podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Likwidacja działalności gospodarczej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016

Obowiązki podatnika VAT likwidującego działalność

Spis z natury

Podjęcie decyzji przez podatnika VAT o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków. Zostały one określone w art. 14 ustawy o VAT. Warto zaznaczyć, że przepis ten dotyczy zarówno likwidacji działalności prowadzonej przez osoby fizyczne, jak i działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej.

Jednym z podstawowych obowiązków podatników likwidujących działalność gospodarczą jest opodatkowanie podatkiem VAT towarów, które nie były przedmiotem dostawy, a przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Najwięcej wątpliwości w zakresie realizacji obowiązku sporządzenia spisu z natury budzi kwestia ujmowania w nim środków trwałych, przy nabyciu których podatnik odliczył podatek VAT, w stosunku do których minął określony w przepisach czas korekty podatku naliczonego.

Do remanentu likwidacyjnego odwołuje się art. 91 ust. 4-6 ustawy o VAT, nakazujący jednorazową korektę podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wytworzenia środka trwałego. Korekta ta jest dokonywana w przypadku, gdy w tzw. okresie korekty środek trwały zostanie opodatkowany zgodnie z art. 14 ustawy o VAT (dotyczy ona zarówno podatników dokonujących sprzedaży mieszanej i stosujących proporcję obrotu przy odliczeniu VAT, jak i podatników, u których doszło do zmiany prawa do odliczenia podatku naliczonego w rozumieniu art. 91 ust. 7 ustawy o VAT). Ustawodawca dla środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł przewidział 10-letni (nieruchomości i prawo wieczystego użytkowania gruntu) i 5-letni (pozostałe środki trwałe) okres korekty, licząc od roku, w którym środki te zostały oddane do użytkowania. Jeśli zaś wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 15.000 zł, wówczas okres korekty wynosi 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania.

W tym miejscu warto przypomnieć o niekorzystnym dla podatników w tej sprawie wyroku TS UE z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt C-229/15. Trybunał orzekł w nim, iż zatrzymanie środków trwałych w związku z likwidacją prowadzonej działalności gospodarczej, nawet jeśli zakończył się okres ich korekty, uznaje się za odpłatną dostawę towarów, zatem należy ująć je w spisie z natury.

Spis z natury towarów sporządza się według stanu na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podatnicy mają obowiązek załączenia informacji o dokonanym spisie z natury, a także o ustalonej na jego podstawie wartości towarów i o kwocie podatku należnego do deklaracji składanej za okres obejmujący dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Wycenę poszczególnych składników remanentu likwidacyjnego, trzeba przeprowadzić w oparciu o art. 29a ust. 2 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że podstawą opodatkowania towarów objętych spisem z natury jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Podstawę opodatkowania towarów objętych spisem z natury określa się w momencie dokonania dostawy, inaczej rzecz ujmując, w momencie objęcia tych towarów spisem z natury.

Przepisy ustawy o VAT nie stawiają wymogów formalnych w związku z obowiązkiem sporządzenia spisu z natury. Może mieć on zatem dowolną formę. Istotne jest natomiast to, że powinna z niego jasno wynikać kwota podatku należnego, jaką podatnik musi uiścić w związku z likwidacją działalności gospodarczej (patrz przykład spisu z natury).

Należy wskazać, że podatnik likwidujący działalność gospodarczą nie ma obowiązku dołączania do deklaracji samego spisu z natury. Jednak do ostatniej deklaracji trzeba dołączyć informację o dokonanym spisie z natury i ustalonej na podstawie tego spisu wartości i kwocie podatku należnego (patrz przykład informacji o spisie z natury).

Żaden z obowiązujących przepisów nie określa wzoru formularza stanowiącego informację o dokonanym spisie z natury. Oznacza to, że może ona mieć dowolną formę. Warto zaznaczyć, że niektóre urzędy skarbowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników opracowały formularze informacji o dokonanym likwidacyjnym spisie z natury, oznaczone jako VAT-S1. Wprawdzie nie są to wzory ustanowione w drodze rozporządzenia, jednak mogą być one bez przeszkód stosowane przez podatników.

W praktyce zdarza się, że podatnik przed formalną likwidacją działalności gospodarczej sprzeda wszystkie towary, które byłyby objęte spisem z natury. Remanent likwidacyjny jest zerowy. Wówczas wystarczające jest, aby do ostatniej składanej deklaracji dołączyć informację, w którym dniu zakończono działalność i że wartość towarów, które powinny być objęte spisem, wynosi 0 zł.

Ostatnia deklaracja

Obowiązek podatkowy w stosunku do towarów objętych spisem z natury powstaje w dniu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Mówi o tym art. 14 ust. 6 ustawy o VAT.

Kwotę podatku wynikającą ze spisu z natury podatnik powinien wykazać w ostatniej składanej deklaracji VAT-7(17), VAT-7D(8), VAT-7K(11) - w poz. 36. Kwota ta zwiększy u podatnika kwotę podatku należnego za dany okres rozliczeniowy (przykład).

Zwrot VAT przy likwidacji

Osobom fizycznym zaprzestającym wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz osobom, które były wspólnikami likwidowanych spółek, przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym odpowiednio te osoby lub spółki były podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni (art. 14 ust. 9a ustawy o VAT).

Zwrot różnicy podatku byłym wspólnikom spółki, dokonywany jest na podstawie złożonej deklaracji podatkowej wraz z załączonymi do niej:

 • umową spółki, aktualną na dzień rozwiązania spółki,
   
 • wykazem rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku.

Byli wspólnicy spółki otrzymują zwrot proporcjonalnie do udziału w zysku określonego w umowie spółki, a jeżeli z załączonej umowy nie wynikają te udziały, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Zwrot w tym przypadku następuje w ustawowym terminie, co wynika z art. 14 ust. 9d ustawy o VAT. Oznacza to, że, co do zasady, zwrot następuje w ciągu 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Likwidacja a kasa rejestrująca

Zakończenie użytkowania kasy fiskalnej w prowadzonej działalności gospodarczej wymaga przeprowadzenia przez podatnika określonych czynności, które wskazane zostały w § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Z przepisu tego wynika, że w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny),

2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego,

4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Należy wskazać, że zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, z którego sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Do protokołu tego należy również dołączyć wykonany raport rozliczeniowy.


Wzory druków dotyczących zakończenia pracy kasy fiskalnej dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatek VAT.


Czynni podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Kwestie te reguluje art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

W pewnych okolicznościach podatnik może jednak utracić prawo do ulgi i w konsekwencji będzie zobowiązany do jej zwrotu. W myśl art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, m.in. w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania.

Ponadto podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania m.in. zaprzestaną działalności, nastąpi otwarcie likwidacji czy też zostanie ogłoszona upadłość. Stanowi o tym § 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

Złożenie VAT-Z

Podatnik, który zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązany jest zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego. Należy tego dokonać na druku VAT-Z. Na dopełnienie tej formalności jest 7 dni, licząc od dnia, w którym zakończono działalność (art. 96 ust. 12 ustawy o VAT). Zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT (art. 96 ust. 6 ustawy o VAT).

W formularzu VAT-Z, w części C w poz. 20 należy wskazać datę, od której podatnik zaprzestał wykonywania czynności opodatkowanych, a także przyczynę zaprzestania wykonywania tych czynności (poz. 21). Z kolei w poz. 23 podaje się kwartał bądź też miesiąc, za który podatnik złożył (złoży) ostatnią deklarację podatkową.

Na podstawie złożonego formularza VAT-Z urząd skarbowy wykreśla podatnika z rejestru podatników VAT czynnych.

Przykład spisu z natury

Zbigniew Kowalczyk
ul. Leśna 1, 73-200 Choszczno

Spis z natury towarów na dzień 30 listopada 2016 r. dokonany na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o VAT

Lp. Nazwa towaru Ilość Cena jednostkowa netto (zł) Stawka VAT (%) Wartość netto (zł) Kwota podatku (zł)
1. Zestaw komputerowy AXC 218796 10 5.360 23 53.600 12.328
2. Mysz komputerowa 2 500 23 1.000 230
3. Monitor LVC5687 3 1.800 23 5.400 1.242
Razem 60.000 13.800

Spis z natury sporządził: Zbigniew KowalczykPrzykład informacji o spisie z natury
Choszczno, 9 grudnia 2016 r.
Zbigniew Kowalczyk
ul. Leśna 1,
73-200 Choszczno
NIP: 9999999999
Naczelnik
Urzędu Skarbowego
w Choszcznie


Informacja o spisie z natury
sporządzonym na dzień likwidacji działalności

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług informuję, że z dniem 30 listopada 2016 r. zlikwidowałem prowadzoną działalność gospodarczą.

Wartość spisu z natury na dzień likwidacji wynosi: kwota netto - 60.000 zł, VAT należny - 13.800 zł.

Kwotę podatku należnego od towarów objętych spisem z natury wykazałem w poz. 36 deklaracji dla podatku od towarów i usług za listopad 2016 r., złożonej w tut. urzędzie w dniu dzisiejszym.

Zbigniew Kowalczyk

Przykład

Podatnik VAT prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą podjął decyzję o jej likwidacji i w dniu 30 listopada 2016 r. sporządził spis z natury, na podstawie którego kwota podatku należnego wyniosła 13.800 zł. W listopadzie br. podatnik nie dokonywał zakupu towarów i usług, natomiast wykonał jeszcze czynności opodatkowane stawką 8% na wartość netto 6.000 zł, podatek VAT 480 zł.

Część C deklaracji VAT-7 za listopad 2016 r. podatnik wypełnił następująco:

Obowiązki podatnika VAT likwidującego działalność

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.)

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.