podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Kto i jak może skorygować deklaracje podatkowe? - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (2086) z dnia 8.01.2024

Odsetki od zaległości ujawnionej w wyniku korekty rozliczenia podatkowego

Rezultatem sporządzenia korekty deklaracji może być konieczność uregulowania ujawnionej zaległości podatkowej. Wiąże się to z obciążeniami odsetkowymi.

Sposób wyliczenia

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej nalicza się według stawki podstawowej, obniżonej lub podwyższonej. Stawka podstawowa jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP, i 2% - ale nie może być niższa niż 8%. Obniżona stawka stanowi 50% stawki podstawowej, a podwyższona stawka to 150% stawki podstawowej.

Odsetki podatkowe wylicza się w ten sposób, że kwotę zaległości podatkowej należy pomnożyć przez liczbę dni zwłoki oraz obowiązującą w tym czasie stawkę odsetek, a uzyskany wynik podzielić przez 365. Otrzymaną wartość zaokrągla się do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych. Jeżeli zaległość podatkowa istniała w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetkowe, odsetki za zwłokę nalicza się odrębnie za każdy z nich, a zaokrągleniu podlega suma kwot za poszczególne okresy.

Obniżone odsetki

Obniżone odsetki za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 56a Ordynacji podatkowej.

Zaległość podatkowa musi wynikać z prawnie skutecznej korekty deklaracji (zeznania podatkowego lub części deklaracyjnej JPK_V7M/JPK_V7K) dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia tej deklaracji. Zapłata zaległości musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Naliczenie obniżonych odsetek za zwłokę jest wykluczone w przypadku zapłaty zaległości podatkowej ujawnionej po korekcie rozliczenia dokonanej na skutek czynności sprawdzających. Taka preferencja nie przysługuje także wtedy, gdy korekta jest składana po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej lub po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a jeżeli nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej.

NSA twierdzi, że preferencyjne zasady naliczania odsetek podatkowych nie są wykluczone w razie dobrowolnego uregulowania odsetek za zwłokę od zaliczek na podatek, które to odsetki pozostały do uiszczenia po zakończeniu roku podatkowego. Obniżone odsetki za zwłokę mogą być stosowane, gdy podatnik złoży roczne zeznanie podatkowe i wykaże w nim zaliczki na podatek dochodowy, które wbrew obowiązkowi nie zostały zapłacone w roku podatkowym, bądź skoryguje zeznanie podatkowe, podając zaliczki na podatek w prawidłowej wysokości, i ureguluje odsetki za zwłokę od tych niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek. Podatnik nie składa w trakcie roku podatkowego deklaracji z kwotami zaliczek na podatek dochodowy należnych za poszczególne miesiące (lub kwartały). Wykazuje je w zeznaniu podatkowym. Został zatem jedynie przesunięty termin ich deklarowania (por. wyrok NSA z dnia 12 lipca 2022 r., sygn. akt II FSK 1693/20).

KAS jest innego zdania. Utrzymuje, że przepis regulujący zasady naliczania obniżonych odsetek podatkowych musi być ściśle interpretowany, ponieważ wynikająca z niego preferencja stanowi ulgę podatkową. W tym przepisie jako warunek obniżenia obciążeń odsetkowych wymienia się złożenie korekty deklaracji. Nie można więc uznać, że zasadne jest stosowanie go również w sytuacji, gdy podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji w ciągu roku podatkowego. Nie można dokonać korekty deklaracji, która wcześniej nie została złożona. Skoro zaliczka na podatek za dany miesiąc nie jest dokumentowana deklaracją, nie ma podstaw do korzystania z preferencyjnej stawki odsetek za zwłokę przy korektach tych zaliczek dokonywanych w rocznym zeznaniu podatkowym (por. interpretację podatkową Dyrektora KIS z dnia 7 września 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4017.6.2023.1.AW).

Stawka podwyższona

Podwyższone odsetki za zwłokę, naliczone według stawki stanowiącej 150% stawki podstawowej, uiszcza się w przypadku wpłaty zaległości w podatku akcyzowym lub VAT. Stosuje się je w związku z korektą rozliczeń dotyczących tych podatków, jeżeli korekta została złożona na skutek czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Precyzuje to art. 56b pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Wyższe odsetki za zwłokę wpłaca się, jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu. W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia wynosi 21.210 zł, a od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. będzie to 21.500 zł.

Podwyższone odsetki za zwłokę nie są stosowane, gdy ustala się dodatkowe zobowiązanie w VAT. Nie nalicza się ich także od zaległości w VAT powstałej za okres rozliczeniowy, za który podatnik w złożonej deklaracji wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych przez podatnika faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), jeżeli zaległość podatkowa nie przekroczyła dwukrotności kwoty podatku naliczonego wykazanej w złożonej deklaracji (zgodnie z art. 108c ust. 2 i ust. 4 ustawy o VAT). Przy wyliczaniu udziału procentowego uwzględnia się także kwoty podatku z faktur zapłaconych z zastosowaniem MPP przez podatnika innego niż wskazany na fakturze. Zapłaty podwyższonych odsetek nie uniknie się jednak, jeżeli podatnik wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem MPP: została wystawiona przez podmiot nieistniejący, stwierdza niedokonane czynności, podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością lub potwierdza czynność sprzeczną z ustawą, mającą na celu obejście ustawy czy pozorną.

Odsetek za zwłokę nie nalicza się:

- za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, jeżeli środki pieniężne objęte zabezpieczeniem, w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży rzeczy lub praw objętych zabezpieczeniem, zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych,
- za okres od dnia następnego po upływie terminu przekazania akt sprawy i odwołania organowi odwoławczemu do dnia otrzymania przez niego odwołania,
- za okres od dnia następnego po upływie terminu wydania decyzji przez organ odwoławczy (art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej) do dnia doręczenia tej decyzji, jeżeli nie została ona wydana w terminie (chyba że do opóźnienia przyczyniła się strona lub jej przedstawiciel lub powstało ono z przyczyn niezależnych od organu),
- w przypadku zawieszenia postępowania z urzędu - od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania,
- jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej (obecnie 8,70 zł),
- za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli nie została ona doręczona w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (chyba że do opóźnienia przyczyniła się strona lub jej przedstawiciel lub powstało ono z przyczyn niezależnych od organu),
- za okres od dnia następnego po upływie 2 lat od dnia złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie organ podatkowy ich nie ujawnił,
- za okres od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania do dnia cofnięcia skutków unikania opodatkowania, od zaległości podatkowych związanych z osiągnięciem korzyści podatkowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383)

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o KAS (Dz. U. z 2023 r. poz. 615 ze zm.)

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.