podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Podzielona płatność i inne ważne zmiany w podatku VAT - Dodatek nr 10 do Poradnika VAT nr 13 (469) z dnia 10.07.2018

Zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności

W myśl art. 108a ust. 2 ustawy o VAT, zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, natomiast

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób.

Mechanizm podzielonej płatności

Zapłaty z zastosowaniem tego mechanizmu należy dokonywać w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:

1) kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności,

2) kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto,

3) numer faktury, której dotyczy płatność,

4) numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

W praktyce zatem podatnik (nabywca) wypełnia jeden dokument, czyli komunikat przelewu, na którym wskazane będą dwie kwoty: kwota wartości sprzedaży brutto oraz kwota podatku. Bank (SKOK) dokona natomiast czynności mających na celu przekazanie na właściwe konta:

 • kwoty odpowiadającej kwocie podatku - na rachunek VAT,
   
 • pozostałej kwoty - na rachunek rozliczeniowy w banku albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Uwaga

Przepisy dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności nie przewidują możliwości zapłaty w innych formach niż przelew (np. zapłaty gotówkowej czy kartą płatniczą).

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której płatność zostanie dokonana przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu na rzecz podatnika innego niż dostawca towarów lub usługodawca, wprowadzono regulację, zgodnie z którą podatnik, na rzecz którego zostanie dokonana taka płatność odpowiadać będzie solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub świadczenia usług do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT. Taka regulacja ma w założeniu uniemożliwić dokonywanie działań zmierzających do niepłacenia podatku.

2.1. Rachunek VAT dla przedsiębiorcy

Rachunek VAT otwierany jest przez bank lub SKOK dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek rozliczeniowy czy imienny rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Dotyczy to nie tylko podatników VAT czynnych ale również zwolnionych z tego podatku.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia z bankiem lub SKOK-iem odrębnej umowy i jest wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla banku. Ministerstwo Finansów potwierdziło, iż rachunki VAT nie są otwierane do rachunków oszczędnościowych posiadanych przez podatników.

Nie ma jednak przeszkód, aby podatnik będący osobą fizyczną prowadząc działalność gospodarczą używał do rozliczeń posiadany rachunek oszczędnościowy. Nie ma bowiem obowiązku zakładania konta firmowego w banku z powodu wykonywania takiej działalności.

Brak rachunku rozliczeniowego firmowego jednak skutkuje tym, że bank dla podatnika nieposiadającego takiego rachunku, nie otworzy od 1 lipca 2018 r. rachunku VAT, w konsekwencji czego podatnicy ci nie mogą płacić, ani przyjmować płatności w systemie podzielonej płatności.

Z jednej strony taka praktyka może spowodować problemy w relacjach z kontrahentami, którzy chcą korzystać z mechanizmu podzielonej płatności przekazując podatnikowi należną zapłatę. Ograniczyć to może krąg podmiotów zainteresowanych współpracą z podatnikiem. Z drugiej natomiast - pozwala na uniknięcie ewentualnej blokady środków, jaka możliwa jest na mocy przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491), zwanej "ustawą o STIR".

Uwaga

Podatnicy wykorzystujący w prowadzonej działalności gospodarczej rachunki oszczędnościowe, nie mogą płacić, ani przyjmować płatności w systemie split payment.

Należy dodać, że podatnicy nie mają obowiązku informowania urzędu skarbowego o otwarciu rachunku VAT. Rachunki te otwierane są automatycznie przez banki (SKOK-i) i nie są one rachunkami działającymi samoistnie, tylko rachunkami otwartymi dla rachunku rozliczeniowego podatnika.

Numer rachunku VAT, jaki zostanie nadany przedsiębiorcy w związku z jego utworzeniem przez bank, jest numerem wyłącznie do wiadomości tego przedsiębiorcy. Nie podaje on tego numeru na wystawianych fakturach, ponieważ nie ma możliwości, aby kontrahent dokonał przelewu jakiejkolwiek kwoty bezpośrednio na rachunek VAT. Przelewy przy zastosowaniu mechanizmu split payment są dokonywane na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, a to bank, na podstawie komunikatu przelewu dokona odpowiedniego "zaliczenia" wskazanej w tym komunikacie kwoty na rachunek VAT podatnika.

W praktyce możliwe są sytuacje, w których podatnik postanawia zlikwidować posiadany w danym banku rachunek rozliczeniowy. Jak w takim przypadku odzyska pieniądze zgromadzone na rachunku VAT?

Sposób postępowania ze środkami zgromadzonymi na rachunku VAT zależy między innymi od tego, czy rachunek VAT otwarty został dla jednego czy dla większej liczby rachunków rozliczeniowych. Jeżeli jeden rachunek VAT jest prowadzony dla kilku rachunków rozliczeniowych, to likwidacja jednego z rachunków rozliczeniowych nie spowoduje zamknięcia rachunku VAT. Natomiast w przypadku gdy rachunek VAT jest prowadzony dla jednego tylko rachunku rozliczeniowego, który ma zostać zamknięty, wówczas rachunek VAT równocześnie zostanie zamknięty.

Jeśli w tym samym banku prowadzony jest dla podatnika inny rachunek VAT, to środki pochodzące z zamykanego rachunku VAT zostaną na niego przelane. Jeżeli podatnik nie wskaże innego rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku, bank przed zamknięciem rachunku VAT uzna rachunek rozliczeniowy, dla którego otwarty był rachunek VAT tego posiadacza, kwotą środków zgromadzonych na rachunku VAT, na podstawie doręczonego postanowienia, o którym mowa w art. 108b ust. 1 ustawy o VAT. Podatnik musi jednak w tej sprawie złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na wskazany rachunek rozliczeniowy.

2.2. Jak zapłacić kontrahentowi przy wykorzystaniu mechanizmu split payment?

Sposób dokonania płatności za nabywane towary czy usługi zależy wyłącznie od woli nabywcy. To on decyduje, czy płatność za nabywane towary i usługi będzie wykonana przelewem tradycyjnym, czy też przy użyciu komunikatu przelewu. Aby zrealizować zlecony przez nabywcę przelew (przy zastosowaniu split payment), bank w pierwszej kolejności obciąży kwotą podatku rachunek VAT nabywcy i uzna tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy. Jeżeli natomiast podatnik nie będzie posiadać środków na rachunku VAT, bank obciąży wyłącznie jego rachunek rozliczeniowy i wówczas technicznie cały przelew zostanie dokonany z rachunku rozliczeniowego podatnika.

Przykład

Jan K. zamierza zapłacić należność z faktury otrzymanej od firmy "ALFA" przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Na fakturze wskazano wartość netto 1.000 zł i podatek VAT 230 zł. Nabywca wypełniając komunikat przelewu zdecydował, aby kwotę podatku VAT w wysokości 230 zł wpłacić na rachunek VAT kontrahenta. Na rachunku VAT podatnika nie ma zgromadzonych środków. Natomiast na jego rachunku rozliczeniowym (firmowym) znajduje się kwota 3.000 zł.

Bank na podstawie komunikatu przelewu, po sprawdzeniu, że na rachunku VAT podatnika nie ma środków, dokona przelewu (w kwocie brutto) wyłącznie z rachunku rozliczeniowego podatnika. Rachunek ten zostanie obciążony kwotą 1.230 zł.

Inaczej będzie w sytuacji gdy podatnik dokonujący zapłaty przy użyciu mechanizmu split payment ma środki na rachunku VAT, ale będą one niewystarczające do zapłaty wskazanej w komunikacie przelewu wartości.

Przykład

Załóżmy, że podatnik, o którym mowa w powyższym przykładzie posiada na rachunku VAT kwotę 100 zł. Nie jest to kwota wystarczająca do "pokrycia" całej wskazanej przez niego w komunikacie przelewu wartości podatku, która ma zostać przelana na rachunek VAT kontrahenta. W takim przypadku w celu realizacji przelewu bank obciąży rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku (czyli 100 zł), natomiast pozostałą kwotę przekaże z rachunku rozliczeniowego podatnika.

Dopiero wówczas, gdyby na rachunku rozliczeniowym podatnika nie było środków wystarczających na zapłatę kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży brutto wskazanej w komunikacie przelewu, bank nie zrealizuje przelewu.

W komunikacie przelewu, jaki wypełniany jest przez podatnika, który zamierza uregulować należność przy zastosowaniu mechanizmu split payment wykazywana jest kwota odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności. Oznacza to, że podstawą dokonania płatności w systemie split payment jest otrzymana przez podatnika faktura. Na jej podstawie dokonuje on wyboru sposobu płatności i decyduje o tym, że ma to być płatność podzielona.

Należy dodać, że stosowane często w praktyce stosunków gospodarczych faktury pro forma, nie stanowią faktury w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Dlatego też, na jej podstawie nie można dokonać płatności w systemie split payment.

W przypadku gdy podatnik zdecyduje się dokonać podzielonej płatności na rzecz kontrahenta, nie wiedząc, że kontrahent ten nie posiada rachunku VAT, bank nie zrealizuje takiego przelewu. Środki wrócą w takim przypadku na rachunek podatnika.

Natomiast inaczej będzie gdy podatnik pomyli się wpisując niewłaściwe kwoty w komunikacie przelewu. Banki nie są obowiązane do sprawdzania prawidłowości obliczenia kwoty podatku VAT wskazanej w komunikacie przelewu, a także nie mają możliwości sprawdzenia prawidłowości wskazanych przez podatnika kwot. Zatem w sytuacji pomyłki w kwocie przelew zostanie zrealizowany według danych z komunikatu przelewu.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.