podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą w 2015 r. - Dodatek nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016

EMERYTURY I RENTY

Większość umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu określa zasadę, zgodnie z którą emerytury i renty wypłacane w związku z wcześniej świadczoną pracą najemną, osobie mającej miejsce zamieszkania w jednym z państw (np. w Polsce), podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, tj. w państwie zamieszkania. Tak stanowią m.in. umowy zawarte z Austrią, Czechami, Francją, Hiszpanią, Niemcami i Wielką Brytanią.

Jednocześnie część z umów zawiera dodatkowe postanowienia, zgodnie z którymi świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane z państwowego systemu zabezpieczeń społecznych, podlegają opodatkowaniu tylko w tym umawiającym się państwie, z którego są wypłacane.

Na przykład, zgodnie z art. 18 ust. 1 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie (w Polsce) z drugiego państwa (z Niemiec), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym państwie, czyli w Polsce.

Natomiast w myśl art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia przytoczonego wyżej ustępu 1 tego artykułu, płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym umawiającym się państwie (w Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego umawiającego się państwa (z Niemiec), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie, czyli w Niemczech.

Jak wynika z informacji niemieckiego Federalnego Ministerstwa Finansów (na którą powołują się organy podatkowe w swoich wyjaśnieniach), niemieckie ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów:

 • ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,
   
 • ustawowe ubezpieczenie emerytalne,
   
 • ustawowe ubezpieczenie zdrowotne,
   
 • ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków oraz
   
 • ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia pochodzące z wszystkich pięciu działów niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego, które wypłaca się osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce, zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech, a tym samym nie należy ich wykazywać w polskim zeznaniu podatkowym.

Natomiast wszelkie inne świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane w Niemczech osobie zamieszkałej w Polsce - podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Wymaga podkreślenia, że w takim przypadku nie ma zastosowania metoda wyłączenia z progresją określona w art. 24 ust. 2 lit. a) umowy polsko-niemieckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie bowiem z tą umową, świadczenia emerytalne podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech (art. 18 ust. 2 umowy) albo tylko w Polsce (art. 18 ust. 1 umowy). Tym samym nie występuje podwójne opodatkowanie, któremu ma zapobiegać wspomniana wyżej metoda.

Takie stanowisko prezentują również organy podatkowe (m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-70/15/MCZ).

Na mocy jednak niektórych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. umowy ze Szwecją lub dotychczas obowiązującej "starej" umowy z USA), opodatkowanie świadczeń emerytalno-rentowych jest możliwe zarówno w państwie, z którego emerytura lub renta pochodzi, jak i w państwie zamieszkania świadczeniobiorcy.

W takiej sytuacji przy rozliczeniu podatku dochodowego w Polsce stosuje się odpowiednią metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (np. umowa polsko-szwedzka przewiduje metodę wyłączenia z progresją, zaś umowa polsko-amerykańska metodę proporcjonalnego odliczenia).

UWAGA! Nadal oczekuje na ratyfikację nowa polsko-amerykańska konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (podpisana 13 lutego 2013 r.), która wprowadzi istotne zmiany m.in. w opodatkowaniu amerykańskich świadczeń emerytalnych.

Należy też wspomnieć, że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają również szczególne uregulowania w zakresie świadczeń z tytułu tzw. służby państwowej.

Niezależnie od postanowień umów międzynarodowych, do otrzymywanych z zagranicy emerytur i rent mają zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego określone w ustawie o PDOF. I tak, m.in. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są:

a) renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,

b) kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,

c) renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,

- pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia.

Z kolei na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 91 ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są wypłacone, za pośrednictwem płatnika, przy emeryturach i rentach zagranicznych podwyżki (zwiększenia) mające charakter dodatków rodzinnych, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu stwierdzającego wysokość podwyżki.

Ponadto, ze zwolnienia od podatku dochodowego korzystają m.in. wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym - utworzonym i działającym w oparciu o przepisy obowiązujące w państwach członkowskich UE lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (art. 21 ust. 1 pkt 58 i ust. 33 ustawy o PDOF).

Od pochodzących z zagranicy rent i emerytur, które w Polsce podlegają opodatkowaniu, należy opłacać zaliczki na podatek dochodowy.

Jeżeli zagraniczną emeryturę lub rentę wypłaca w Polsce osoba prawna (np. bank) lub jednostka organizacyjna osoby prawnej - to na niej, jako płatniku, ciąży obowiązek poboru miesięcznych zaliczek na podatek, zgodnie z art. 35 ustawy o PDOF.

Przy poborze miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od emerytur i rent z zagranicy, płatnik jest obowiązany stosować postanowienia umowy o zapobieganiu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzi emerytura lub renta.

Podatnik, odbierając emeryturę lub rentę zagraniczną, którą co do zasady wypłaca się w walucie kraju wypłacającego, może wpłacić płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez płatnika.

Przy spełnieniu warunków określonych w art. 37 ustawy o PDOF, podatnik otrzymujący emeryturę lub rentę z zagranicy, może upoważnić płatnika (np. bank) do dokonania rocznego obliczenia podatku.

Natomiast jeżeli podatnik otrzymuje emeryturę lub rentę bezpośrednio z zagranicy, to powinien w ciągu roku samodzielnie wpłacać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1a pkt 2 i ust. 3a ustawy o PDOF).

Zaliczka wynosi 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu (podatnik może stosować wyższą stawkę, tj. 32%). Obliczoną zaliczkę na podatek zmniejsza się o składkę zapłaconą przez podatnika na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy o PDOF (do wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki).

Zaliczki na podatek należy wpłacać do urzędu skarbowego do 20-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT-36).

Jeżeli podatnik nie korzysta z możliwości rocznego obliczenia podatku przez płatnika, to uzyskane z zagranicy emerytury lub renty oraz należne zaliczki na podatek powinien wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, w części D "Dochody/straty ze źródeł przychodów", w wierszu "Inne źródła...".

Jednak w przypadku, gdy omawiane świadczenia podlegają opodatkowaniu zarówno w państwie, z którego emerytura lub renta pochodzi, jak i w państwie zamieszkania świadczeniobiorcy (czyli w Polsce), to świadczenia te należy rozliczyć z uwzględnieniem właściwej metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, przewidzianej w umowie, którą Polska zawarła z danym państwem. Wówczas zagraniczne emerytury i renty należy również wykazać w załączniku PIT/ZG, w części C.1., w wierszu "Inne źródła...".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.