podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

PIT i CIT w orzecznictwie - Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018

Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej w walucie obcej na zakup środka trwałego

Odsprzedaż własnych środków w walucie obcej pozyskanych na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego nie jest przewalutowaniem kredytu. W takim przypadku należy ustalić różnice kursowe, które wpływają na wartość początkową środka trwałego.

Z uzasadnienia

"(...) Sąd zobowiązany jest do poszanowania rozróżnienia poczynionego przez NSA w wyroku z 8 czerwca 2018 r., II FSK 1420/16, zgodnie z którym Sąd pierwszej instancji ocenił »zasadność rozpoznawania różnic kursowych w związku ze zwrotem kredytu oraz przewalutowaniem rozumianym jako umowa zamiany waluty«, zamiast okoliczności ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę: »(...) pożyczki zostały zaciągnięte w EURO i wpłynęły na jej konto. Następnie otrzymane środki zostają sprzedane bankowi w zamian za złote polskie, które to złote polskie wykorzystywane są do zapłaty zobowiązań związanych z realizacją projektu«. W konsekwencji należy, w ślad za wskazaniami NSA, uwzględnić, że stany faktyczne, w których powstają dodatnie/ujemne różnice kursowe, stosownie do art. 15a ust. 2 i ust. 3 u.p.d.o.p., są rozłączne: w tych granicach należy przeprowadzić ocenę, względnie - rzetelnie uzasadnić odmowę. Przedmiotem sporu jest bowiem kwestia zasadności i sposobu rozliczenia zdefiniowanych pod względem prawnym podatkowych różnic kursowych w związku z transakcją sprzedaży waluty (wymianą na PLN).

Różnice kursowe są wynikiem konieczności przeliczania wartości wyrażonych w walutach obcych aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów na walutę polską. Instytucja ta ma zastosowanie w razie powstania konieczności stosowania do przeliczeń różnych kursów dla tej samej waluty.

Przede wszystkim organy interpretacyjne pominęły, czego nie zauważył uprzednio WSA w Warszawie, a wnikliwie i mądrze wytknął NSA (artes serviunt vitae, sapientia imperat), że rzeczywistą kwestią sporną w sprawie była zasadność ustalenia różnic kursowych w związku ze sprzedażą waluty obcej, a nie - jak to uczynił organ interpretacyjny - spłata pożyczki i jej przewalutowanie. Nie można bowiem oceniać czynności prawnej bez uwzględnienia wagi jej istotnych elementów, jak i kontekstu gospodarczego, w którym została dokonana. Tymczasem Skarżąca jednoznacznie we wniosku o interpretację zaznaczyła, że otrzymane środki zostały sprzedane Bankowi w zamian za złote polskie, uzyskane środki zostały przeznaczone na wskazane cele i oznaczony został domniemany moment powstania różnic kursowych - w momencie sprzedaży Bankowi otrzymanej z pożyczek waluty EUR.

W konsekwencji wadliwe było ogólne przywołanie w zakwestionowanej interpretacji wszystkich przepisów art. 15a ust. 2 i 3 u.p.d.o.p. (...), które dotyczą wszystkich możliwych sytuacji, w których powstają podatkowe różnice kursowe, bez jednoznacznego wskazania jednak, który z nich konkretnie ma zastosowanie w niniejszej sprawie i bez jakiegokolwiek odniesienia się do kwestii spornej.

Skoro, w przypadku Skarżącej, sprzedaż Bankowi waluty EUR otrzymanej w następstwie zaciągniętych pożyczek, zaciągniętych na finansowanie założonego przez Spółkę projektu inwestycyjnego, nie została przez NSA zakwalifikowana ani jako »spłata kredytu«, ani jako »przewalutowanie«, to w konsekwencji należało rozważyć do kwalifikacji następstw transakcji zastosowanie instytucji »różnic kursowych«: w szczególności wskazanych przez Spółkę art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p.

Tymczasem, jak wynika z treści zaskarżonej interpretacji, Minister ograniczył się do stwierdzenia, zgodnie z którym »(...) w sytuacji, gdy Spółka zaciągnie pożyczkę w walucie obcej, a następnie walutę wymieni na złotówki w banku - Spółka nie ma podstaw prawnych do ustalania różnic kursowych na podstawie art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p., tj. różnic kursowych od własnych środków pieniężnych«. W konsekwencji pytania interpretacyjne Spółki zostały uznane za bezprzedmiotowe. Wobec kwalifikacji NSA »spłaty kredytu«, czy »przewalutowania« (s. 8 wyroku II FSK 1420/16 in medio), uwagi Ministra są z gruntu nietrafne, zaś interpretacja - w braku zasygnalizowanych rozważań - niekompletna.

Sąd podziela pogląd wyrażony w prawomocnym (utrzymanym w mocy przez NSA) wyroku z 6 maja 2015 r., I SA/Wr 2437/14, zgodnie z którym »(...) samo zawarcie umowy o przewalutowaniu nie wyklucza jeszcze wystąpienia przesłanki wystąpienia różnic kursowych, albowiem istotne dla ich rozpoznania jest to, w jakiej walucie doszło de facto do spłaty pierwotnego zobowiązania. (...) Okoliczności czy zdarzenia prawne, jakie wystąpią po przewalutowaniu, nie są podatkowo obojętne, a organom podatkowym przysługują uprawnienia do badania, w jakiej walucie doszło do spłaty zobowiązania wyrażonego pierwotnie w wartościach dewizowych«. W uzasadnieniu zaskarżonej interpretacji Ministra brak jest rozważań w tym względzie, co - niezależnie od oceny podjętej przez NSA w sprawie - nakłada na Sąd obowiązek stwierdzenia naruszenia przepisów postępowania (art. 14c § 1 O.p.). Skoro w niniejszej sprawie organ interpretacyjny nie odniósł się wyczerpująco do okoliczności następujących po rzekomym »przewalutowaniu«, to tym samym interpretacja nie spełnia podstawowej funkcji informacyjnej indywidualnej interpretacji (art. 14b § 1, art. 14c § 1 O.p.).

Zdaniem Sądu, przydając stwierdzeniom NSA (»odsprzedaż własnych środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej nie jest spłatą kredytu jak i nie jest przewalutowaniem rozumianym jako umowa zamiany waluty«) moc wiążącą (dictum sapienti est) należy stwierdzić, że organ interpretacyjny odmawiając rozważenia i ewentualnego zastosowania w sprawie art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p. z uwagi na rzekome wystąpienie w sprawie »operacji zamiany« (przewalutowania), naruszył te przepisy. Na trafność tych poglądów zdaje się wskazywać również sam ustawodawca używając zarówno w art. 15a ust. 2 pkt 3 jak i ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p. zwrotu: »... w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych«. Istotnym jest bowiem dla wyniku sprawy ten element stanu faktycznego, z którego wynika, że środki z pożyczki udzielonej w EUR wpłynęły na konto walutowe Spółki, a następnie zostały sprzedane w zamian za złote polskie: wnioskodawca nie połączył tego elementu z uregulowaniem instrumentu dłużnego.

Z tych powodów wadliwy jest, zdaniem Sądu, pogląd odmawiający przymiotu trafności ocenie Spółki, wywodzącej, że nie można uznać, że ogólne przywołanie wszystkich przepisów art. 15a ust. 2 i 3 u.p.d.o.p., dotyczących wszelkich możliwych sytuacji, w których powstają podatkowe różnice kursowe, bez wskazania, który z nich konkretnie ma zastosowanie w niniejszej sprawie i bez jakiegokolwiek odniesienia się do kwestii spornej, jaką była zasadność ustalenia różnic kursowych w związku ze sprzedażą waluty obcej a nie spłata pożyczki i jej przewalutowania. Takie uzasadnienie nie spełnia wymogu wskazania w uzasadnieniu podstawy prawnej i jej wyjaśnienia (por. wyrok z 8 czerwca 2018., II FSK 1420/16).

Skoro zagadnienie prawne (interpretacyjne) sprowadzało się do kwestii zasadności i sposobu rozliczenia zdefiniowanych pod względem prawnym podatkowych różnic kursowych w związku z transakcją sprzedaży waluty, to sprzeczne z art. 14c § 1 O.p. jest dokonanie przez Ministra oceny zasadności rozpoznania różnic kursowych, o których mowa w 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p., w związku ze zwrotem kredytu oraz przewalutowaniem rozumianym jako umowa zamiany waluty: czym innym jest sprzedaż waluty, czym innym jest przewalutowanie (kredytu). Wypełnia natomiast wymogi z art. 14c § 1 i § 2 O.p. szczegółowa analiza regulacji zawartych w art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p., (posługujących się zwrotem: »... w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych«), poprzez odniesienie tych przepisów - jak wskazał NSA - do istotnego elementu stanu faktycznego sprawy, tj. tego że środki z pożyczki udzielonej w EUR wpłynęły na konto walutowe Spółki, a następnie zostały sprzedane w zamian za złote polskie. Czynność tą jest zobowiązany dokonać organ interpretacyjny, właściwy do wydania interpretacji.

Rozpoznając ponownie sprawę organ interpretacyjny będzie zobowiązany do uwzględniania wskazań poczynionych powyżej, co do budowy uzasadnienia interpretacji i jej wewnętrznej niesprzeczności, jak też powinien uwzględnić zarysowany sposób rozumienia art. 15a ust. 2 i 3 u.p.d.o.p. w realiach sprawy".

(wyrok WSA w Warszawie z 22 sierpnia 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 1665/18 - orzeczenie nieprawomocne)

Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.