podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Rozliczanie VAT w 2020 r. - istotne zmiany w ustawie o VAT - Dodatek nr 16 do Poradnika VAT nr 23 (503) z dnia 10.12.2019

PODATNICY ZOBOWIĄZANI DO WYMIANY KAS NA KASY ON-LINE

Od 1 maja 2019 r. ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu nowego rodzaju kas typu on-line, czyli kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego, tj. do Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ta została wprowadzona ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675).

Jak wynika z wyjaśnień zawartych na stronie Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) system rejestracji on-line sprzedaży jest kolejnym, uzupełniającym obok JPK, narzędziem pozwalającym na uszczelnienie systemu podatku VAT. Skoncentrowany jest w szczególności na ograniczeniu szarej strefy w sprzedaży detalicznej.

» Pierwsze obowiązkowe kasy on-line od 1 stycznia 2020 r.

Wejście w życie z początkiem maja 2019 r. nowelizacji ustawy o VAT nie oznacza, że wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych muszą wymienić obecnie stosowane przez nich kasy na kasy on-line.

Obowiązkiem ich stosowania w pierwszej kolejności objęto podatników, wymienionych w art. 145 ust. 1 ustawy o VAT, tj.:

 • świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów - od 1 stycznia 2020 r.,
   
 • dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych - od 1 stycznia 2020 r.,
   
 • świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania - od 1 lipca 2020 r.,
   
 • dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych - od 1 lipca 2020 r.,
   
 • świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu - od 1 stycznia 2021 r.

Ustawa zmieniająca nie przewiduje obowiązku wymiany kas rejestrujących na kasy on-line, poza wyjątkami, o których mowa powyżej. Ustawodawca dopuszcza bowiem stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży "stare" kasy rejestrujące używane przez podatników tj.: kasy z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Przy czym ograniczono termin wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji i warunków technicznych dla kas z elektronicznym zapisem kopii do dnia 31 grudnia 2022 r., a dla kas z kopią papierową do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Oznacza to, że po upływie ww. terminów podatnicy nie będą mogli nabyć kas starego typu, ale będą mogli je nadal stosować do prowadzenia ewidencji sprzedaży (z wyjątkiem niektórych branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości) do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej - w przypadku kas z papierowym zapisem kopii.

» Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy on-line

Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Kwotę ulgi przysługującej na zakup kas podatnicy mają prawo odliczyć od podatku należnego, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają oni prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe.

Odliczenie przysługuje w stosunku do kas, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Uwaga

Ulga na zakup kasy w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł przysługuje tylko w przypadku nabycia kas on-line.

Prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas on-line przysługuje podatnikom, u których:

 • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach przy zastosowaniu tego rodzaju kas;
   
 • nie powstał obowiązek prowadzenia tej ewidencji, ale dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży;
   
 • powstał ustawowy obowiązek wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy on-line ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach.

A zatem z odliczenia kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących nie skorzystają podatnicy nabywający kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (przy czym ograniczono termin wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji i warunków technicznych dla kas z elektronicznym zapisem kopii do dnia 31 grudnia 2022 r., a dla kas z kopią papierową do dnia 31 sierpnia 2019 r.) oraz wymieniający dobrowolnie "starego" rodzaju kasy na kasy on-line, poza podatnikami zobowiązanymi ustawą do ich wymiany ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach ściśle wymienionych w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT.

Zasady odliczania lub zwrotu ulgi na zakup kas zostały uregulowane w rozporządzeniu w sprawie odliczeń.

Z przepisów tam zawartych wynika, że aby podmiot mógł skorzystać z możliwości odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy on-line lub jej zwrotu, zwanej dalej "kwotą wydaną na zakup" musi spełnić następujące warunki:

 • rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas on-line, których nabycie nastąpiło w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy,
   
 • posiadać fakturę na zakup kasy on-line oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

Dodatkowym warunkiem w przypadku podatników, którzy do prowadzenia ewidencji będą używać więcej niż jedną kasę on-line jest dokonanie zakupu tych kas w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji oraz prowadzenie ewidencji przy użyciu każdej z tych kas w każdym punkcie sprzedaży nie później niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Ministerstwo Finansów wydało w dniu 11 lipca 2019 r. objaśnienia podatkowe pt. "Ulga na zakup kas rejestrujących on-line". Wyjaśniono w nich sposób dokonywania przez podatników odliczeń (zwrotów) kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line po 1 maja br.

W tym zakresie w ww. objaśnieniach wskazano, że: "(...) Podatnik może skorzystać z »ulgi« również w przypadku, gdy zapłata za zakup kasy rejestrującej dokonywana jest w ratach. Warunkiem skorzystania z »ulgi« będzie w tym przypadku zapłacenie wszystkich rat za kasę, ponieważ podstawą do uzyskania »ulgi« jest dowód zapłaty całej należności za jej zakup. (...)"

Rozporządzenie w sprawie odliczeń przewiduje uproszczenie systemu zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas on-line poprzez wskazanie, że podatnicy podatku VAT mogą dokonać odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kas, co do zasady, w jednej deklaracji VAT.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy on-line dokonuje się w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy on-line, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Aby przybliżyć podatnikom zasady rozliczania ulgi za zakup kas on-line, Ministerstwo Finansów posłużyło się przykładem, który przedstawiamy poniżej.

"Przykład

Podatnik kupuje w ciągu 6 miesięcy 7 kas on-line. Dwie fiskalizuje i rozpoczyna na nich prowadzenie ewidencji w styczniu 2020 r., kolejne po jednej w każdym miesiącu w okresie luty - czerwiec 2020 r., również rozpoczynając na nich ewidencjonowanie. W związku z tym, za dwie pierwsze kasy »ulgę« może rozliczyć w deklaracji VAT-7 za styczeń 2020 r. (składanej do 25 lutego 2020 r.), a za kolejne kasy w każdym z kolejnych miesięcy: za kasę, na której rozpoczął ewidencjonowanie w lutym 2020 r. w deklaracji VAT-7 za luty 2020 r., itd."

W przypadku, gdy kwota ulgi na zakup kas wykazana w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość kwoty ulgi (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).

W sytuacji natomiast, gdy kwota ulgi na zakup kas wykazana w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość ulgi, a pozostałą część ulgi może, w tym okresie rozliczeniowym:

 • wykazać do zwrotu (na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem) lub
   
 • powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (§ 3 ust. 3 rozporządzenia).

Jeżeli w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy nie wystąpi podatek należny, podatnik kwotę wydaną na zakup wykaże do zwrotu na rachunek bankowy (lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), lub powiększy kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (§ 3 ust. 4 rozporządzenia).

W przytoczonych na wstępie objaśnieniach podatkowych, Ministerstwo Finansów odniosło się również do zasad odliczania ulgi przez podatników zobligowanych do wymiany kas, tj. wymienionych w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT

Podatnicy zobligowani do wymiany kas - stosownie do art. 145b ust. 3 ustawy o VAT mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot "ulgi" na zakup kas on-line, przy czym, w przypadku tych podatników za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się odpowiednio dzień:

 • 1 stycznia 2020 r. - podatnicy wymienieni w pkt 1,
   
 • 1 lipca 2020 r. - podatnicy wymienieni w pkt 2,
   
 • 1 stycznia 2021 r. - podatnicy wymienieni w pkt 3.

Ministerstwo Finansów w tym zakresie podkreśliło, że: "(...) »Ulga« dla podatników wskazanych w art. 145b ust. 1 ustawy wprowadzającej (podatnicy zobowiązani do wymiany kas na kasy on-line) przysługuje, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

 • obowiązek wymiany kas wynika z ustawy wprowadzającej
   ,
 • zostanie rozpoczęta ewidencja na kasach on-line najpóźniej w terminach wskazanych w art. 145b ust. 3 ustawy wprowadzającej, czyli w terminach od których dana grupa podatników ma obowiązek stosowania kas on-line. (...)"

Ponadto, jak czytamy: "(...) »ulga« przysługuje podatnikom, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach. W przypadku branż objętych obligatoryjną wymianą kas należało wskazać graniczną datę, od której uznawane będzie rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas online w obowiązującym terminie, aby »ulgę« na te kasy można było wykorzystać zgodnie z ogólnymi zasadami. Za datę rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się datę określoną w art. 145b ust. 3 ustawy wprowadzającej, czyli datę od której powstaje obowiązek stosowania kas on-line dla danej grupy podatników. (...)"

Wyjaśniono, iż skoro obowiązek wymiany kas został wskazany okresowo, to również powstanie obowiązku następuje okresowo dla poszczególnych branż, a tym samym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji należy przyjąć odrębny termin dla każdej z branż. Przykładowo dniem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji (granicznym dniem) dla branży gastronomicznej będzie dzień 1 lipca 2020 r., natomiast dla branży budowlanej - 1 stycznia 2021 r.

Jak już wykazano powyżej, odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy on-line dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu tej kasy on-line, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym, co w praktyce oznacza, że może to nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym faktycznie zarejestrowano sprzedaż na danej kasie on-line.

Uwaga

Podatnik zobligowany do wymiany kas, który rozpocznie instalowanie kas on-line przed terminem wskazanym w ustawie o VAT i rozpocznie na nich prowadzenie ewidencji sprzedaży ma prawo do zwrotu ulgi na zakup kas rejestrujących.

Ministerstwo Finansów w tym zakresie przedstawiło przykłady, które przedstawiamy poniżej.

"Przykład

Podatnik świadczący usługi naprawy samochodów stosuje kasę z elektronicznym zapisem kopii. Podatnik ten zgodnie z ustawą o VAT zobowiązany będzie prowadzić ewidencję przy użyciu kas on-line od 1 stycznia 2020 r. Podatnik dokonuje zakupu kasy w miesiącu czerwcu 2019 r. i rozpoczyna prowadzenie ewidencji za pomocą tej kasy w miesiącu czerwcu 2019 r. W tym przypadku podatnik będzie mógł wykazać »ulgę« na kasę on-line, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, w deklaracji składanej za okres, w którym faktycznie rozpoczął prowadzenie ewidencji sprzedaży na danej kasie, tj. w deklaracji za miesiąc czerwiec 2019 r.

Ważne!

»Ulga« na zakup kasy będzie należna tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z obowiązkiem użytkowania kas on-line przez dane grupy podatników.

(Podstawa prawna: art. 145b ust. 1, 2 i 3 ustawy o VAT).

Przykład

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich i użytkuje 5 kas z elektronicznym zapisem kopii. Na podstawie ustawy podatnik ten zobligowany jest do wymiany tych 5 kas na kasy on-line do 1 stycznia 2021 r. Podatnik rozszerza działalność i planuje nabyć kolejną 6 kasę on-line w czerwcu 2020 r. W związku z tym, że kasa ta nie jest nabywana w związku z wymianą kasy z elektronicznym zapisem kopii na kasę on-line, z tytułu nabycia tej kasy nie może skorzystać z odliczenia (»ulgi«)."

W ww. objaśnieniach zwrócono także uwagę na nowe uregulowania dotyczące rejestracji sprzedaży za pomocą kas on-line używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Podkreślono, że wynajmowaniu mogą podlegać tylko kasy on-line, natomiast odliczenie kwoty wydanej na zakup tej kasy przysługuje jedynie na nabycie, a nie leasing, dzierżawę lub najem.

Oznacza to, że kasa zakupiona w celu jej najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze nie spełnia podstawowego wymogu wskazanego w ustawie o VAT, tj. nie została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i terminowym rozpoczęciem prowadzenia na niej ewidencji przez podatnika, w konsekwencji podatnikowi nie przysługuje ulga na jej zakup. Przedmiotowa ulga nie przysługuje również podatnikowi użytkującemu kasę on-line na podstawie ww. umów, bowiem jak czytamy w objaśnieniach: "(...) Kasa przyjęta w używanie na podstawie ww. umów nie została zakupiona przez podatnika, u którego powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. (...)"

» Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania

W myśl art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia grupy podatników lub rodzaje czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (druk nr 990). Na dzień oddania do druku niniejszego dodatku projekt ww. rozporządzenia jest obecnie na etapie opiniowania i nie wiadomo jaki będzie jego końcowy kształt.

Zgodnie z ww. projektem, rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W projekcie rozporządzenia określono m.in.:

 • grupy podatników, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, tj. będą mogły być używane przez podatników, u których wartość sprzedaży bez podatku nie przekroczyła w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat podatkowych równowartości w złotych 10 milionów euro,
   
 • wymagania techniczne dla kas, sposób ich używania (w tym sposób prowadzenia ewidencji przy ich użyciu), czynności w przypadku zakończenia używania kas z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym.

W myśl § 4 ww. projektu rozporządzenia kasa będzie musiała posiadać certyfikat kasy wystawiony przez producenta danej kasy. Certyfikat producenta będzie ważny 10 lat od daty wystawienia.

Kasy rejestrujące - jak wynika z projektowanych przepisów - ze względu na przeznaczenie do prowadzenia ewidencji danego rodzaju sprzedaży lub w dany sposób, dzielić się będą na:

 • kasy ogólne - kasy przeznaczone do prowadzenia ewidencji w sposób niewymagający stosowania specjalnych funkcji;
   
 • kasy o zastosowaniu specjalnym - kasy, które uwzględniać będą szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadać będą szczególnym wymaganiom technicznym określonym w załączniku nr 1 do projektowanego rozporządzenia, związanym ze szczególnymi formami prowadzenia ewidencji sprzedaży określonych towarów i usług obejmujące:

1) kasy przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką (z wyjątkiem przewozu okazjonalnego) lub w zakresie transportu pasażerskiego, przy sprzedaży leków (z funkcją rozliczania recept refundowanych) lub sprzedaży towarów i usług w wolnych obszarach celnych lub składach celnych oraz

2) kasy rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie lub umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów lub usług.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem podatnicy prowadzić będą ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które spełniać będą:

 • funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT (czyli kasa rejestrująca będzie zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas),
   
 • wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do ww. projektowanego rozporządzenia,
   
 • wymóg posiadania ważnego certyfikatu producenta danej kasy.

Podatnicy prowadząc ewidencję przy użyciu kas będą zobowiązani do:

1) sprawdzenia poprawności wystawionego dokumentu przed wydaniem nabywcy paragonu fiskalnego, w celu wyeliminowania oczywistych pomyłek w ewidencji;

2) wystawienia i wydawania nabywcy, bez jego żądania, podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności: paragonu fiskalnego w postaci papierowej (z zastrzeżeniem § 14) lub za zgodą nabywcy, w sposób z nim uzgodniony, paragonu fiskalnego w formie elektronicznej;

3) wystawienia i wydania nabywcy paragonu fiskalnego, bez jego żądania (w formie papierowej lub za zgodą nabywcy w formie elektronicznej w sposób z nim uzgodniony) z chwilą otrzymania gotówki - w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) w gotówce;

4) wystawienia i wydania nabywcy paragonu fiskalnego, bez jego żądania (w formie papierowej lub za zgodą nabywcy w formie elektronicznej w sposób z nim uzgodniony) niezwłocznie po uznaniu zapłaty na rachunku podatnika, jednak nie później niż z końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku podatnika, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania - w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem;

5) skutecznego przesyłania wydanego nabywcy paragonu fiskalnego w formie elektronicznej;

6) wystawienia raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;

7) wystawienia raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego) lub łącznego raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu;

8) przypisania oznaczeń literowych od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług w określony sposób;

9) przedstawienia, na żądanie organu podatkowego, przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku;

10) przechowywania kopii dokumentów fiskalnych przez okres wymagany w Ordynacji podatkowej, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.);

11) zapewnienia czytelnego wydruku lub widoku paragonów fiskalnych umożliwiających nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży.

Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik będzie mógł nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewni nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w wymaganiach technicznych dla kas, stanowiących załącznik nr 1 do projektowanego ww. rozporządzenia (zgodnie z § 14 ww. projektu rozporządzenia).

W przypadku utraty kasy podatnik zobowiązany będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od powzięcia informacji o utracie do powiadomienia o tym właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli utrata kasy nastąpi w wyniku kradzieży to podatnik dodatkowo będzie musiał dołączyć do powiadomienia potwierdzenie złożenia zawiadomienia o kradzieży wydane przez organ ścigania. Powyższy termin liczony będzie zgodnie z przepisami art. 12 § 1 i § 5 Ordynacji podatkowej.

Z kolei w przypadku zakończenia używania kasy z powodu zakończenia działalności gospodarczej (lub też pracy kasy w trybie fiskalnym) podatnik zobowiązany będzie do:

 • wystawienia raportu fiskalnego dobowego,
   
 • wystawienia raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego i przesłania do Centralnego Repozytorium Kas informacji o przejściu kasy w tryb tylko do odczytu;
   
 • sporządzenia i złożenia (wraz z ww. raportami fiskalnymi, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2 ww. projektu rozporządzenia), w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do projektowanego rozporządzenia.

Uwaga

W przypadku zakończenia używania kasy podatnik zapewnić będzie musiał odczyt i zapis danych z kasy na zewnętrzny nośnik danych.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.