podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Rozliczanie VAT w orzecznictwie sądowym - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018

Korekta VAT naliczonego przez syndyka

Unormowanie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT nakazujące dokonanie korekty VAT naliczonego nie ma pierwszeństwa przed regulacjami Prawa upadłościowego i naprawczego (od 1 stycznia 2016 r. - Prawa upadłościowego - przyp. red.).

"(...) Jak zauważono w motywach orzeczenia, we wniosku o wydanie interpretacji przedstawiono opis zdarzenia przyszłego, w którym skarżący zostanie powołany do sprawowania funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym. W związku z tym wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonywania w imieniu własnym, ale na rachunek upadłego czynności w sprawach dotyczących masy upadłości.

W szczególności obowiązkiem wnioskodawcy będzie prowadzenie postępowania upadłościowego stosownie do przepisów ustawy (...) Prawo upadłościowe i naprawcze (...). Wyjaśniono, że upadły będzie posiadał niespłacone zobowiązania, od których uprzednio odliczono VAT.

Na tle tak przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego zwrócono się z pytaniem, czy w przypadku gdy skarżący nie będzie posiadał pewności, czy dane zobowiązanie zostało przez upadłego uiszczone czy też nie, obowiązek dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ustawy (...) o podatku od towarów i usług (...) dla skarżącego, działającego w imieniu własnym, ale na rachunek upadłego, powstanie dopiero w momencie zatwierdzenia listy wierzytelności i to tylko jeżeli na liście tej znajdzie się wierzytelność, której dotyczy obowiązek korekty? Zdaniem skarżącego na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco.

(...) W (...) interpretacji indywidualnej organ uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. W ocenie organu skarżący jako syndyk w związku z obowiązkiem składania deklaracji podatkowych w imieniu upadłego jest zobowiązany do dokonywania korekty rozliczeń stosownie do art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Zdaniem organu obowiązki podatkowe nakładane ustawami podatkowymi nie mogą być modyfikowane inaczej niż w drodze zmiany tych ustaw. Przepisy ustaw pozostających poza systemem prawa podatkowego, w tym regulacje Prawa upadłościowego i naprawczego, nie mogą stanowić źródła istnienia bądź nieistnienia obowiązków lub praw w rozliczeniach podatkowych. Wobec tego skarżący jako syndyk podatnika znajdującego się w stanie upadłości zobowiązany jest do pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, stosownie do art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a nie w momencie zatwierdzenia listy wierzytelności.

(...) Uwzględniając skargę na (...) interpretację indywidualną Sąd podniósł, że analiza treści art. 342 ust. 1 pkt 3 Prawa upadłościowego i naprawczego, zgodnie z którym podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wraz z odsetkami i kosztami egzekucji są zaspokajane w trzeciej kategorii, prowadzi do wniosku, że regulacje tego aktu prawnego mają pierwszeństwo przed art. 89b ust. 1 ustawy o VAT.

(...) W tych ramach Sąd krytycznie odniósł się do zapatrywania organu wynikającego z zaskarżonej interpretacji, że unormowanie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT ma pierwszeństwo przed regulacjami Prawa upadłościowego i naprawczego, tj. że »ustawa o podatku od towarów i usług w sposób szczególny i kompleksowy reguluje zagadnienia związane z prawami i obowiązkami dotyczącymi tzw. ulgi na złe długi, w tym wyczerpująco kształtuje obowiązki podatkowe dłużników« (...), a wobec tego »w sytuacji, gdy w prowadzonym postępowaniu upadłościowym syndyk (...) stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie dokonał takiej korekty odliczonej kwoty podatku we właściwym okresie rozliczeniowym (tj. w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze), wówczas na syndyku będzie spoczywać obowiązek dokonania korekty złożonych wcześniej deklaracji podatkowych« (...). Według Sądu takie »autonomiczne« podejście do interpretacji art. 89b ust. 1 ustawy o VAT jest »nie do pogodzenia z regulacjami art. 342 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 230 ust. 1-2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, które to postanowienia mają charakter przepisów szczególnych względem art. 89b ust. 1 ustawy« (...).

Nie sposób w związku z powyższym przyjąć, jak twierdzi organ (...), że Sąd zajął się kwestią, która nie stanowiła istoty sporu, tj. czy art. 89b ust. 1 ustawy o VAT znajduje zastosowanie w odniesieniu do zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości, a których termin płatności upływa już po tym momencie.

Organ w sposób kategoryczny uznał bowiem, że nie tylko moment zatwierdzenia listy wierzytelności zawierającej wierzytelność objętą obowiązkiem korekty, ale i sam fakt prowadzenia postępowania upadłościowego nie ma znaczenia dla oceny zastosowania ww. przepisu, który samodzielnie reguluje kwestię korekty podatku naliczonego wynikającego z nieopłaconej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W rezultacie rozważenie relacji przepisów ustawy o VAT i Prawa upadłościowego i naprawczego musiało poprzedzać na etapie postępowania sądowego ocenę pytania wnioskodawcy o szczególny moment korekty, jakim ma być zatwierdzenie listy wierzytelności.

Jednocześnie Sąd nie mógł zastąpić organu w udzieleniu odpowiedzi na zadane przez skarżącego pytanie w przypadku uznania ww. ogólnej formuły interpretacyjnej organu za wadliwą. Stąd też uznając stanowisko organu za nieprawidłowe Sąd ograniczył się do zobowiązania organu do rozważenia ww. pytania z uwzględnieniem linii orzeczniczej kwestionującej pierwszeństwo przepisów ustawy o VAT przed regulacjami Prawa upadłościowego i naprawczego. (...)".

(wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt I FSK 330/16)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.