podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Kasy rejestrujące on-line - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019

Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Cel wydania nowego rozporządzenia

Z dniem 1 maja 2019 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Nowelizacja ustawy o VAT od 1 maja 2019 r. wprowadziła nowy rodzaj kas rejestrujących (tzw. kasy on-line) do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zakłada się, że kasy on-line będą stosowane obligatoryjnie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach, zidentyfikowanych jako szczególnie narażone na nadużycia. Jednocześnie, zgodnie z ustawą zmieniającą, dopuszcza się stosowanie dotychczasowych kas. W związku z tym wprowadzone rozwiązanie nie ma charakteru czasowego, gdyż założeniem jest, że kasy dotychczasowe będą funkcjonowały obok kas on-line, aż do momentu ich wyeksploatowania się. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat.

W związku z tym, nowe kasy on-line i kasy dotychczasowe będą funkcjonowały zasadniczo równolegle oraz wiele obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji, stosowaniem kas oraz organizowaniem i prowadzeniem serwisów jest wspólne i niezależne od rodzaju kasy, uzasadnione było wydanie nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących obejmującego regulacjami w zakresie stosowania wszystkie rodzaje kas rejestrujących: dotychczasowe kasy, dla których uległa zmianie jednostka redakcyjna delegacji ustawowej, a także wprowadzane kasy on-line.

Dla potrzeb czytelności zapisów rozporządzenia w jego stosowaniu w odniesieniu do poszczególnych rodzajów kas wprowadza się odpowiedni podział redakcyjny. Z uwagi na to rozporządzenie to zawiera odrębne przepisy - regulujące prowadzenie ewidencji, warunki i sposób używania oraz sposób zakończenia używania kas - dla kas on-line oraz dla kas starego typu, czyli kas z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, a także przepisy ogólne, wspólne dla wszystkich typów kas.

W przepisach tego rozporządzenia doprecyzowano, że co do zasady, podatnik ma obowiązek wystawienia i wydania paragonu fiskalnego, bez żądania nabywcy, najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności. Ponadto uregulowano obowiązki podatnika związane z wystawieniem i wydaniem paragonu fiskalnego w stosunku do otrzymanych zaliczek przed dokonaniem sprzedaży. Wskazano, że w przypadku zaliczki otrzymanej:

 • w gotówce - podatnik ma obowiązek wystawić i wydać nabywcy (bez jego żądania) paragon z chwilą jej otrzymania,
   
 • za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na rachunek w banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podatnika - podatnik ma obowiązek wystawić i wydać nabywcy (bez jego żądania) paragon niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku, jednak nie później niż z końcem miesiąca, w którym należność ta została uznana na jego rachunku, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania.

Oprócz tego nałożono na podatników obowiązek zapoznania osób prowadzących ewidencję z zasadami prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i skutkami niewykonywania tych obowiązków. Osoba prowadząca u podatnika ewidencję składa oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji; oświadczenie składane jest przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez te osoby (wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenia o zapoznaniu się z tymi zasadami stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia).

Z nowego rozrządzenia w sprawie kas wynikają również obowiązki:

 • umieszczania wyświetlacza kasy w miejscu umożliwiającym nabywcy odczyt wyświetlanych na nim danych,
   
 • zapewnienia przez podatnika odpowiedniego technicznego stanu kasy, gwarantującego czytelny wydruk paragonów fiskalnych i faktur, umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży.

Ponadto zrezygnowano z obowiązku zaokrąglania kwot wykazanych na paragonach, oraz doprecyzowano, że w przypadku utraty kasy podatnik ma obowiązek zgłosić ten fakt do naczelnika urzędu skarbowego nie później niż w terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji o utracie.

W rozporządzeniu określono terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących, które w porównaniu do starego rozporządzenia zasadniczo nie uległy zmianie, z tym, że:

 • odrębnie określono termin pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego kas on-line oddanych w używanie na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, wskazując, że ma on być wykonany przez podatnika po objęciu kasy w używanie, przed dniem dokonania fiskalizacji,
   
 • wprowadzono nowe rozwiązanie, zgodnie z którym obowiązkowego przeglądu technicznego podatnik nie dokonuje w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców (pod warunkiem, że w tym okresie nie prowadzi ewidencji) - w takim przypadku obowiązkowego przeglądu technicznego podatnik dokonuje po wznowieniu działalności gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji,
   
 • zniesiono obowiązek dotyczący zawiadamiania przez podatników naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu ewidencjonowania na kasie rejestrującej,
   
 • zniesiono obowiązek uczestniczenia pracownika urzędu skarbowego przy dokonywaniu odczytu pamięci fiskalnej kasy i w konsekwencji zrezygnowano z wniosku o wyznaczenie daty odczytu zawartości pamięci fiskalnej.

Zmiana serwisu kas

W rozporządzeniu w sprawie kas dopuszczono możliwość dokonania zmiany serwisu kas przez podatników bez zgody podmiotu prowadzącego serwis główny. Przy czym podatnik jest zobowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis główny o dokonanej zmianie w terminie 5 dni od dnia jej dokonania. Dotychczas podatnik mógł dokonać zmiany serwisu kas, niewynikającej z naruszenia warunków jego prowadzenia, za zgodą podmiotu prowadzącego serwis główny, który nie mógł jej odmówić, jeżeli warunki cenowe i miejsce jego świadczenia były dla podatnika korzystniejsze. W uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia w sprawie kas Ministerstwo Finansów podkreślało, że podstawą zmiany przepisów w tym zakresie był fakt, że otrzymywano sygnały o pobieraniu przez podmioty prowadzące serwis główny opłat za rozpatrzenie omawianych wniosków o zgodę na zmianę serwisu oraz o wygórowanych cenach za dokonywanie przeglądów technicznych przez serwisy kas.

Jednak trzeba zaakcentować, że przepisy nowego rozporządzenia w sprawie kas wprowadzają wymóg, zgodnie z którym podatnik może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis wyłącznie na podmiot, który na dzień dokonywania tej zmiany widnieje w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej publicznym wykazie serwisantów posiadających upoważnienie do serwisowania kas. Ponadto, zrezygnowano z obowiązku zawiadamiania przez podatników naczelnika urzędu skarbowego o dokonanej zmianie serwisu kas - obowiązek w tym zakresie będzie realizował podmiot prowadzący serwis właściwy po zmianie.

Paragon fiskalny w innej formie

Przepisy rozporządzenia wprowadziły nową regulację, która dotyczy wystawiania dokumentów przez kasy w postaci innej niż wydruk. W przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji sprzedaży przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów lub usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługi, podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy zapoznanie się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów lub usług.

Przypisanie oznaczeń literowych do stawek VAT

Wprowadzono także obowiązek oznaczenia literowego od "A" do "G" do właściwych stawek podatku, przypisanych odpowiednio do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze "A" - stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze "B" - stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze "C" - stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze "D" - stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze "E" - zwolnienie od podatku,

f) literze "F" i "G" - pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.

Dotychczas, wyłącznie do litery A przypisana była podstawowa stawka VAT, a pozostałe stawki oraz zwolnienie z VAT można było przypisać do dowolnych liter od B do G. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wyjaśniono, że realizacja tego obowiązku w praktyce będzie oznaczała, że podatnik będzie miał obowiązek przyporządkowania właściwych oznaczeń literowych w odniesieniu jedynie do stawek VAT przypisanych do nazw towarów i usług, których dostaw lub świadczeń dokonuje, a nie wszystkich oznaczeń literowych, przewidzianych w rozporządzeniu.

Podatnik używający kasy na dzień 1 maja 2019 r. może używać dotychczasowych oznaczeń literowych dla stawek VAT do 31 lipca 2019 r.

Przepisy przejściowe

Rozporządzenie w sprawie kas weszło w życie z dniem 1 maja 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących możliwości zmiany serwisu kas bez zgody podmiotu prowadzącego serwis główny, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Ponadto z przepisów przejściowych wynika m.in., że:

1) podatnicy użytkujący kasy, które zostały nabyte w okresie obowiązywania:

  • decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 grudnia 2008 r.,
    
  • potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar wydanego po dniu 1 września 2011 r.

mogą ich nadal używać do prowadzenia ewidencji po upływie tego okresu, pod warunkiem, że kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika,

2) osoba prowadząca u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed 1 maja 2019 r., oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji musiała złożyć do dnia 31 maja 2019 r.,

3) do 30 czerwca 2019 r. można było dokonać zmiany serwisu kas (niewynikającej z naruszenia warunków jego prowadzenia) wyłącznie za zgodą serwisu głównego (podatnik musiał zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o dokonanej zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania),

4) sprawy w zakresie m.in. czynności:

  • wykonywanych przez podatnika w przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia pracy tych kas w trybie fiskalnym (w tym w zakresie złożenia wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas oraz wniosku o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy),
    
  • obowiązkowego przeglądu technicznego wykonywanego przez serwisanta,

wszczęte i niezakończone przed dniem 1 maja 2019 r. - są prowadzone według przepisów dotychczasowych.

Prowadzę małą gastronomię (budka z hamburgerami). Sprzedaż ewidencjonuję w kasie fiskalnej z papierowym zapisem kopii. Czy będę musiał wymienić tę kasę na kasę on-line?

Od 1 maja 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o VAT oraz ustawy - Prawo o miarach. Jak z nich wynika podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do 30 czerwca 2020 r. Tak więc od 1 lipca 2020 r. będą zobowiązani do bezwzględnego stosowania kas on-line (art. 145b ust. 1 ustawy o VAT).

Podkreślić należy, że w przepisie tym ustawodawca wymienił "stacjonarne placówki gastronomiczne". Przepisy ustawy o VAT nie definiują tego pojęcia. Zgodnie z definicją zamieszczoną na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) "placówka gastronomiczna" to zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos. Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych.

Tylko więc podatnik dokonujący sprzedaży posiłków w tzw. ruchomej przyczepie gastronomicznej przy użyciu kasy fiskalnej z papierowym zapisem kopii, nie będzie zobowiązany do wymiany starej kasy na kasę on-line.

Podstawa prawna

Ustawa o VAT z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.