podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

PIT i CIT w orzecznictwie - Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018

Określenie źródła przychodu dla przychodów z nieruchomości wynajmowanych na dużą skalę

Osoba, która wynajmuje nieruchomości w celach zarobkowych na dużą skalę, nie uzyskuje przychodów z najmu prywatnego, lecz z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z uzasadnienia

"(...) przedstawione we wniosku okoliczności wskazują na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie najmu, mimo braku jej formalnej rejestracji. Niewątpliwie słusznie wskazano na zarobkowy charakter tej działalności - ze wskazaniem, że wystarczający jest tutaj cel podjęcia określonych działań. Organ trafnie zwrócił uwagę, że były to najpierw działania inwestycyjne a następnie działania stricte rynkowe (poszukiwanie najemców, w dużej ich liczbie, ze względu na ilość lokali mieszkalnych (20), zawieranie umów, czuwanie nad płatnościami najemców i inne czynności, konieczne dla realizacji najmu - w tym określone we wniosku drobne remonty, naprawy, itp.). Nie sposób podważyć argumentacji organu, iż podjęcie przez stronę decyzji o rozpoczęciu działalności o tak znacznych rozmiarach musiało być poprzedzone założeniem o jej powtarzalnym i trwałym charakterze; trudno bowiem przyjąć, aby wnioskodawca budując 20 lokali mieszkalnych założył jedynie ich okazjonalny wynajem. Niewątpliwie także celem, jaki przyświecał stronie przy uruchomieniu takiej działalności, musiało być uczynienie z niej stałego źródła dochodu - w przeciwnym bowiem przypadku posiadane oszczędności mógł przechowywać na lokatach bankowych lub inwestować w inny sposób, niewymagający podjęcia tego rodzaju aktywnej działalności mającej znamiona profesjonalnego świadczenia usług wynajmu. Jeśli chodzi o wskazany zarobkowy cel działalności, tj. osiąganie zysku rozumianego jako nadwyżka przychodów nad wydatkami, to nie jest on rozumiany jako faktyczne osiągnięcie zysku, gdyż - jak w każdej innej działalności gospodarczej - należy liczyć się z możliwością nieuzyskania przychodu z tego tytułu, czyli z poniesieniem straty. Dlatego też istotny jest w tym względzie zamiar podatnika uczynienia z dokonywanych czynności uzyskiwania dochodu (por. wyrok NSA z 26 września 2008 r., sygn. akt II FSK 789/07), choć równocześnie sam tylko zamiar podatnika osiągnięcia zysku w związku z przeprowadzanymi przez niego transakcjami (czynnościami), nie przesądza w sposób wyłączny o przypisaniu uzyskanego z tych operacji przychodu do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., bez jednoczesnego spełnienia pozostałych przesłanek z art. 5a pkt 6 tej ustawy. Wola uzyskania zysku w przytoczonym wyżej rozumieniu, może bowiem stanowić taki sam cel działania, którym kierować się będzie podatnik zamierzający osiągnąć przychód zaliczany do innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, w tym z najmu (art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.). Dlatego należy uwzględniać także pozostałe okoliczności związane zarówno z fazą przygotowań jak i realizacją usług wynajmu.

Takie dalsze okoliczności, prawidłowo dostrzeżone przez organ, wskazywały na spełnienie pozostałych cech właściwych dla działalności gospodarczej, w tym jej zorganizowanie. Jak wyjaśnił NSA w wyroku z dnia 4 kwietnia 2018 r., II FSK 811/16, którego pogląd Sąd rozpoznający tę sprawę podziela, takie zorganizowanie można rozpatrywać w dwóch aspektach: zorganizowania formalnego oraz zorganizowania faktycznego. W pierwszym przypadku dotyczy to dopełnienia wymogów formalnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. W drugim zaś przypadku, chociaż podatnik nie uzyskuje formalnego statusu przedsiębiorcy, to podejmowane przez niego działania pozwalają na przyjęcie, że działalność ta spełnia cechy »zorganizowania« w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. Na pojęcie to składa się zespół celowych, uporządkowanych czynności o charakterze profesjonalnym, realizowanych w ramach mniej lub bardziej faktycznie wyodrębnionej struktury, mieszczących się zarówno w tzw. fazie przygotowawczej, związanej z uruchomieniem określonej działalności, jak i w fazie realizacyjnej (por. wyrok NSA z 7 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 4025/14). Z kolei przez »ciągłość« działań należy rozumieć stałość (trwałość) ich wykonywania, powtarzalność, regularność i stabilność. Nadto zaś wszystkie działania, o ile mają spełniać kryteria działalności gospodarczej, winny mieć charakter profesjonalny, zawodowy, tj. wykraczać poza czynności zwyczajowo podejmowane w ramach zwykłego zarządu przez właściciela składników majątkowych, kierującego się normalnymi w takich przypadkach zasadami gospodarności.

W okolicznościach opisanych przez skarżącego realizowany przez niego najem wielu mieszkań, w liczbie 20, (oraz najem 1 lokalu użytkowego) bez wątpienia został słusznie przez organ interpretacyjny oceniony jako cechujący się ciągłością (a zatem nie ma on okazjonalnego charakteru), gdyż - jak to wyżej wskazano - ta cecha działalności gospodarczej nie może być rozumiana jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy; kluczowa jest tutaj powtarzalność określonych czynności, co niewątpliwie ma miejsce w przedstawionym stanie faktycznym. Skala prowadzonego najmu dawała organowi pełne podstawy do przyjęcia, że nie może być on wykonywany bez podjęcia zorganizowanych, systematycznych i uporządkowanych działań, angażujących w znacznym stopniu czas i środki skarżącego. To, że w przyszłości zamierza on przeznaczyć część mieszkań dla potrzeb rodziny (własnych dzieci oraz rodziców własnych i żony) nie wyklucza tej ciągłości. Ciągłość działania wiąże się bowiem z jej planowanym charakterem i realizacją poszczególnych zamierzeń. Nie może budzić wątpliwości, że inwestycja z założenia była zaplanowana jako przeznaczona pod stały wynajem podmiotom trzecim, gdyż do takiego oczywistego wniosku prowadzi liczba wybudowanych mieszkań. Oczywiście liczba tych mieszkań, sama w sobie, nie przesądza o kwalifikacji najmu do działalności gospodarczej, ale wespół z innymi okolicznościami, już wymienionymi, taką ciągłość działalności potwierdza. Ponadto sygnalizowana we wniosku zamierzona zmiana przeznaczenia lokali (dla dzieci i rodziców) będzie dotyczyła tylko niewielkiej liczby spośród wynajmowanych mieszkań, a w pozostałym zakresie najem będzie nadal realizowany. (...)

Uwzględniając zatem prawidłową analizę stanu faktycznego dokonaną przez organ interpretacyjny przez pryzmat trafnie zastosowanych i zinterpretowanych przepisów prawa materialnego, należy w pełni zaaprobować konkluzję organu, że przychody w ramach ustalonego stanu faktycznego nie mogą stanowić źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. Prowadząc na własny rachunek i ryzyko, profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły wynajem lokali, podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu lokali (zob. wyrok NSA z 4 kwietnia 2014 r., II FSK 1092/12)".

(wyrok WSA w Opolu z 8 sierpnia 2018 r., sygn. akt I SA/Op 191/18 - orzeczenie nieprawomocne)

Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.