podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Gdy firma nie dotrzymuje terminów płatności - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018

Odsetki sposobem na dłużników, którzy nie płacą w terminie

Nieterminowe regulowanie należności jest niestety zjawiskiem powszechnym w krajowym obrocie gospodarczym. Negatywnie wpływa ono na rynek powodując tzw. zatory płatnicze, gdyż często kontrahent, który nie otrzyma zapłaty, sam zalega z zapłatą własnej należności. W razie braku zapłaty w terminie należy niezwłocznie reagować, a jednym ze środków mobilizujących dłużników do terminowej zapłaty jest ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Brak terminowego otrzymywania należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej może być zjawiskiem nie tylko powodującym zagrożenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, ale w skrajnych przypadkach prowadzić do jego upadłości. Dodatkowo w perspektywie krótkoterminowej nieotrzymywanie od kontrahentów płatności w terminie powoduje często konieczność pozyskania zewnętrznego finansowania. Każdy z powyższych przypadków powoduje negatywne konsekwencje dla przedsiębiorcy i wiąże się często z powstaniem dodatkowych kosztów wynikających np. z konieczności spłaty zaciągniętych zobowiązań wobec banku z odsetkami. Dlatego przedsiębiorcy powinni przeciwdziałać powstawaniu zatorów płatniczych, a w przypadku ich wystąpienia starać się przerzucać związane z nimi koszty na dłużników, zwłaszcza że obowiązujące przepisy dają takie możliwości.

Terminy zapłaty

Podstawowym aktem prawnym, który może zostać wykorzystany jako instrument do walki z kontrahentami unikającymi spłacania zaciąganych zobowiązań lub regulującymi je po terminie, jest ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zwana ustawą o terminach zapłaty. Znajduje ona zastosowanie głównie w obrocie gospodarczym. Dla stosowania ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych podstawowe znaczenie ma ustalenie, do jakich transakcji ma ona zastosowanie. W pierwszej kolejności należy wskazać, że transakcją handlową w rozumieniu ustawy jest umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, zawierana w związku z wykonywaną działalnością przez podmioty określone w art. 2 ustawy o terminach zapłaty. Zatem ten akt prawny znajdzie zastosowanie do każdej odpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usługi, jeżeli umowy zostaną zawarte przez podmioty enumeratywnie wymienione w art. 2 ustawy (patrz ramka). Oznacza to, że jeżeli umowa zawarta jest pomiędzy podmiotami niewskazanymi w tym przepisie, np. dwoma osobami fizycznymi, ustawa o terminach zapłaty nie znajdzie do nich zastosowania.

Katalog zawarty w art. 2 ustawy ma charakter zamknięty. Zatem tylko podmioty w nim wskazane stosują jej przepisy. W sytuacji gdy żadna ze stron umowy lub tylko jedna z nich należy do kręgu wskazanego w ustawie, nie znajdzie ona zastosowania do transakcji między nimi. Chociaż ustawa o terminach zapłaty znajduje zastosowanie do bardzo wielu podmiotów, to z treści art. 3 wynika, w jakich sytuacjach nie realizuje się jej przepisów. Najważniejsze wyłączenie dotyczy umów, których stronami są wyłącznie podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Rodzaje odsetek

Podstawową zaletą ustawy, która ma wpływ na ograniczenie zatorów płatniczych i regulowanie przez kontrahentów należności w terminie, jest osobna stawka odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wynosi ona obecnie 9,5% w skali roku (art. 4 pkt 3 ustawy o terminach zapłaty), natomiast zwykłe odsetki za opóźnienie wynikające z art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego naliczane są według 7% stawki.

Bardzo częstym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest stosowanie wobec kontrahentów odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości 7% w przypadku braku otrzymania należności w terminie. Wynika on najczęściej z faktu, że ustawa o terminach zapłaty, mimo że obowiązuje od 2013 r., nie jest powszechnie znana w obrocie gospodarczym. Co ważne, w umowach pomiędzy podmiotami wskazanymi w art. 2 ustawy o terminach zapłaty niedozwolone jest stosowanie 7% stawki odsetek ustawowych za opóźnienie. Jak bowiem wynika z art. 4a tej ustawy, do transakcji handlowych nie stosuje się przepisu art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego. Dlatego zarówno naliczając odsetki w ramach czynności księgowych, jak i na potrzeby sporządzania not odsetkowych czy wezwań do zapłaty należy bezwzględnie naliczać odsetki według stawki 9,5% w skali roku, jeżeli umowa jest transakcją handlową. W przypadku braku dobrowolnej zapłaty ze strony kontrahenta odsetki takie powinny być także wskazane w pozwie.

Ustalenie terminu wymagalności

Oprócz podwyższonych odsetek czynnikiem, który ma prowadzić do przeciwdziałania zatorom płatniczym, są określone w ustawie maksymalne terminy płatności. Ustawa reguluje zarówno sytuację gdy strony nie ustaliły w umowie terminu płatności, jak i taką, gdy strony określiły ten termin. W pierwszym przypadku wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki w wysokości 9,5%, po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia przez niego świadczenia, do dnia zapłaty. Przepis ten umożliwia zatem podmiotowi, który oczekuje na zapłatę, dochodzenie należności także wtedy, gdy kontrahent celowo w umowie nie ustalił terminu płatności. Możliwość naliczania odsetek ma mobilizować do uregulowania zobowiązania najpóźniej w terminie 30 dni od dnia spełnienia świadczenia przez drugą stronę.

Natomiast z art. 7 ust. 2 ustawy o terminach zapłaty wynika, że maksymalny termin płatności określony w umowie nie może przekraczać 60 dni (lub 30 dni, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny). Termin ten liczy się od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Określenie dłuższego terminu jest możliwe jedynie, jeżeli strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem że zastrzeżenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Przepisy ustawy chronią zatem słabszą stronę stosunku umownego, na której kontrahent może wymusić dłuższy termin płatności wbrew jej woli. Jeżeli bowiem termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, to wierzyciel może dochodzić odsetek w wysokości 9,5% w skali roku wskazując, że ustalenie dłuższego terminu jest dla niego rażąco nieuczciwe.

Zryczałtowane koszty windykacji

Z uwagi na fakt, że w praktyce obrotu gospodarczego funkcjonuje wiele sposobów wykorzystywania swojej pozycji rynkowej w celu wymuszenia na kontrahentach m.in. jak najdłuższych terminów płatności, z treści art. 8a ustawy wynika, że strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Zatem nie obowiązują w tym zakresie ustalenia umowne, lecz faktyczne okoliczności wykonania zobowiązania i realna data doręczenia faktury lub rachunku.

Kolejnym mechanizmem, który może być łatwo stosowany w praktyce i powinien skutecznie mobilizować kontrahentów do zapłaty należności w terminie, jest możliwość dochodzenia równowartości 40 euro za koszty dochodzenia należności. Opłata ta ma charakter ryczałtowy i może być dochodzona niezależnie od tego, czy koszty te zostały realnie poniesione, a podstawą jej dochodzenia jest art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty. Stosowanie tego przepisu jest wykorzystywane w praktyce, a co ważne - dochodzenie ryczałtu w wysokości równowartości kwoty 40 euro nie zamyka wierzycielowi drogi do dochodzenia wyższych kwot realnie poniesionych przez niego na koszty dochodzenia należności (w tym np. kosztów sądowych czy zastępstwa procesowego).

Wierzyciel może żądać zryczałtowanej opłaty za koszty dochodzenia należności z chwilą nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 ustawy, a więc z chwilą, gdy dłużnik nie uiści zapłaty w terminie.

Ustawa o terminach zapłaty znajduje zastosowanie, gdy stronami umowy są:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646),
2) podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców,
3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
4) osoby wykonujące wolny zawód,
5) oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
6) przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.