systemu opodatkowania wymaga, aby każde państwo członkowskie udostępniało innym państwom Unii Europejskiej swoją krajową bazę podatników zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego, zawierającą dane wszystkich podmiotów, którym nadano numer VAT. W bazie tej umieszczone są następujące informacje na temat każdego podatnika:

1) indywidualny numer identyfikacyjny VAT,

2) imię i nazwisko lub nazwa podatnika,

3) adres przedsiębiorstwa: chodzi o adres, zgodnie z którym przedsiębiorstwo przypisane jest do odpowiedniego urzędu skarbowego,

4) data przyznania numeru identyfikacyjnego,

5) data wygaśnięcia numeru identyfikacyjnego.

W polskich przepisach wymianę informacji reguluje:

Potwierdzanie numerów identyfikacyjnych przydzielonych podatnikom VAT odbywa się za pośrednictwem jednostek administracyjnych (np. urzędów skarbowych) kraju, z którego pochodzi podatnik zwracający się o weryfikację takiego numeru (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem), w niektórych krajach także w systemie on-line.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia (Dz. U. poz. 434) jednostką, która pełni tę funkcję jest Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu.

1.3. Jak wypełniać zgłoszenie rejestracyjne VAT-R?

W części A. oraz B. formularza VAT-R podatnik zamieszcza informacje dotyczące celu złożenia zgłoszenia oraz jego dane identyfikacyjne (tę część pominiemy).

Szczegółowo przedstawimy natomiast część C., w której podatnik wykazać musi dane dotyczące obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R składają zarówno podatnicy, którzy rozpoczynają wykonywanie czynności podlegające opodatkowaniu, jak również podatnicy, którzy uaktualniają dane wykazane w poprzednio złożonym zgłoszeniu. W przypadku aktualizacji zgłoszenia podatnik wypełnia także część C.1., C.2., i C.3.

C. OBOWIĄZEK PODATKOWY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Ta część formularza VAT-R podzielona jest na trzy części dotyczące:

 • okoliczności określających obowiązek podatkowy,
   
 • informacji związanych ze składaniem deklaracji,
   
 • informacji związanych z wykonywaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych.

C.1. OKOLICZNOŚCI OKREŚLAJĄCE OBOWIĄZEK PODATKOWY

Pozycję 27 - zakreśla podmiot, który nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT czyli: nie jest osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat tej działalności.

Pozycję 28 - zakreśla podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium kraju.

Pozycję 29 - zakreśla podatnik, który rozpoczynając działalność gospodarczą nie ma prawa do zwolnienia z opodatkowania ze względu na:

 • przewidywaną wysokość obrotów, lub
   
 • dokonywanie dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy);
   
 • dokonywanie dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji;
   
 • dokonywanie dostawy nowych środków transportu,
   
 • dokonywanie dostawy terenów budowlanych;
   
 • dokonywanie dostawy budynków, budowli lub ich części jeśli dostawa dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a także wówczas gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres krótszy niż 2 lata;
   
 • wykonywanie usług prawniczych;
   
 • świadczenie usług w zakresie doradztwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego;
   
 • świadczenie usług jubilerskich;
   
 • brak siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Pozycję 30 - zakreśla podatnik, który będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia przysługującego na mocy art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, tzw. drobnym przedsiębiorcom. Podatnik ten nie ma obowiązku rejestrować się jako podatnik VAT, ale składając zgłoszenie rejestracyjne może zostać zarejestrowany jako "podatnik VAT zwolniony".

Pozycję 31 - zakreśla podatnik, który będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1, z wyłączeniem pkt 3art. 82, i w związku z tym nie ma obowiązku rejestrować się jako podatnik VAT, ale może zostać zarejestrowany jako "podatnik VAT zwolniony".

Pozycję 32 - zakreśla podatnik, który będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia wymienionego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, czyli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze.

Pozycję 33 - zakreśla podatnik, który rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9, czyli podatnik, któremu przysługiwało zwolnienie ze względu na wysokość obrotów i który z tego zwolnienia zrezygnował.

Pozycję 34 - zakreśla podatnik, który rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, czyli rolnik ryczałtowy rezygnujący ze zwolnienia.

Pozycję 35 - zakreśla podatnik, który traci (utracił) prawo do zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 (zwolnienie ze względu na wysokość obrotów).

Pozycję 36 - zakreśla podatnik, który będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, czyli podatnik podatku od wartości dodanej z kraju Unii, który sprzedaje towar na rzecz polskich podmiotów, niemających obowiązku rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia (np. na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium kraju); podatnik ten może wybrać Polskę jako miejsce opodatkowania dokonywanej sprzedaży wysyłkowej, jeśli limit obrotów dokonywanych przez niego na rzecz polskich podmiotów w roku podatkowym nie przekracza kwoty 160.000 zł, a o wyborze musi pisemnie powiadomić naczelnika urzędu skarbowego co najmniej 30 dni przed datą dostawy; jeśli obrót w wysokości 160.000 zł został przekroczony - rejestracja i rozliczanie VAT jest obligatoryjne.

Pozycję 37 - zakreśla podatnik, który rezygnuje (zrezygnował) z opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy, czyli podatnik, o którym mowa w poz. 36; podatnik ten - jeśli nie przekracza ww. limitu obrotów - ma prawo zrezygnować z opodatkowania na terenie Polski sprzedaży wysyłkowej po upływie 2 lat od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją, a o rezygnacji musi pisemnie powiadomić naczelnika urzędu skarbowego.

Pozycja 38 - w rubryce tej podatnik podaje datę, od której będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia lub od której traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z tego prawa.

Pozycja 39 - obejmuje dane dotyczące obowiązku podatkowego u małych podatników. W pozycji tej:

 • kwadrat 1 - zakreśla podmiot, który wybiera (wybrał) metodę kasową, polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi,
   
 • kwadrat 2 - zakreśla podatnik, który traci (utracił) prawo do rozliczania się metodą kasową, czyli podatnik, który utracił status "małego podatnika" z powodu przekroczenia limitu obrotów,
   
 • kwadrat 3 - zakreśla podatnik, który rezygnuje (zrezygnował) z metody kasowej; podatnik może zrezygnować z kasowej metody rozliczeń i powrócić do rozliczeń na zasadach ogólnych po upływie 12 miesięcy, w których stosowana była ta metoda rozliczeń, a warunkiem rezygnacji jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie, w terminie do ostatniego dnia kwartału, w którym stosowana była metoda kasowa.

Mały podatnik, to podmiot u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym tj. w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł (art. 2 pkt 25 ustawy o VAT). W przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) - limit ten stanowi wartość nieprzekraczającą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 45.000 euro czyli 193.000 zł.

Pozycje 40, 41, 42, 43 wypełnia tylko ten podatnik, który wybiera metodę kasową, traci prawo do jej stosowania lub rezygnuje z tego prawa; w rubryce należy wpisać kwartał i rok początku stosowania metody kasowej lub miesiąc lub kwartał i rok utraty (rezygnacji) podatnika z jej stosowania.

W pozycji 44:

 • kwadrat 1 - zakreśla podatnik, który wybiera (wybrał) możliwość rozliczania się za okresy kwartalne,
   
 • kwadrat 2 - zakreśla podatnik, który rezygnuje (zrezygnował) ze składania deklaracji za okresy kwartalne; rezygnacja jest możliwa dopiero po upływie czterech kwartałów, w których podatnik rozliczał się kwartalnie, a warunkiem powrotu do rozliczania się za okresy miesięczne jest zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego nie później niż z dniem upływu terminu do złożenia deklaracji za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy.

Pozycje 45 i 46 - rubryki te wypełnia tylko ten podatnik, który rezygnuje z prawa do składania deklaracji kwartalnych wpisując kwartał i rok ostatnio złożonej deklaracji kwartalnej.

Pozycja 47. Szczególne procedury:

 • kwadrat 1 - zakreśla podatnik, który zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy wybiera (wybrał) opodatkowanie usług taksówkowych w formie ryczałtu; podmioty świadczące usługi taksówek osobowych mogą wybrać - bez względu na wysokość obrotów - opodatkowanie ww. usług w formie ryczałtu według stawki 4%, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym podatnik zacznie stosować ryczałt,
   
 • kwadrat 2 - zakreśla podatnik, który zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy rezygnuje (zrezygnował) z opodatkowania w formie ryczałtu usług taksówkowych; podatnik może zrezygnować z tej formy opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu,
   
 • kwadrat 3 - zakreśla podatnik, który będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 122 ustawy, czyli podatnik wykonujący czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu złota inwestycyjnego,
   
 • kwadrat 4 - zakreśla podatnik, który rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, zgodnie z art. 123 ustawy; podatnik może zrezygnować ze zwolnienia w przypadku gdy: wytwarza złoto inwestycyjne lub przetwarza złoto innego rodzaju na złoto inwestycyjne, a dostawa jest dokonywana dla innego podatnika, lub w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa dokonuje dostawy złota w celach przemysłowych, a dostawa dotyczy złota inwestycyjnego, w postaci sztabek lub płytek i jest dokonywana dla innego podatnika; zamiar rezygnacji ze zwolnienia musi być zgłoszony na piśmie do naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia.

Pozycje 48 i 49 - rubryki te wypełnia tylko ten podatnik, który świadcząc usługi taksówkowe wybiera lub rezygnuje z opodatkowania w formie ryczałtu, wpisując miesiąc i rok wyboru lub rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu.

C.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Pozycję 50 - zakreśla podatnik, który będzie składał deklaracje VAT-7.

Pozycję 51 - zakreśla podatnik, który będzie składał deklaracje VAT-7K, w przypadkach, o których mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, czyli mały podatnik (bez względu na to, czy wybrał metodę kasową, czy też nie).

Pozycję 52 - zakreśla podatnik, który będzie składał deklaracje VAT-8, w zakresie dokonywanych nabyć zgodnie z art. 99 ust. 8 ustawy, czyli podatnik, który nie jest podatnikiem VAT czynnym, a także osoby prawne niebędące podatnikami, jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a całkowita wartość tego nabycia przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwotę 50.000 zł; mają oni obowiązek rozliczyć podatek z tytułu tego nabycia; rozliczanie VAT na powyższych zasadach może być także dokonywane mimo nieprzekroczenia kwoty 50.000 zł, pod warunkiem zawiadomienia o takim zamiarze naczelnika urzędu skarbowego.

Pozycję 53 - zakreśla podatnik, który będzie składał deklaracje VAT-12, w przypadkach, o których mowa w art. 114 ust. 3 ustawy, czyli podatnik świadczący usługi taksówek osobowych opodatkowane w formie ryczałtu, składający skróconą deklarację podatkową.

Pozycje 54, 55, 56 i 57 - w rubrykach tych podatnik wpisuje kwartał lub miesiąc oraz rok, za który złoży pierwszą deklarację wymienioną w pozycjach od 50 do 53.

C.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH

Uwaga

Ta część formularza wykorzystywana jest w celu rejestracji podatników VAT UE, którzy dokonują towarowych transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz importu usług, a także świadczyć będą usługi, z tytułu których zobowiązanymi do zapłaty podatku od wartości dodanej będą unijni usługobiorcy. Część tę wypełniają również podatnicy dokonujący aktualizacji zgłoszenia.

Pozycję 58 - zakreśla podatnik podlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny, który będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w tym dostawy w ramach transakcji trójstronnej jako drugi uczestnik obrotu lub będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także podatnik który będzie świadczył lub świadczy usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, tj. usługi, z tytułu których zobowiązanymi do zapłaty podatku od wartości dodanej będą unijni usługobiorcy, lub będzie nabywał lub nabywa usługi, do których stosuje art. 28b, jeżeli usługi te stanowiłyby u podatnika import usług.

Pozycję 59 - zakreśla podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny lub osoba prawna niebędąca podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy, który będzie dokonywać lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; rubryka ta dotyczy podatników VAT, którzy nie są obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT czynni (a więc korzystający ze zwolnienia bądź z uwagi na niewysoką kwotę obrotów lub ze względu na wykonywanie wyłącznie czynności zwolnionych od podatku) oraz osoby prawne niebędące podatnikami, które dokonywały (dokonają) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a całkowita wartość tego nabycia przekroczy w trakcie roku podatkowego równowartość 50.000 zł, lub też - w sytuacji gdy kwota tego nabycia nie przekroczy 50.000 zł - dobrowolnie zdecydują się na rozliczanie WNT. W przypadku podmiotów, które wybierają opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie pisemnego oświadczenia o takim wyborze, zaznaczenie tego kwadratu jest równoznaczne ze złożeniem takiego oświadczenia.

Pozycję 60 - zakreśla podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny, który będzie świadczył lub świadczy usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. usługi, z tytułu których zobowiązanymi do zapłaty podatku od wartości dodanej będą unijni usługobiorcy, lub będzie nabywał lub nabywa usługi, do których stosuje art. 28b, jeżeli usługi te stanowiłyby u podatnika import usług.

Pozycja 61 - w rubryce tej podatnik podaje przewidywaną datę rozpoczęcia dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, z tytułu których dokonuje rejestracji.

Pozycję 62 - wypełnia podatnik VAT UE, w przypadku gdy zaprzestanie dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych (zarówno transakcji towarowych, jak i świadczenia bądź nabywania usług, o których mowa odpowiednio w art. 100 ust. 1 pkt 4 lub art. 28b). Zobowiązany jest bowiem do pisemnego zgłoszenia tego faktu w terminie 15 dni od jego zaistnienia. Zgłoszenie to staje się podstawą do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT UE. Wykreślenie takie może nastąpić również z urzędu, jeśli podatnik przez sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały nie złoży deklaracji podatkowej.

Pozycję 63 - wypełnia podatnik podając datę ostatniej transakcji wewnątrzwspólnotowej.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

listopad 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.