podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
Uproszczony wniosek o ulgi w opłacaniu składek ZUS dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl »Oświadczenie dla ubiegających się o świadczenie chorobowe za okres kwarantanny po przekroczeniu granicy dostępne jest w serwisie www.druki.gofin.pl »
Zamknij
A A A

Zasady sprzedaży tradycyjnej i internetowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019

O czym musi wiedzieć klient przed zawarciem umowy przez internet i poza lokalem firmy?

W przypadku przedsiębiorców, którzy zawierają tzw. umowy na odległość np. za pośrednictwem internetu albo poza lokalem przedsiębiorstwa, obowiązki informacyjne, jakie muszą przekazać, dzielą się na obowiązki przedkontraktowe i na obowiązki związane z potwierdzeniem zawarcia umowy. To bardzo ważne rozróżnienie, gdyż wymagana forma przekazania tych informacji w obu przypadkach jest inna.

Kiedy i jak przekazać informacje?

Umowami zawieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość mogą być umowy sprzedaży, o dostarczenie mediów (energii, gazu, wody itp.), o wykonanie usługi, o dzieło, dzierżawy czy też o dostarczenie treści cyfrowych. Nie są to natomiast umowy dotyczące usług finansowych, gdyż ustawa o prawach konsumenta ma dla nich odrębne regulacje.

Zarówno w umowach zawieranych na odległość, jak i poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca musi przekazać konsumentowi informacje określone w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Informacje te musi przekazać najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca powinien wykonać omawiany obowiązek wtedy, gdy z okoliczności wynika, że może dojść do złożenia przez konsumenta wiążącego oświadczenia woli w procesie zawierania na odległość umowy z przedsiębiorcą. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca wysyła do konsumentów katalogi wysyłkowe z gotowymi formularzami zamówienia, to w tych katalogach powinien zamieścić wymagane informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących sprzedaż internetową w ramach serwisów transakcyjnych, gdzie złożenie przez konsumenta oświadczenia woli następuje w wyniku naciśnięcia przycisku: "zamawiam", przedsiębiorca powinien skonstruować system tak, aby konsumenci otrzymywali całość wymaganych informacji zanim dojdą do przycisku "zamawiam".


Ciężar dowodu, że przedsiębiorca prawidłowo przekazał konsumentowi wszystkie wymagane informacje spoczywa na przedsiębiorcy.

Papier, strona czy trwały nośnik?

Informacje muszą być przekazywane w sposób jasny i zrozumiały. Można je dostarczać jednorazowo albo w kilku etapach. W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi wymagane informacje na papierze lub - jeżeli konsument wyraził na to zgodę - na innym trwałym nośniku (art. 14 ust. 1 ustawy). Chodzi o to, aby konsument mógł odpowiednio zachować otrzymane informacje, np. na wypadek późniejszego sporu z przedsiębiorcą. Gdy strony zawierają umowę na odległość, przedsiębiorca powinien udzielić tych informacji w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. Co istotne, przepisy nie wymagają aby informacje przedkontraktowe w przypadku umów zawieranych na odległość były przekazywane na trwałym nośniku. Informacje te można przekazać konsumentowi w drodze wyświetlenia odpowiednich komunikatów na stronie internetowej przedsiębiorcy, gdy stronę tę wykorzystuje się do zawarcia umowy między stronami. Gdy strony zawierają umowę za pomocą strony internetowej przedsiębiorcy, udostępnienie informacji może nastąpić przez wyświetlenie na stronie - odpowiednio oznaczonego - linku w toku procedury składania zamówienia przez konsumenta. Jeżeli konsument uruchomi link i przejdzie do innej strony internetowej (lub podstrony), będzie mógł przeczytać informacje określone w art. 12 ustawy.

Konsekwencje nieprzekazania wymaganych informacji są różne. Jeżeli przedsiębiorca nie przekazał minimalnych, wymaganych elementów umowy np. strony nie uzgodniły świadczenia, które ma zostać spełnione przez przedsiębiorcę, wówczas w ogóle może nie dojść do zawarcia umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub innych kosztów, wówczas konsument nie ponosi tych opłat i kosztów. Ponadto w przypadku gdy przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązek informacyjny określony w art. 12 ust. 1 ustawy, przedsiębiorca może ponosić odpowiedzialność cywilną, administracyjną lub karną.

Informacje, które sprzedawca internetowy musi przekazać klientom, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta:

- główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem,
- dane identyfikujące przedsiębiorcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany,
- adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,
- adres, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
- łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposób, w jaki będą one obliczane, a także opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności,
- koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
- sposób i termin zapłaty,
- sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowana przez niego procedura rozpatrywania reklamacji,
- sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzór formularza odstąpienia od umowy,
- koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą,
- informacje o obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów, jeżeli konsument odstąpi od umowy,
- informacje o braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci takie prawo,
- informacje o obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad,
- informacje o istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji,
- informacje o kodeksie dobrych praktyk oraz sposobie zapoznania się z nim,
- czas trwania umowy lub informacje o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu,
- minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy,
- wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy,
- informacje o funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony,
- informacje o mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć,
- informacje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.