podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Wartości niematerialne i prawne w firmie - Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016

Opłata patentowa dotycząca elementu środka trwałego

Wytworzyliśmy środek trwały i oddaliśmy go do użytkowania. Obecnie ponieśliśmy koszty z tytułu opracowania dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku oraz wniesienia wniosków do Urzędu Patentowego na elementy środka trwałego. Jak rozliczyć taką opłatę? Czy poprzez utworzenie WNiP, jako bezpośrednio w koszty, czy może należy zwiększyć wartość początkową środka trwałego?

Wydatki na zgłoszenie i rejestrację patentu podlegają zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Co do zasady, wyrażonej w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF), patenty - nabyte i nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą - jako prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) - zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych (dalej: wnip) podlegających amortyzacji.

Gdy wartość początkowa takiej wnip nie przekracza 3.500 zł, podatnik może amortyzować na ogólnych zasadach, dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przekazania wnip do używania lub nie kwalifikując do wnip, od razu (w miesiącu oddania do używania) odnieść wydatek dotyczący nabycia takiego patentu do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie jednak ze stanowiskiem wyrażanym przez organy podatkowe, nabycie patentu zaliczanego do wartości niematerialnej i prawnej może wystąpić jedynie w przypadku jego zakupu od innego podmiotu, który patent taki ustanowił lub nabył od podmiotu trzeciego.

Natomiast w przypadku ustanowienia patentu dotyczącego własnego wynalazku (nowatorskiego rozwiązania) nie następuje jego nabycie, o którym jest mowa w ww. art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF), lecz wytworzenie. Potwierdziło to m.in. Ministerstwo Finansów w piśmie z 17 maja 2013 r., nr DD6/8213/59/MDA/2012/DD-604/2012, opublikowanym w Biuletynie Skarbowym nr 3 z 2013 r., a dotyczącym analogicznych skutków rejestracji znaku towarowego. Stwierdzono tam m.in., że:

"(...) możliwość dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych od prawa do znaku towarowego występuje wtedy, gdy na dzień jego nabycia podatnik posiada na mocy prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego szczególną ochronę prawną, czyli wówczas, gdy dochodzi do nabycia wtórnego, a nie pierwotnego - związanego z samym faktem wydania decyzji przez Urząd Patentowy. W tym drugim z wymienionych przypadków należy uznać, że ma miejsce »wytworzenie« prawa, które tym samym nie podlega amortyzacji".

Podejście prezentowane przez organy podatkowe napotyka jednak krytykę sądów administracyjnych. Przykładowo, NSA w wyroku z 15 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 3175/12, rozstrzygając kwestię prawa do amortyzacji znaku towarowego uznał (wbrew temu, co twierdził organ podatkowy), że Urząd Patentowy udziela w drodze decyzji prawa ochronnego na znak towarowy, a adresat tej decyzji prawo to nabywa. Podobnie stwierdził NSA w wyroku z 10 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 312/13. Wyrok NSA z 15 stycznia 2015 r. opisujemy w kolejnym rozdziale niniejszej publikacji.

Dla podatnika korzystniejsze wydaje się być zastosowanie się do wykładni organów podatkowych. Jeżeli jednak wybierze sposób rozliczenia przedstawiony przez NSA, musi liczyć się z ewentualną koniecznością dochodzenia swoich racji przed sądem.

Podobnie jak przepisy o podatku dochodowym, kwestię nabycia wnip regulują przepisy ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b) tej ustawy, przez wartości niematerialne i prawne rozumie się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych.

Przyjmując argumenty organów podatkowych, gdzie przez "nabycie" należy rozumieć wyłącznie nabycie patentu od innej jednostki (tzn. nabycie wtórne), również dla celów bilansowych wydatek taki należy odnieść w ciężar kosztów operacyjnych. Takich też wyjaśnień udzielono w opracowaniu Wydawnictwa Rachunkowość, pt. "Ustawa o rachunkowości z wyjaśnieniami uzgodnionymi z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów", odnosząc się do analogicznych opłat za rejestrację znaku towarowego (por. str. 20, wydanie z 2011 r.).

Naszym zdaniem, dla celów bilansowych podejście takie, szczególnie przy dużych kwotach, nie zawsze jednak będzie zasadne. Uwzględniając bowiem fakt, że co do zasady patenty mogą być zbywane, mogą w przyszłości przynieść korzyści ekonomiczne. W związku z tym, w naszej ocenie, bezwzględne wykluczenie możliwości zaliczenia uzyskanych patentów do wnip nie jest zgodne z definicją aktywów zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości. Z definicji tej wynika, że przez aktywa należy rozumieć kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Należy zauważyć, że wykazanie patentów jako aktywów w księgach rachunkowych (nawet w 100% umorzonych, czyli w bilansowej wartości zerowej) niesie za sobą dodatkową informację o posiadanych prawach (majątku) i zwiększa dodatkowo możliwość ich kontroli (także przez inwentaryzację).

Oczywiście w ramach uproszczeń, jeżeli kwoty na ustanowienie patentów są nieistotne (z punktu widzenia jednostki) lub wynika to z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, za dopuszczalne można przyjąć rozwiązanie przyjęte dla celów podatku dochodowego, czyli odnoszenie poniesionych wydatków na nabycie (ustanowienie) patentów bezpośrednio do kosztów działalności operacyjnej.

Uwzględniając powyższe, w księgach rachunkowych wydatki na ustanowienie patentu można odnieść:

   • bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej, księgując:
      - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki";
   • poprzez ustanowienie wnip:
      - Wn konto 02 "Wartości niematerialne i prawne",
      - Ma konto 24,
   • wówczas odpisy amortyzacyjne (w tym odpis jednorazowy
      - w przypadku niskiej wartości) dokonuje się na zasadach
      ogólnych, zapisem:
      - Wn konto 40-0 "Amortyzacja",
      - Ma konto 07-2 "Odpisy umorzeniowe wnip".
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.