podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Rejestracja firmy w CEIDG - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018

Dokonywanie wpisu do CEIDG

Osoba fizyczna chcąca rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Składa się go na formularzu CEIDG-1.

Sposoby złożenia wniosku CEIDG-1

Druk złożyć można na kilka sposobów. Można tego dokonać on-line bez konieczności wizyty w urzędzie albo udając się osobiście do urzędu gminy. W stanie prawnym obowiązującym przed dniem 30 kwietnia br., na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, komunikacja z systemem teleinformatycznym CEIDG mogła następować m.in. za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Praktyka pokazała jednak, że ten kanał komunikacji nie był wykorzystywany. Platforma ePUAP nie posiada technicznych możliwości realizacji takiego zadania. W związku z tym zrezygnowano z tego rozwiązania. Obecnie wniosek o wpis do CEIDG można przekazywać z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG. Rejestracji firmy elektronicznie poza systemem CEIDG można też dokonywać za pośrednictwem systemu Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu, profilu zaufanego lub innego akceptowanego przez CEIDG podpisu.

Od stycznia 2018 r. wybrane banki umożliwiają rejestrację działalności przez bankowość elektroniczną. Procedura rejestracji odbywa się w formie elektronicznej i bez konieczności wizyty w urzędzie. Rejestracja firmy przez bank jest bezpłatna.

Wniosek o wpis do CEIDG może też być sporządzony w postaci papierowej z zachowaniem zakresu i układu danych określonych w formularzu elektronicznym, a następnie złożony w wybranym urzędzie gminy albo wysłany przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów Prawa pocztowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) na adres wybranego urzędu gminy. W tym ostatnim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.


Wzór formularza CEIDG-1 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale CEIDG.

Oświadczenia składane we wniosku

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, trzeba złożyć oświadczenia o podejmowaniu lub wykonywaniu określonej działalności gospodarczej nieobjętej żadnym z zakazów, wydanym wobec osoby, której wpis dotyczy oraz o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG. Obejmują one zakaz:

 • prowadzenia działalności gospodarczej,
   
 • wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG,
   
 • prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.

Składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wpis do CEIDG nastąpi, jeżeli wniosek będzie poprawny. Niepoprawnym będzie wniosek:

 • niezawierający danych podlegających wpisowi zgodnie z art. 5 ustawy o CEIDG (Dz. U. z 2018 r. poz. 647),
   
 • zawierający dane podlegające wpisowi zgodnie z art. 5, niezgodne z przepisami prawa,
   
 • dotyczący działalności nieobjętej przepisami Prawa przedsiębiorców,
   
 • złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej,
   
 • dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG,
   
 • wraz z którym nie złożono wymaganych oświadczeń,
   
 • niepodpisany,
   
 • złożony przez osobę nieuprawnioną, w tym osobę zagraniczną w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, która nie posiada prawa wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP na podstawie przepisów odrębnych.

Jeżeli wnioskodawca będzie rejestrował firmę elektronicznie, to w przypadku gdy wniosek będzie niepoprawny system teleinformatyczny CEIDG poinformuje go niezwłocznie o tym fakcie.

Gdy wniosek zostanie sporządzony w sposób papierowy i będzie niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskaże wnioskodawcy uchybienia oraz wezwie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Rejestracja w innych organach

System CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub innego zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dokonania wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) do:

 • Głównego Urzędu Statystycznego,
   
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadaniu NIP.

CEIDG przekaże odpowiednie dane, niepodlegające wpisowi do CEIDG, zawarte w żądaniach, zgłoszeniach, wnioskach i zmianach, niezwłocznie po ich złożeniu, do właściwych organów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Dane i informacje przekazywane z CEIDG drogą elektroniczną do GUS zawierają pełny zakres informacji niezbędnych do dokonania wpisu w rejestrze REGON.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć:

1) w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:

a) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,

b) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,

c) zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a) i b),

d) zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń, o których mowa w lit. a) i b),

2) zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług,

3) żądanie przyjęcia:

  • oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania,
    
  • zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
    
  • zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał,
    
  • zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Data rozpoczęcia działalności

W pozycji 08 formularza CEIDG-1 należy wskazać pierwszy dzień prowadzenia działalności gospodarczej. Można tutaj wpisać zarówno datę wsteczną, jak i bieżącą lub przyszłą.

Wnioskodawca musi jednak pamiętać o ciążących na nim obowiązkach i uwzględnić je przy rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowo, wpisanie daty bardzo odległej wstecz np. ponad miesiąc będzie powodowało, że przedsiębiorca już od momentu rejestracji firmy od razu będzie posiadał zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.