podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1858) z dnia 2.11.2021

Pokontrolne postępowanie podatkowe

Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe podejmowane przez urząd skarbowy, to odrębne procedury. Ich zakres może się jednak pokrywać. Urząd skarbowy ma zasadniczo pół roku na wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli zakończonej stwierdzeniem nieprawidłowości.

Półroczny termin

Postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, jest podejmowane wtedy, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości w wywiązywaniu się przez podatnika z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, a uchybienia te nie zostaną w całości usunięte. Przez usunięcie nieprawidłowości należy rozumieć złożenie wymaganych deklaracji lub dokonanie korekt błędnych rozliczeń. Stanowi tak art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej.

Urząd skarbowy ma na podjęcie pokontrolnego postępowania podatkowego 6 miesięcy od zakończenia kontroli. Kontrola podatkowa kończy się w dniu doręczenia kontrolowanemu protokołu. Datą rozpoczęcia pokontrolnego postępowania podatkowego (które organ podatkowy podejmuje z urzędu) jest dzień doręczenia podatnikowi postanowienia o jego wszczęciu (przykład 1).

Wspomniany półroczny termin ma charakter przedawniający. Oznacza to, że po jego upływie niedozwolone jest wszczęcie postępowania podatkowego, nawet jeżeli podatnik nie usunął wszystkich uchybień stwierdzonych w toku kontroli podatkowej. Przedawnienie prawa do wszczęcia postępowania podatkowego po pół roku od zakończenia kontroli następuje jednak tylko w zakresie spraw objętych weryfikacją (por. wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. akt I FSK 1415/14).

Dwa wyjątki

Postępowanie podatkowe może być podjęte po pół roku od zakończenia kontroli - w zasadzie do upływu terminu przedawnienia weryfikowanego zobowiązania podatkowego - tylko w dwóch przypadkach.

Pierwsza sytuacja to dokonanie przez podatnika ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej. Mowa tu o przypadku, gdy podatnik po otrzymaniu protokołu kontroli złoży korektę rozliczenia lub rozliczeń eliminującą wszystkie stwierdzone uchybienia, w wyniku czego nie ma podstaw do wszczęcia postępowania podatkowego. Po pewnym czasie jednak dokona kolejnej korekty tego rozliczenia lub rozliczeń, ale już nieuwzględniającej (pomijającej) nieprawidłowości stwierdzone w kontroli podatkowej (przykład 2).

Drugą możliwość wszczęcia postępowania podatkowego po pół roku od zakończenia kontroli stwarza otrzymanie przez urząd skarbowy od organów podatkowych lub innych organów informacji uzasadniających przeprowadzenie postępowania podatkowego. Ta wiadomość powinna mieć wpływ na wymiar podatku, a nie była znana urzędnikom i nie została ujęta w protokole kończącym kontrolę (por. wyrok NSA z dnia 22 maja 2014 r., sygn. akt I FSK 479/13). Organem ujawniającym nowe informacje może być naczelnik urzędu skarbowego, który przeprowadził kontrolę podatkową u podatnika, a pozyskał je podczas czynności prowadzonych wobec innego podmiotu (por. wyrok NSA z dnia 16 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1251/16).

Przykład 1

Spółce z o.o. został doręczony 1 września 2021 r. protokół kończący kontrolę podatkową przeprowadzoną przez urząd skarbowy w zakresie VAT. Stwierdzono w nim szereg nieprawidłowości w rozliczeniu tego podatku za okres objęty weryfikacją. Spółka z o.o. skorygowała tylko część deklaracji uznanych za błędne. Urząd skarbowy ma więc podstawy do podjęcia postępowania podatkowego w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia protokołu kontroli. Termin określony w miesiącach kończy się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Termin wszczęcia pokontrolnego postępowania podatkowego, tj. doręczenia spółce z o.o. postanowienia o jego podjęciu, upłynie 1 marca 2022 r.


Przykład 2

Podatnik miał w 2019 r. kontrolę podatkową w zakresie PIT za 2016 r. Wykazała ona uchybienia w rozliczeniu tego podatku. Podatnik złożył korektę zeznania PIT-36 za 2016 r. Uwzględnił w niej wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i urząd skarbowy nie podjął postępowania podatkowego. W 2021 r. podatnik dokonał ponownej korekty PIT-36 za 2016 r. Nie uwzględniała ona ustaleń z kontroli podatkowej przeprowadzonej w 2019 r. Urząd skarbowy - mimo że od zakończenia tej kontroli upłynęło 6 miesięcy - może wszcząć postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. Może to zrobić do czasu upływu terminu przedawnienia tego zobowiązania podatkowego. Przedawnienie następuje zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin płatności podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. upłynął 2 maja 2017 r. Podatek ten przedawni się z dniem 31 grudnia 2022 r. (chyba że wystąpią przesłanki skutkujące wydłużeniem - zawieszeniem albo przerwaniem - biegu terminu przedawnienia wskazane w art. 70-70e Ordynacji podatkowej).

Sporna stawka VAT

Pokontrolne postępowanie podatkowe nie zawsze może być podjęte w przypadku wykrycia stosowania przez podatnika błędnej stawki VAT.

Urząd skarbowy nie może wszcząć pokontrolnego postępowania podatkowego, jeżeli wskutek objęcia danego okresu rozliczeniowego powtórną kontrolą stwierdził w jej trakcie wyłącznie nieprawidłowości w zakresie stosowania w odniesieniu do określonego towaru lub usługi stawki VAT innej niż stawka podstawowa, które nie zostały ujawnione w czasie poprzedniej kontroli. Brak uwag co do prawidłowości stosowania stawki VAT w toku wcześniejszej weryfikacji musi być potwierdzony w protokole uprzednio przeprowadzonej kontroli.

Zakaz podjęcia pokontrolnego postępowania podatkowego stosuje się odpowiednio do okresów rozliczeniowych innych niż okres objęty powtórną kontrolą, ale nie dłużej niż do dnia opublikowania ogólnej interpretacji przepisów podatkowych lub zamieszczenia na stronie internetowej resortu finansów objaśnień podatkowych, z uwzględnieniem których można dokonać innej oceny prawnej sprawy niż przedstawiona w protokole poprzedniej kontroli. Nie dotyczy to okresów rozliczeniowych następujących po okresie, w którym w ramach ponownej kontroli stwierdzono, że poprzednie ustalenie prawidłowości stosowania stawki VAT w odniesieniu do danego towaru lub usługi potwierdzonej w protokole kontroli było nieprawidłowe.

Postępowanie podatkowe może być wszczęte po powtórnej kontroli obejmującej stosowanie stawki VAT jedynie w przypadkach wskazanych w art. 165c § 2 Ordynacji podatkowej (patrz ramka).

Postępowanie podatkowe może być wszczęte po powtórnej kontroli obejmującej stosowanie stawki VAT, gdy:

- dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,
- protokół kontroli został sporządzony w wyniku przestępstwa,
- po sporządzeniu protokołu kontroli z poprzedniej kontroli wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody nieznane organowi podatkowemu w chwili przeprowadzania kontroli, w tym wskazujące na wystąpienie nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.),
- w protokole kontroli zostały uwzględnione ustalenia wynikające z decyzji lub orzeczenia sądu, które następnie zostały uchylone, zmienione, wygaszone lub stwierdzono ich nieważność, mogące mieć wpływ na dokonaną ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli,
- przed poprzednią kontrolą została opublikowana interpretacja ogólna lub zostały zamieszczone objaśnienia podatkowe, których przedmiotem jest stosowanie właściwej stawki VAT w odniesieniu do dostawy danego towaru lub świadczenia danej usługi.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.