podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020

Odwołanie od decyzji wydanej przez urząd skarbowy

Decyzja wydana przez urząd skarbowy nie jest ostateczna. Podatnik ma prawo odwołać się od niej do dyrektora izby administracji skarbowej. Podatnik ma 2 tygodnie na sporządzenie i wniesienie odwołania. Powinno ono zawierać zarzuty i żądania poparte dowodami.

Treść odwołania

Odwołanie musi spełniać określone wymogi formalne. Powinno ono zawierać - poza datą i miejscem sporządzenia, oznaczeniem organu odwoławczego, danymi podatnika - zarzuty przeciwko kwestionowanej decyzji, sprecyzowanie istoty i zakresu żądania oraz wskazanie dowodów uzasadniających żądanie. Takie wymogi wynikają z art. 222 Ordynacji podatkowej.

Zarzuty mogą dotyczyć uchybień w zakresie zarówno prawa materialnego, jak i procesowego, np.: dokonania błędnej wykładni prawa, niedopełnienia obowiązku zebrania kompletnego materiału dowodowego, sprzeczności istotnych ustaleń ze zgromadzonymi dowodami. Określenie istoty i zakresu żądania polega na sprecyzowaniu, jakiego sposobu zakończenia postępowania odwoławczego oczekuje wnoszący odwołanie, np. uchylenia decyzji urzędu skarbowego w całości. Na poparcie żądania wystarczy wskazać dowody składające się na materiał sprawy (nie trzeba ich przedkładać). Jeżeli w trakcie postępowania podatkowego urząd skarbowy nie przeprowadził dowodów zgłaszanych przez podatnika, w odwołaniu można zakwestionować postanowienie o odrzuceniu wniosków dowodowych, wskazując wpływ takiego działania na prawidłowość wydanego rozstrzygnięcia.


Druk odwołania od decyzji dostępny jest w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


Podatnik może sporządzić odwołanie samodzielnie lub powierzyć to zadanie profesjonalnemu zastępcy procesowemu, np. doradcy podatkowemu, na podstawie pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) lub szczególnego (PPS-1).

Nie tylko na piśmie

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem urzędu skarbowego, który wydał kwestionowaną decyzję, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej adresatowi. Jeżeli podatnika reprezentuje pełnomocnik, termin ten biegnie od dnia doręczenia decyzji pełnomocnikowi.

Termin złożenia odwołania liczy się od dnia następnego po dniu doręczenia decyzji. Upływa ostatniego z wyznaczonej liczby dni o północy. Uwzględnia się dni robocze i wolne od pracy. Jeżeli jednak ostatni dzień terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych. Odwołanie można w takim przypadku złożyć - nie narażając się na zarzut spóźnienia - jeszcze pierwszego dnia po przerwie weekendowej lub świątecznej.

Odwołanie można wnieść na kilka sposobów: na piśmie (w tym faksem), ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu skarbowego za pośrednictwem platformy ePUAP. Przewiduje to art. 168 § 1 Ordynacji podatkowej. Odwołanie złożone na piśmie albo ustnie do protokołu musi być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika organu podatkowego, który go sporządził. Jeżeli osoba składająca odwołanie nie może lub nie umie złożyć podpisu, odwołanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok swojego podpisu. Odwołanie przesyłane w formie dokumentu elektronicznego należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Nakaz zapłaty

Plusem wniesienia odwołania jest możliwość wstrzymania się z zapłatą podatku wynikającego z zakwestionowanej decyzji do czasu zakończenia postępowania odwoławczego.

Urzędowi skarbowemu nie wolno podjąć żadnych działań zmierzających do uzyskania spornej kwoty przed wydaniem rozstrzygnięcia przez dyrektora izby administracji skarbowej, w tym wszcząć postępowania egzekucyjnego i zająć majątku podatnika. Podatnik nie może jednak rozporządzać swoim majątkiem w taki sposób, aby ewentualne ściągnięcie podatku w przyszłości stało się trudne lub wręcz niemożliwe. Nie wolno mu usunąć, ukryć, zbyć, darować, zniszczyć, rzeczywiście lub pozornie obciążyć albo uszkodzić składników swojego majątku, jeżeli miałoby to na celu udaremnienie zabezpieczenia lub egzekucji zobowiązania wynikającego z decyzji. Osoba, która takimi działaniami udaremni wykonanie decyzji, naraża się na odpowiedzialność karną.

Urząd skarbowy może zobligować podatnika do uregulowania spornego podatku - jeszcze przed zakończeniem postępowania odwoławczego - nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Takie rozwiązanie wolno zastosować w wyjątkowych sytuacjach. Po pierwsze, gdy organ podatkowy ma informacje, że wobec podatnika toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych. Po drugie, gdy podatnik nie ma majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy korzystające z pierwszeństwa zaspokojenia. Po trzecie, jeżeli podatnik wyzbywa się majątku znacznej wartości. Po czwarte, gdy okres do upływu terminu przedawnienia podatku jest krótszy niż 3 miesiące. Urząd skarbowy musi uprawdopodobnić, że z powodu wystąpienia jednej z wymienionych przesłanek zobowiązanie wynikające z nieostatecznej decyzji nie zostanie wykonane. Na postanowienie w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności przysługuje zażalenie. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje realizacji decyzji.

Sposób zakończenia postępowania odwoławczego

Organ odwoławczy może:

- utrzymać w mocy decyzję naczelnika urzędu skarbowego,
- uchylić decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy lub uchylając ją - umorzyć postępowanie w sprawie,
- uchylić decyzję w całości i przekazać sprawę do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,
- umorzyć postępowanie odwoławcze,
- uchylić decyzję w całości i przekazać sprawę naczelnikowi urzędu skarbowego do ponownego rozpatrzenia, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części (przekazując sprawę, wskazuje okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym jej rozpoznaniu).
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.