podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Praktyczne problemy ze stosowaniem split payment - Dodatek nr 5 do Poradnika VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019

Skutki błędów w dokonywaniu płatności

Czy w przypadku gdy błędnie wpiszę kwoty w komunikacie przelewu, bank sprawdzi w jakiś sposób prawidłowość zadeklarowanych kwot? Co się stanie z przelewem w przypadku gdy okaże się, że kontrahent nie ma rachunku VAT?

W przypadku gdy podatnik zdecyduje się dokonać podzielonej płatności na rzecz kontrahenta, nie wiedząc, że kontrahent ten nie posiada rachunku VAT, bank nie zrealizuje takiego przelewu. Środki wrócą w takim przypadku na rachunek podatnika.

Natomiast inaczej będzie gdy podatnik pomyli się wpisując niewłaściwe kwoty w komunikacie przelewu. Banki nie są obowiązane do sprawdzania prawidłowości obliczenia kwoty podatku VAT wskazanej w komunikacie przelewu, a także nie mają możliwości sprawdzenia prawidłowości wskazanych przez podatnika kwot. Zatem w sytuacji pomyłki w kwocie przelew zostanie zrealizowany według danych z komunikatu przelewu.

Czy powinienem przelać środki z rachunku bieżącego na własny rachunek VAT w celu jego uzupełnienia w przypadku gdy zapłaciłem pomyłkowo kontrahentowi za dużo podatku VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności? Czy wówczas obowiązuje procedura czynnego żalu? Jakie grożą sankcje karno-skarbowe, gdy podatnik sam nie zgłosi czynnego żalu, a błąd wykryje urząd skarbowy?

Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na pytania dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności (umieszczone na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl) wyjaśniło, że: "W przypadku pomyłkowej wpłaty zbyt wysokiej kwoty na rachunek VAT (np. podatek na fakturze wynosi 800 zł, a wpłacono 1.000 zł), nie ma możliwości zwrotu 200 zł z rachunku VAT. Kontrahenci mogą uzgodnić, że podatnik zwróci nabywcy 200 zł ze swojego rachunku rozliczeniowego (podkreślenie redakcji). Co innego, jeśli wpłacona kwota wynika z faktury, a następnie do tej faktury będzie wystawiona korekta - wówczas można dokonać zwrotu tej kwoty z rachunku VAT." Oznacza to, że w przypadku pomyłkowej wpłaty zbyt wysokiej kwoty podatku na rachunek VAT nabywca może porozumieć się z dostawcą i odzyskać nadpłaconą kwotę VAT, lecz nie z rachunku VAT dostawcy, ale z rachunku rozliczeniowego.

Z tytułu wpłaty zbyt wysokiej kwoty podatku VAT w mechanizmie podzielonej płatności nie grożą podatnikowi sankcje karno-skarbowe. Przepisy ustawy o VAT nie przewidują tego rodzaju konsekwencji w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Nie ma zatem potrzeby składania czynnego żalu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.). Nie dochodzi bowiem w takim przypadku do uszczuplenia podatkowego, zatem podatnik nie popełnia czynu zabronionego.

Odnośnie wątpliwości Czytelnika w zakresie uzupełnienia rachunku VAT w wyniku pomyłkowej wpłaty (zbyt wysokiej kwoty podatku VAT) na rachunek VAT dostawcy, należy podkreślić, iż w myśl art. 62b ust. 1 Prawa bankowego rachunek VAT Czytelnika może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu:

1) zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT, przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3 ustawy o VAT,

2) wpłaty kwoty podatku VAT przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu przelewu,

3) przekazania środków z innego rachunku VAT Czytelnika rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku,

4) zwrotu:

a) kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy o VAT, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej,

b) różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy o VAT, przez urząd skarbowy

- przy użyciu komunikatu przelewu.

Nie ma zatem możliwości uzupełnienia przez podatnika kwoty na rachunku VAT poprzez jej przelanie z należącego do niego rachunku rozliczeniowego.

Czy w sytuacji gdy przez pomyłkę wysłałem przelew w podzielonej płatności do podmiotu, do którego w ogóle nie miałem dokonać zapłaty, grożą mi z tego tytułu sankcje?

W art. 108a ust. 5 ustawy o VAT, przewidziano solidarną odpowiedzialność za nierozliczony podatek VAT, w przypadku gdy płatność przy zastosowaniu mechanizmu split payment zostanie dokonana na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze. Odpowiedzialność solidarna dotyczy w tym przypadku podatnika, na rzecz którego dokonano tej błędnej płatności i dostawcy towarów lub usługodawcy. Warto dodać, że odpowiedzialność ta jest wyłączona w przypadku dokonania przez podatnika, który otrzymał błędny przelew, płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze, albo zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego płatność otrzymano, niezwłocznie po powzięciu informacji o otrzymaniu błędnego przelewu.

Zatem ustawodawca uregulował zasady odpowiedzialności solidarnej podmiotu, który otrzymał w mechanizmie split paymet przelew skierowany omyłkowo nie do niego z podmiotem, który faktycznie przelew powinien otrzymać. Przepisy ustawy o VAT nie nakładają natomiast żadnych sankcji (np. w postaci zakazu odliczenia podatku naliczonego) w stosunku do nabywcy towarów i usług, który błędnie wykonał przelew (na rzecz innego podmiotu niż wskazany na fakturze).

Oczywistym jest natomiast, że w przypadku tego rodzaju błędu, obu stronom transakcji zależeć będzie na skorygowaniu błędnego przelewu. W związku z tym należy porozumieć się z podmiotem, do którego trafił taki omyłkowy przelew i zwrócić się z prośbą o zwrot środków - na swój rachunek VAT lub na rachunek VAT podmiotu, do którego powinien on zostać skierowany.

Jak należy postąpić w przypadku pomyłkowej zapłaty w systemie split payment należności z otrzymanego dokumentu pro forma?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż nabywca decydując się na zapłatę należności przy zastosowaniu mechanizmu podzielnej płatności winien prawidłowo wskazywać w komunikacie przelewu wszystkie dane, m.in. numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność. Oznacza to, że podstawą dokonania płatności w systemie split payment jest otrzymana przez podatnika faktura. Z kolei dokument zwany potocznie "fakturą pro forma", często stosowany w praktyce stosunków gospodarczych nie stanowi faktury w rozumieniu art. 106b ustawy o VAT. Nie stanowi również zobowiązania, jest jedynie dokumentem informacyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 lutego 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1373/10 (orzeczenie prawomocne) stwierdził, że: "(...) Faktura pro forma pełni zwykle rolę swojego rodzaju oferty handlowej (...)."

Powyższe potwierdza Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych z dnia 29 czerwca 2018 r. o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, tj.: "(...) Skorzystanie z mechanizmu podzielonej płatności jest uzależnione od posiadania faktury, której płatność dotyczy. (...) Nie będzie natomiast możliwe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w przypadku otrzymania przed dostawą towarów czy świadczeniem usług dokumentu zwanego potocznie fakturą »pro forma«. Dokument ten nie jest bowiem fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT (podkreślenie redakcji) (...)."

Z przedstawionego pytania wynika, iż Czytelnik na podstawie otrzymanego dokumentu pro forma nieprawidłowo dokonał zapłaty w systemie split payment. Należy podkreślić, iż podmioty otrzymujące pomyłkowo wpłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (również w wyniku otrzymania wpłaty związanej z wystawieniem dokumentu pro forma) powinny niezwłocznie dokonać zwrotu otrzymanych nienależnie na rachunek VAT kwot. Najbezpieczniej w takich przypadkach byłoby, aby Czytelnik uzgodnił z kontrahentem, że dokona on (dostawca) zwrotu kwoty nabywcy ze swojego rachunku rozliczeniowego (nie z rachunku VAT).

Powyższa kwota winna być zwrócona z rachunku rozliczeniowego dostawcy, gdyż środkami zgromadzonymi na rachunku VAT dostawca może dysponować w bardzo ograniczony sposób, tj. określony w art. 62b ust. 2 ustawy - Prawo bankowe.

Nawet gdyby uznać, że w przypadku wskazanym w pytaniu Czytelnik zamierzał wpłacić kontrahentowi zaliczkę, nie byłoby możliwości uiszczenia tej płatności przy zastosowaniu split payment. Ministerstwo Finansów w ww. objaśnieniach podatkowych z dnia 29 czerwca 2018 r. wyjaśniło, iż: "(...) Mechanizm ten może być również stosowany do regulowania przedpłat, zaliczek, zadatków czy rat, jednakże tylko wtedy, gdy nabywca przed dokonaniem płatności otrzyma na tę okoliczność fakturę (podkreślenie redakcji) (...)."

Podsumowując, dokument pro forma nie jest dowodem zawarcia transakcji oraz dowodem księgowym (fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT). W związku z tym nie jest możliwe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w przypadku otrzymania przed dostawą towarów czy świadczeniem usług dokumentu pro forma. W przypadku zapłaty kwoty wynikającej z otrzymanej pro formy na rachunek VAT Czytelnik powinien porozumieć się z dostawcą i odzyskać kwotę VAT, lecz nie z rachunku VAT dostawcy, ale z jego rachunku rozliczeniowego. Czytelnik może dokonać płatności przy wykorzystaniu mechanizmu split payment na podstawie otrzymanej od kontrahenta właściwej faktury dotyczącej danej transakcji.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.