podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
A A A

Co nowego w prawie dla firm w 2023 roku? - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022

Uregulowania w zakresie pracy zdalnej, trzeźwości pracowników i badań profilaktycznych

Na posiedzeniu sejmowym w dniu 1 grudnia 2022 r. uchwalona została ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona szereg regulacji dotyczących wykonywania pracy zdalnej oraz badania trzeźwości pracowników. Modyfikuje też zasady przeprowadzania badań profilaktycznych. Na dzień oddania dodatku do druku ustawa została rozpatrzona przez Senat, który wniósł do niej poprawki. Obecnie ustawa oczekuje na rozpatrzenie tych poprawek przez Sejm i ostateczne uchwalenie.

Praca zdalna

Nowe przepisy w zakresie pracy zdalnej po raz pierwszy wprowadzają tę formę świadczenia pracy do Kodeksu pracy. Wraz z kodeksowym uregulowaniem pracy zdalnej zostaną uchylone dotychczasowe przepisy o telepracy.

Przepisy nowelizujące określają tryb wprowadzenia pracy zdalnej w danym zakładzie pracy. Pracę zdalną będzie można wprowadzić na podstawie uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem, przy przyjmowaniu pracownika do pracy lub w trakcie zatrudnienia. Dopuszczalne będzie też jednostronne wprowadzenie pracy zdalnej przez pracodawcę, w okresie:

 • obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
 • w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej - jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie (w postaci papierowej lub elektronicznej), że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Pracodawca będzie mógł w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej wydane w tym trybie za co najmniej dwudniowym uprzedzeniem.

Przed wdrożeniem pracy zdalnej wobec konkretnego pracownika lub grupy pracowników konieczne będzie uregulowanie zasad tej pracy na poziomie zakładowym w odpowiednich aktach prawa zakładowego, tj. w:

 • porozumieniu zawieranym między pracodawcą a zakładową organizacją związkową,
 • regulaminie - w razie braku zakładowej organizacji związkowej lub niezawarcia porozumienia z tą organizacją,
 • porozumieniu zawartym z pracownikiem, jeżeli nie został wydany regulamin lub w jednostronnym poleceniu wykonywania pracy zdalnej.

Powyższe wymogi formalne nie będą obowiązywały w przypadku tzw. okazjonalnej pracy zdalnej, tj. pracy zdalnej świadczonej każdorazowo na wniosek zainteresowanego pracownika. Zgodnie z sejmową wersją ustawy wymiar okazjonalnej pracy zdalnej ma wynosić 24 dni w roku kalendarzowym. Senat w ramach zgłoszonych poprawek podwyższył ten wymiar do 30 dni.

Obowiązki i uprawnienia

Zgodnie z ustawą nowelizującą obowiązkiem pracodawcy w związku z wprowadzeniem w zakładzie pracy zdalnej będzie m.in.:

 • zapewnienie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
 • pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych,
 • pokrycie innych (niż określone powyżej) kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w dotyczącym pracy zdalnej: porozumieniu, regulaminie, jednostronnym poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem,
 • zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i niezbędnej pomocy technicznej.

Jeżeli pracownik będzie wykonywał pracę zdalną na własnym sprzęcie, będzie miał prawo do ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej z pracodawcą w porozumieniu. Ustawa nowelizująca przewiduje możliwość zastąpienia ekwiwalentu ryczałtem.

Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej pracodawca będzie musiał określić procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadzać, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie. Z kolei pracownik wykonujący pracę zdalną będzie zobowiązany do potwierdzenia, że zapoznał się z tymi procedurami. Na pracodawcy będzie też ciążył obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zdalnej, przy czym może to być uniwersalna ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej. Należy podkreślić, że nie wszystkie prace mogą być wykonywane zdalnie. Ustawa nowelizująca zawiera katalog prac wyłączonych z tej możliwości (patrz ramka).

Badanie trzeźwości pracowników

W myśl przepisów ustawy nowelizującej pracodawca, który chce przeprowadzać kontrole trzeźwości pracowników, będzie musiał uprzednio:

 • określić grupę pracowników, których może dotyczyć kontrola trzeźwości oraz sposób jej przeprowadzenia - w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie posiada przepisów zakładowych,
 • poinformować pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości w sposób przyjęty w danym zakładzie, nie później niż na 2 tygodnie przed wdrożeniem możliwości przeprowadzania kontroli trzeźwości.

Kontrola trzeźwości będzie dopuszczalna tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Celem tej kontroli może być nie tylko wykrycie alkoholu w organizmie pracownika, ale również innych środków działających podobnie do alkoholu. Szczegółowe zasady badania trzeźwości pracowników oraz wykaz środków działających podobnie do alkoholu ma określić rozporządzenie.

Badania w ramach programu

Ustawa nowelizująca wprowadza zmiany w art. 229 K.p., dotyczącym badań profilaktycznych. Zgodnie z art. 229 § 6 K.p. badania te odbywają się na koszt pracodawcy, a pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Ustawa nowelizująca dodaje do tego paragrafu słowa "z zastrzeżeniem § 61". Paragraf 61 stanowi natomiast, że w przypadku, gdy pracownik skierowany na wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie spełnia warunki objęcia programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, lekarz przeprowadzający wymienione badania kieruje pracownika, za jego zgodą, do udziału we wspomnianym programie.

Jeżeli pracownik wykona wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie zgodnie z programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, badania te są finansowane na zasadach określonych w tym programie. Przy czym w razie konieczności przejazdu pracownika do innej miejscowości w celu wykonania badań w ramach danego programu, pracodawca zwraca koszty przejazdu na zasadach dotyczących podróży służbowych. Jeżeli zakres badań określonych we wspomnianych programach nie odpowiada pełnemu zakresowi badań wymaganych do wydania orzeczenia przez lekarza medycyny pracy, lekarz ten skieruje pracownika na inne konieczne badania.

Wejście w życie zmian

Ustawa nowelizująca w zakresie badania trzeźwości i badań profilaktycznych ma wejść w życie po upływie 14 dni od publikacji tej ustawy, natomiast, zgodnie z sejmową wersją ustawy, przepisy o pracy zdalnej po upływie 2 miesięcy od dnia publikacji. Senat zaproponował przedłużenie tego okresu o 1 miesiąc.

Praca zdalna nie będzie mogła być wykonywana w przypadku prac:

- szczególnie niebezpiecznych,
- w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych,
- z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy,
- związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy,
- powodujących intensywne brudzenie.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.