podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ulgi i odliczenia w PIT za 2013 r. - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013

Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu podlegają wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne oraz osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Jednak prawo do dokonania odliczeń z tytułu poniesionych wydatków uzależnione jest od spełnienia określonych warunków.


Razem ze mną mieszka moja mama, która jest osobą niepełnosprawną. Czy mam prawo do ulgi z tytułu wydatków poniesionych na niezbędną rehabilitację mamy?

Podatnik, na utrzymaniu którego pozostaje osoba niepełnosprawna, może odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione na określone cele rehabilitacyjne tej osoby. Jednak nie każdej osoby niepełnosprawnej to dotyczy. W art. 26 ust. 7e ustawy o pdof wymieniono bowiem, kto musi pozostawać na utrzymaniu podatnika, aby ten miał prawo do ulgi rehabilitacyjnej. Są to następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. Ponadto dochód osoby niepełnosprawnej nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 9.120 zł.

Jeżeli więc dochód mamy Czytelniczki nie przekroczył wskazanej kwoty, to może ona odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne swojej mamy, o ile spełnione są pozostałe warunki dotyczące określonych odliczeń.


W 2013 r. ponoszę wydatki na zakup leków, których używanie, w związku z niepełnosprawnością, zlecił mi lekarz specjalista. Jaką kwotę z tego tytułu mogę odliczyć w zeznaniu, jeżeli mam za dany miesiąc trzy faktury, przykładowo na 110 zł, 70 zł i 65 zł?

Wydatki na leki odlicza się w zeznaniu rocznym w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł (art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o pdof). Należy więc zsumować wydatki z danego miesiąca i od tej sumy odjąć 100 zł. Tak ustalona różnica będzie podlegała odliczeniu. Zatem Czytelnik, o ile jest osobą niepełnosprawną, będzie mógł za dany miesiąc odliczyć 145 zł, co wynika z wyliczenia (110 zł + 70 zł + 65 zł) - 100 zł. Takich wyliczeń należy dokonać za każdy miesiąc, w którym były ponoszone wydatki na leki. Ustawodawca nie określił górnego limitu odliczenia omawianych wydatków. Warto jednak podkreślić, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki na te leki, w przypadku których lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna je stosować (stale lub czasowo).


Jestem osobą niepełnosprawną. Ponieważ nie radzę sobie z niektórymi czynnościami, w 2013 r. korzystam z pomocy osoby z firmy zajmującej się opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Czy wydatki z tego tytułu mogę odliczyć od dochodu?

Wydatki na usługi opiekuńcze zostały wymienione w art. 26 ust. 7a pkt 9 ustawy o pdof, jako podlegające odliczeniu od dochodu. Nie są one limitowane. Jednak wydatki te podlegają odliczeniu, jeżeli usługi były świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Ponadto omawiane wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane.

Czytelnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na usługi opiekuńcze, które powinny zawierać dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaconą za usługę.


W 2013 r. dojeżdżałem własnym samochodem na zabiegi rehabilitacyjne związane z moją niepełnosprawnością. Czy wydatki na te dojazdy podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Podatnik, będący osobą niepełnosprawną, który używał samochodu osobowego, stanowiącego jego własność, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, może wydatki z tego tytułu odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym. Jednak odliczenie przysługuje Czytelnikowi tylko w sytuacji, gdy jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa (art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o pdof).

Omawiane wydatki mogą zostać odliczone w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Należy pamiętać, że odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione przez podatnika. Wprawdzie ustawodawca nie wymaga posiadania dokumentów stwierdzających ich wysokość, jednak na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik ma obowiązek okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, na podstawie którego organ będzie mógł ustalić prawo do odliczenia (art. 26 ust. 7c pkt 3 ustawy o pdof).

Osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa to osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

- całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
- znaczny stopień niepełnosprawności.

Osoby zaliczone do II grupy inwalidztwa to osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

- całkowitą niezdolność do pracy albo
- umiarkowany stopień niepełnosprawności.


Limitowaniu nie podlegają wydatki m.in. na:

- adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
- przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
- zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
- odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
- odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
- odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a.


Do wysokości 2.280 zł można odliczyć wydatki na:

- opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
- utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej,
- używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.


UWAGA!
Wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o pdof, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, PFRON lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60