podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Interpretacje podatkowe, opinie i porozumienia z KAS - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024

Ochrona wynikająca ze stosowania interpretacji podatkowej

Indywidualna interpretacja przepisów podatkowych pełni funkcję nie tylko informacyjną, ale przede wszystkim ochronną.

Rola interpretacji

Samo wydanie interpretacji podatkowej nie powoduje dla adresata wiążących skutków prawnych. Stanowi jedynie informację o sposobie stosowania przepisów prawa. Adresat może, ale nie musi postąpić zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami. Natomiast zastosowanie się do indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych przed jej zmianą, stwierdzeniem wygaśnięcia, uchyleniem przez sąd administracyjny, jak również nieuwzględnienie jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie może wnioskodawcy szkodzić.

Warunkiem uzyskania ochrony jest po pierwsze zastosowanie się do wyjaśnień, a po drugie - zastosowanie się do nich w sprawie tożsamej z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będących przedmiotem indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Dyrektor KIS w wydawanych interpretacjach podatkowych zamieszcza klauzulę, że wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Interpretacja podatkowa wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem wyjaśnień pokrywa się z opisem podanym we wniosku. Interpretacja podatkowa nie spełni ponadto funkcji ochronnej, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące jej przedmiotem stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści lub w związku z wystąpieniem nadużycia prawa w VAT.

Indywidualna interpretacja podatkowa traci działanie ochronne, co do zasady, w razie zmiany wyjaśnianych przepisów prawnych (chociaż - jak podkreśla Dyrektor KIS - nie wynika to z Ordynacji podatkowej). Skutku takiego nie wywołuje jednak zmiana regulacji niewpływająca na dokonaną wykładnię (por. interpretację podatkową Dyrektora KIS z dnia 16 sierpnia 2023 r., nr 0112-KDIL3.4012.306.2023.1.KFK).

Zakres ochrony

Zakres ochrony, jaką uzyskuje się w związku z wdrożeniem indywidualnej interpretacji podatkowej, określają art. 14k-14m Ordynacji podatkowej.

Zabezpieczenie zależy od tego, czy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem będącym przedmiotem interpretacji podatkowej miały miejsce przed jej doręczeniem, czy wystąpiły po doręczeniu i zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku jej zastosowania. W pierwszym przypadku unika się zapłaty odsetek za zwłokę oraz nie jest wszczynane postępowanie w sprawie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, a rozpoczęte podlega umorzeniu. W drugim przypadku - poza wymienionymi wcześniej korzyściami - nie trzeba również uiszczać podatku, jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji podatkowej, która uległa zmianie lub nie uwzględniono jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Zwolnienie przysługuje w zakresie wskazanym w art. 14m § 2 Ordynacji podatkowej (patrz tabela).

Zakres zwolnienia z zapłaty podatku
Rodzaj podatku Okres zwolnienia
podatek rozliczany rocznie okres do końca roku podatkowego, w którym doręczono zmienioną indywidualną interpretację podatkową lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację ze stwierdzeniem jego prawomocności*
podatek rozliczany kwartalnie okres do końca kwartału, w którym doręczono zmienioną indywidualną interpretację podatkową lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację ze stwierdzeniem jego prawomocności*, oraz kwartał następny
podatek rozliczany miesięcznie okres do końca miesiąca, w którym doręczono zmienioną indywidualną interpretację podatkową lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację ze stwierdzeniem jego prawomocności*, oraz miesiąc następny
* Organ podatkowy informuje podatnika o dacie doręczenia odpisu orzeczenia, podając, z jakim dniem kończy się okres zwolnienia z obowiązku płacenia podatku.

Zastosowanie się do interpretacji podatkowej skutkującej zwolnieniem z zapłaty podatku nie ma wpływu na rozstrzygnięcie sprawy podatkowej. Organ podatkowy, który w trakcie postępowania podatkowego weryfikuje rozliczenie dokonane w oparciu o takie wyjaśnienia, ma obowiązek niezależnie od nich ustalić stan faktyczny i na jego podstawie dokonać wymiaru podatku. Na wniosek podatnika, który zastosował się do wyjaśnień, musi jednak w decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego podać również kwotę podatku objętego zwolnieniem, a w przypadku jego uiszczenia - kwotę nadpłaty. Taki tryb przewiduje art. 14m § 3 Ordynacji podatkowej. Przepis ten pozwala podatnikowi, który zastosował się do indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych dotyczącej zdarzenia przyszłego, a organ podatkowy uzna ją za błędną, na złożenie wniosku o określenie wysokości podatku objętego zwolnieniem lub kwoty nadpłaty. W uproszczeniu, jeżeli podatnik zapłacił za mały podatek, ale postąpił zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami, to przepisy prawa traktują część niezapłaconą jako zwolnienie. Wniosek w sprawie wymiaru zwolnienia składany jest w trakcie toczącego się postępowania podatkowego.

Adresat interpretacji

Indywidualna interpretacja podatkowa chroni jej adresata, czyli osobę lub podmiot, który otrzymał wyjaśnienia w swojej sprawie (i zastosował się do nich).

W niektórych przypadkach ochrona nie obejmuje występującego z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, lecz dotyczy podmiotu, na rzecz którego uzyskano wyjaśnienia. Mowa m.in. o interpretacjach przepisów podatkowych uzyskanych przed powstaniem spółki, podatkowej grupy kapitałowej, oddziału lub przedstawicielstwa. Wniosek o ich wydanie mogą złożyć odpowiednio osoby zamierzające utworzyć spółkę, spółka planująca utworzenie grupy kapitałowej, przedsiębiorca tworzący oddział lub przedstawicielstwo. Powstały podmiot ma prawo stosować się do uzyskanej w takim trybie wykładni prawa podatkowego i korzystać ze związanej z tym ochrony (patrz ramka).

Ochrona związana ze stosowaniem indywidualnej interpretacji podatkowej przysługuje w przypadku zastosowania się przez:

- spółkę do interpretacji wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki, w zakresie dotyczącym działalności spółki,
- podatkową grupę kapitałową do interpretacji wydanej przed powstaniem grupy, na wniosek spółki planującej jej utworzenie, w zakresie działalności podatkowej grupy kapitałowej,
- grupę VAT do interpretacji wydanej przed powstaniem grupy, na wniosek podmiotu planującego jej utworzenie, w zakresie działalności grupy VAT,
- oddział lub przedstawicielstwo do interpretacji dotyczącej działalności oddziału lub przedstawicielstwa wydanej przed ich powstaniem na wniosek tworzącego je przedsiębiorcy,
- przedsiębiorstwo w spadku do interpretacji wydanej przed śmiercią przedsiębiorcy na jego wniosek,
- fundację rodzinną do interpretacji wydanej przed powstaniem fundacji rodzinnej, na wniosek fundatora planującego utworzenie fundacji, w zakresie działalności tej fundacji.

Dozwolone jest ponadto stosowanie interpretacji podatkowych przez następcę prawnego. Ich funkcja ochronna nie stanowi jednak samoistnej wartości podlegającej sukcesji. Powstaje pod warunkiem respektowania interpretacji podatkowej przez poprzednika. Przykładowo, spółka przejmująca inne spółki, które były adresatami indywidualnych interpretacji podatkowych, może stosować te wyjaśnienia, jeżeli robiły to również spółki przejmowane. Następca prawny (spółka przejmująca) uzyska ochronę w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwała ona jego poprzednikowi. Tylko więc w przypadku, gdy poprzednik stosował adresowaną do niego interpretację podatkową, ochrona przed skutkami jej zmiany rozciąga się na następcę prawnego (por. interpretację podatkową Dyrektora KIS z dnia 25 sierpnia 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4017.6.2023.1.KK).

Podatkowa grupa kapitałowa, jako podatnik podatku CIT, nie jest jednak objęta ochroną wynikającą z interpretacji podatkowych uzyskanych w zakresie podatku CIT przez poszczególne spółki tworzące podatkową grupę kapitałową. Istotą podatkowej grupy kapitałowej jest odebranie podmiotowości podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych poszczególnym spółkom wchodzącym w jej skład. Spółki te mogą natomiast stosować - i korzystać ze związanej z tym ochrony - interpretacje podatkowe wydane na ich wniosek w zakresie innych podatków niż CIT, np. VAT (por. interpretację podatkową Dyrektora KIS z dnia 5 lipca 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4017.2.2019.9.MBD).

Analogicznie nie ma mowy o sukcesji praw i obowiązków wynikających z interpretacji podatkowych wydanych na wnioski poszczególnych podmiotów tworzących grupę VAT, złożone przed utworzeniem grupy VAT w ich indywidualnych sprawach, a nie w zakresie zdarzeń związanych z zakresem działalności grupy VAT. Z chwilą zarejestrowania grupy VAT powstaje nowy podatnik podatku VAT. W okresie funkcjonowania grupy VAT podmioty wchodzące w jej skład przestają istnieć jako odrębni podatnicy VAT (por. interpretację podatkową Dyrektora KIS z dnia 17 kwietnia 2023 r., nr 0111-KDIB3-1.4017.2.2023.1.AMA).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.