podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Rozliczanie VAT w 2020 r. - istotne zmiany w ustawie o VAT - Dodatek nr 16 do Poradnika VAT nr 23 (503) z dnia 10.12.2019

OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA NA PARAGONACH NIP NABYWCY

Od 1 stycznia 2020 r. na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie uzależnione od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy.

Z dodanego w art. 106b ust. 5 ustawy wynika bowiem, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej będzie się wystawiało wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży będzie zawierał numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Zmiana ta, zdaniem Ministerstwa Finansów jest reakcją na zaobserwowany nieuczciwy proceder polegający na wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nieodebranych przez klientów, w zamian za korzyść majątkową.

Podkreślić należy, że zasadą jest dokumentowanie transakcji pomiędzy podatnikami za pomocą faktur i tego zakresu obrotu gospodarczego przedmiotowe regulacje nie dotyczą. Nowe regulacje nie ograniczają prawa do wystawienia faktury, a jedynie regulują szczegółowo kwestie dokumentowania transakcji, które zostały uprzednio zewidencjonowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy w tym zakresie: "(...) Proponowane przepisy wymuszają wyłącznie pewną konsekwencję podatnika. To znaczy, jeżeli dokonuje on zakupu jako podatnik, a nie jako konsument, to powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu. (...)"

» Sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez NIP

Wystawienie faktury do paragonu bez NIP podatnika zagrożone będzie sankcją. W myśl nowego art. 106b ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustali temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Sankcja w tej wysokości będzie również nałożona na nabywcę (czynnego podatnika VAT), który ujmie taką fakturę w ewidencji VAT (nowy art. 109a ustawy). Dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie będzie jednak ustalane w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn poniosą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Warto dodać, że obowiązek wystawiania faktur do paragonów wyłącznie zawierających NIP nabywcy (podatnika VAT), jak i sankcja za naruszenie tego obowiązku, nie będzie miała zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Zmiany w omawianym zakresie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i nie będą dotyczyły sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed tym dniem. Oznacza to w praktyce, że faktury, które będą dotyczyły paragonów wystawionych do 31 grudnia 2019 r., będą wystawiane na obowiązujących obecnie zasadach.

» Wystawienie faktur dla osób prywatnych

Należy podkreślić, że zmiana przepisów wprowadzająca NIP jako obowiązkowy element paragonu, na podstawie którego ma zostać wystawiona faktura dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Od 1 stycznia 2020 r. przepisy w zakresie wystawiania faktur dla osób prywatnych do sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej nie ulegną zmianie. Tak jak obecnie, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika będzie należało dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Przypomnijmy, iż zgodnie z art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy (z pewnymi wyjątkami), jeśli nabywca (tj. osoba prywatna) w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, bądź otrzymano całość lub część zapłaty wystąpi z żądaniem wystawienia faktury, sprzedawca dokument taki musi wystawić. Przy czym ustawodawca w art. 106i ust. 6 ustawy określił dwa terminy, w jakich należy wystawić fakturę na żądanie nabywcy, w zależności od momentu, w którym nabywca zgłosi żądanie jej wystawienia.

Jeżeli z takim żądaniem nabywca wystąpi do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż lub otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę taką należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż (otrzymanie całości bądź część zapłaty). Natomiast jeśli żądanie zostanie zgłoszone po upływie miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż, to wówczas fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania.

Przykład

Załóżmy, że 20 grudnia 2019 r. Anna Z. dokonała zakupu pralki i otrzymała paragon potwierdzający ten zakup. Dnia 2 stycznia 2020 r. zwróciła się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury. Sprzedawca zgodnie z jej żądaniem powinien wystawić fakturę, która nie będzie zawierać NIP, najpóźniej 17 stycznia 2020 r.

» Wystawienie faktur dla przedsiębiorców do paragonów z 2019 r.

Wątpliwości podatników dotyczą sytuacji, w której to przedsiębiorca w 2020 r. zwróci się z żądaniem wystawienia faktury na podstawie paragonu z 2019 r. Przykładowo paragon wystawiony w grudniu 2019 r. nie będzie zawierał NIP nabywcy, natomiast fakturę sprzedawca wystawi dopiero w styczniu 2020 r. czyli w okresie obowiązywania nowych regulacji dotyczących umieszczania NIP na paragonach.

Część sprzedawców chcąc zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami braku NIP na paragonach wystawianych podatnikom, które mogłyby ich dotknąć w 2020 r., zaczęła jeszcze w tym roku umieszczać numery identyfikacji podatkowej nabywców na paragonach.

Warto jednak podkreślić, że w takim przypadku zastosowanie znajdzie przepis przejściowy tj. art. 15 ustawy nowelizującej z dnia 4 lipca 2019 r., zgodnie z którym regulacji zawartych m.in. w art. 106b ust. 5 ustawy nie stosuje się w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2020 r. Zatem brak NIP podatnika (nabywcy) na paragonie wygenerowanym w 2019 r., nie stanowi przeszkody w wystawieniu faktury do tego paragonu po 1 stycznia 2020 r.

Przykład

Zakładamy, że 18 grudnia 2019 r. czynny podatnik VAT dokonał zakupu towarów handlowych, co zostało udokumentowane paragonem fiskalnym bez NIP firmy. Na początku stycznia 2020 r. podatnik zwrócił się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury do tego paragonu na dane jego firmy. W takim przypadku, pomimo, iż paragon nie będzie zawierał NIP nabywcy, sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury.

» Praktyczne problemy związane z wystawianiem faktur do paragonów z NIP nabywcy


Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Zdarza się, że na żądanie tych osób wystawiam również faktury. Użytkowana przeze mnie kasa fiskalna nie posiada możliwości technicznych wpisania NIP na paragonie. Czy w związku z tym, od przyszłego roku będę mogła wystawiać faktury osobom prywatnym?

Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, zaś dokumentem potwierdzającym dokonanie takiej sprzedaży jest paragon fiskalny.

Ponadto z art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy (z pewnymi wyjątkami) wynika, że jeśli nabywca (tj. osoba prywatna) w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, bądź otrzymano całość lub część zapłaty wystąpi z żądaniem wystawienia faktury, sprzedawca dokument taki musi wystawić.

Od 1 stycznia 2020 r. przepisy w zakresie wystawiania faktur dla osób prywatnych do sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej nie ulegną zmianie. Tak jak obecnie do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika będzie należało dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Przy czym, faktury takie nie będą zawierały numeru identyfikującego nabywcę.

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców ewidencjonuję w kasie rejestrującej, która nie ma możliwości wpisania na paragonie NIP nabywcy. Czy będę musiał od razu wystawić fakturę (bez rejestrowania tej sprzedaży w kasie) jeśli nabywcą sprzedawanych przeze mnie towarów będzie firma? Czy będę musiał zmienić obecnie stosowaną kasę fiskalną?

Z uwagi na to, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie NIP nabywcy, wystawianie faktur na podstawie paragonów zawierających ten numer będzie ograniczone do grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność. Oznacza to, że nowe przepisy wymuszą na nabywcy pewną konsekwencję. Jeśli będzie on dokonywał zakupu jako podatnik, a nie jako konsument, powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę. W przypadku, gdy podatnik (sprzedawca) nie będzie miał technicznej możliwości wpisania NIP na paragonie a nabywca zadeklaruje już w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę jako podatnik, sprzedawca nie powinien rejestrować takiego zakupu w kasie rejestrującej, tylko od razu wystawić fakturę. Podatnik w opisywanej sytuacji nie będzie zatem zobowiązany do wymiany użytkowanej przez niego kasy rejestrującej.

Świadczę usługi taksówkowe głównie na rzecz osób prywatnych. W sytuacji gdy sporadycznie wykonuję je na rzecz przedsiębiorców, są one dokumentowane fakturami. Czy przepisy dotyczące obowiązku wystawiania faktur (na rzecz firm) wyłącznie do paragonów z NIP będą również mnie dotyczyły?

Obowiązek wystawiania faktur do paragonów wyłącznie zawierających NIP nabywcy (podatnika VAT), jak i sankcja za naruszenie tego obowiązku, nie będą miały zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0). Stanowi o tym nowy art. 106b ust. 7 ustawy o VAT.

W uzasadnieniu wskazano: "(...) Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, z uwagi na ograniczenie funkcjonalności kas rejestrujących starego typu, które dominują na rynku, tj. braku możliwości drukowania NIP na paragonie, powinni zatem móc wystawiać faktury do paragonów nieposiadających NIP nabywcy. W związku z tym, należy wyłączyć ten rodzaj działalności z obowiązku wskazanego w art. 106b ust. 5. (...)"

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.