podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych - Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013

Odliczanie VAT od zakupu/leasingu samochodu osobowego

Zasada ogólna

Generalnie przy zakupie samochodu osobowego przysługuje prawo do odliczenia VAT w wysokości 60% kwoty podatku wykazanej w fakturze, nie więcej niż 6.000 zł. Ograniczenie to nie dotyczy:

1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy;

6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub

b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym).

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ww. pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań (art. 3 ust. 3 ww. ustawy).

W powyższych przypadkach od zakupu samochodu osobowego podatnik może odliczyć cały VAT, pod warunkiem oczywiście, że wydatek związany jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Również przy umowie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, której przedmiotem jest ww. samochód (pojazd), odliczenie VAT jest zasadniczo limitowane. W takim przypadku kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu (pojazdu) nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł (art. 3 ust. 6 ww. ustawy).

Dalej skupimy się jedynie na odliczaniu VAT od zakupu (leasingu, najmu, itp.) samochodu osobowego w celu jego odprzedaży lub podnajmu.


Czy brak wpisu w dokumentach rejestracyjnych o handlu samochodami pozbawia podatnika prawa do odliczenia całego VAT od zakupu samochodu?

Jak wspomniano, podatnik może odliczyć cały VAT od zakupu samochodu osobowego, jeżeli przedmiotem jego działalności jest odprzedaż samochodów. Rodzaj prowadzonej działalności zgłasza się, co do zasady, na etapie rejestracji firmy (w urzędzie miasta/gminy) lub poprzez aktualizację danych w ww. urzędzie. Z tym że brak odpowiedniego wpisu nie powinien podatnika pozbawić prawa do odliczenia VAT w całości od zakupu samochodu osobowego, jeżeli rzeczywisty przedmiot działalności obejmuje handel samochodami. Jak bowiem uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 6 maja 2011 r., nr ILPP1/443-184/11-4/MK:

"(...) jeżeli z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, że faktycznie prowadzi on działalność gospodarczą w zakresie odprzedaży samochodów, a pojazdy, o których mowa we wniosku, zostały nabyte w celu wykorzystania ich do tej czynności, to Zainteresowanemu - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym - przysługuje pełne prawo do odliczenia (powinno być: obniżenia - przyp. red.) podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu tych samochodów (osobowych i furgonetek). Nie można bowiem pozbawić podatnika prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tego tylko względu, iż nie dopełnił obowiązku formalnego, związanego z rejestracją. (...)"

Podobne stanowisko zaprezentował również WSA w Rzeszowie w wyroku z 5 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Rz 739/08 (orzeczenie prawomocne):

"(...) O prowadzeniu działalności odsprzedaży samochodów nie decyduje sama deklaracja prowadzenia takiej działalności (np. w dokumentach rejestracyjnych), lecz jej faktyczne wykonywanie. Tego rodzaju działalność powinna być przez podatnika rzeczywiście prowadzona albo też co najmniej z okoliczności towarzyszących nabyciu samochodu powinno wynikać, że podatnik miał zamiar podjąć tego rodzaju działalność. Niewątpliwie muszą zaistnieć okoliczności przemawiające za tym, że odsprzedaż samochodów stanowi rzeczywisty przedmiot działalności. (...)"


Zakup samochodu w celu odsprzedaży, gdy podatnik nie trudni się handlem samochodami

Organy podatkowe zazwyczaj kwestionują prawo do odliczenia całego VAT w przypadku, gdy podatnik wprawdzie zakupił samochód w celu jego odsprzedaży, lecz nie trudni się on handlem samochodami i nie zamierza podjąć tego typu działalności. Dotyczy to np. zakupu samochodu z zamiarem sprzedaży firmie leasingowej (tzw. leasing zwrotny - tj. gdy po sprzedaży podatnik bierze w leasing ten samochód) lub gdy podatnik wykupi samochód z leasingu z zamiarem jego sprzedaży. W takich sytuacjach organy podatkowe zazwyczaj uznają, że z tytułu zakupu (wykupu) samochodu podatnik może odliczyć jedynie 60% kwoty podatku wykazanej w fakturze, nie więcej niż 6.000 zł. Z kolei sprzedaż tego pojazdu musi opodatkować. Następuje ona bowiem w ciągu 6 miesięcy od zakupu i zastosowanie zwolnienia z VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie VAT (w związku z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT) nie jest możliwe.

Taka interpretacja przepisu budzi jednak sprzeciw podatników, zwłaszcza przy leasingu zwrotnym. Wówczas bowiem podatnicy tracą podwójnie - raz poprzez ograniczenie w odliczeniu VAT od zakupu samochodu, a drugi raz - ograniczenie w odliczaniu VAT od rat leasingowych (w stosunku do płatności wynikających z umowy leasingu samochodu osobowego podatnik może odliczać 60% kwoty podatku od czynszu/raty, nie więcej niż 6.000 zł w całym okresie używania ww. samochodu - art. 3 ust. 6 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.).

Niestety, stanowisko fiskusa poparł również NSA w wyroku z 6 października 2011 r., sygn. akt I FSK 1288/10. Sąd uznał:

"(...) tylko w przypadku podatników, których przedmiotem działalności jest szeroko pojęte zbywanie samochodów osobowych jako towarów handlowych, możliwość odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia takich samochodów (pojazdów) nie jest ograniczona normą art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, a jedynie zasadami wynikającymi z art. 86 ust. 1 w zw. z art. 90 ustawy o VAT, czyli zakresem związku ich nabycia z wykorzystaniem ich w działalności opodatkowanej.

W stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy nie można uznać, iż skarżąca Spółka jest podatnikiem, którego przedmiotem działalności jest zbywanie samochodów osobowych jako towarów handlowych. Zatem rozliczenie podatku związanego ze sprzedażą samochodów dokonaną na rzecz firmy leasingowej w sytuacji późniejszego użytkowania tych samochodów przez skarżącą w ramach umowy leasingu operacyjnego podlega ograniczeniom wynikającym z art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a) w związku z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (obecnie - art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. w związku z art. 3 ust. 1 tej ustawy - przyp. red.). (...)"


Podsumowując:

Niekorzystne stanowisko fiskusa i niektórych sądów w sprawie odliczania VAT od zakupu samochodu osobowego w celu odsprzedaży, w przypadku gdy podatnik nie trudni się handlem samochodami, jest zgodne z literalnym brzmieniem przepisu. Szkoda tylko, że organy podatkowe nie uwzględniają również wykładni celowościowej. Trudno bowiem uznać, aby celem ustawodawcy było wprowadzenie regulacji, które powodowałyby kumulację nieodliczonego VAT, a tak się stanie, gdy uznamy, że przy zakupie ww. samochodu można odliczać jedynie 60% kwoty podatku, nie więcej niż 6.000 zł. Ponadto, tak jak celowe jest wprowadzenie ograniczenia w odliczaniu VAT od zakupu samochodów, które mogą być wykorzystywane również do celów prywatnych, to trudno już takie ograniczenie zaakceptować w sytuacji, gdy samochód do takich celów nie będzie wykorzystywany, gdyż został zakupiony w celu zbycia. Stąd też w tym przypadku, naszym zdaniem, podatnik powinien mieć prawo do odliczenia całego VAT (o ile istnieje związek zakupu z czynnościami opodatkowanymi).

Ze względu na niekorzystne stanowisko fiskusa w przedmiotowej sprawie bezpieczniej jest od zakupu takiego samochodu odliczyć jedynie 60% kwoty podatku, nie więcej niż 6.000 zł. Jeżeli jednak podatnik zdecyduje się na odliczenie całego VAT, musi liczyć się ze sporem z fiskusem. Ze względu na niekorzystny wyrok NSA (z 6 października 2011 r.) trudno jednoznacznie stwierdzić, czy są szanse na wygranie tego sporu na drodze sądowej. Na dzień dzisiejszy pozostaje jedynie mieć nadzieję, że zarówno fiskus, jak i składy orzekające będą w przyszłości miały na uwadze nie tylko literalne brzmienie przepisu, lecz również uwzględnią wykładnię celowościową.


Zakup samochodu w ramach realizacji usługi kompleksowej

Również w przypadku, gdy podatnik zakupuje samochód osobowy w ramach świadczenia kompleksowej usługi reklamowej czy marketingowej (gdy samochód ten przekazywany jest w formie nagrody w konkursie, loterii, itp.) organy podatkowe kwestionują prawo do odliczenia całego VAT. Przykładem takiego niekorzystnego stanowiska może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 listopada 2010 r., nr ILPP2/443-1316/10-2/SJ czy Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 sierpnia 2011 r., nr IPPP1-443-842/11-3/ISz. W tej drugiej sprawie spółka świadczyła usługi reklamowe, w tym m.in. usługi organizacji i obsługi konkursów, loterii, programów lojalnościowych i innych akcji promocyjnych i marketingowych. W ramach wykonywanych czynności nabywała m.in. samochody osobowe, które następnie przekazywała w formie nagrody bezpośrednio laureatom (zlecający usługę reklamową nie stawał się właścicielem tych samochodów). Wynagrodzenie za kompleksową usługę reklamową uwzględniało koszty związane z obsługą danej akcji marketingowej, marżę spółki oraz wartość nabytych nagród (tu: samochodów). W tym stanie faktycznym organ podatkowy uznał, że przy zakupie przedmiotowego samochodu osobowego spółce przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty podatku, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Nie została bowiem spełniona przesłanka zawarta w art. 3 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., gdyż podstawowym przeznaczeniem ww. samochodów nie jest ich odprzedaż, lecz użycie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w związku z wyświadczeniem konkretnej usługi - przeprowadzenia akcji marketingowej.

Podobnie wypowiedział się ostatnio także Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 11 stycznia 2013 r., nr IPTPP4/443-690/12-4/UNR:

"(…) w sytuacji, gdy Wnioskodawca organizuje Loterię skierowaną do klientów kontrahentów Spółki, i wynagrodzenie Spółki zawiera w sobie zarówno koszt nagród, jak i koszty plakatów, ulotek i kuponów, czyli dokumentuje wykonaną na rzecz kontrahenta usługę organizacji Loterii, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupu przedmiotowych samochodów. Podstawowym przeznaczeniem tych samochodów nie jest bowiem ich odprzedaż. Podstawowym przeznaczeniem tych pojazdów jest ich użycie w celu wyświadczenia konkretnej usługi - organizacji Loterii na rzecz kontrahenta Spółki. Oznacza to, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, przy zakupie przedmiotowych pojazdów - samochodów osobowych - Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 60%, nie więcej niż 6.000 zł, nie zaś 100% wartości podatku naliczonego z faktur nabycia powyższych samochodów osobowych. (…)"

Warto jednak wskazać, że odmienne stanowisko zaprezentował NSA w wyroku z 28 czerwca 2011 r., sygn. akt I FSK 1014/10, który uznał, że termin "odprzedaż", jakim posłużył się ustawodawca w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a) ustawy o VAT (obecnie - art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a) ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.) obejmuje takie rodzaje działalności gospodarczej podatnika, w ramach których nabywane samochody (pojazdy) są - jako towary handlowe - przeznaczone do ich dalszego zbycia. Sąd uznał, że wprowadzając ograniczenia w odliczaniu VAT od zakupu samochodów osobowych, intencją ustawodawcy było uniemożliwienie odliczenia całego VAT w przypadku, gdy samochód może być wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (np. do celów prywatnych podatnika). Ostatecznie sąd przyznał prawo do odliczenia w całości VAT naliczonego od zakupu samochodu, który miał być przeznaczony na nagrody w loteriach stanowiących część kompleksowej usługi reklamowej. Uznał bowiem:

"(...) Nieuzasadnionym ekonomicznie byłoby (...) różnicowanie - w zakresie prawa odliczenia podatku naliczonego - sytuacji prawnej podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na nabywaniu samochodów określonych w art. 86 ust. 3 u.p.t.u. (obecnie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. - przyp. red.) w celu ich odprzedaży oraz podatników, których przedmiotem działalności jest nabywanie tych pojazdów w celu realizacji innych form ich zbycia. (...)"

Pamiętajmy jednak, że wyroki nie mają powszechnie obowiązującej mocy i dotyczą jedynie konkretnej sprawy, a organy podatkowe zajmują inne stanowisko niż zaprezentował NSA.


Podnajem samochodu a ograniczone prawo do odliczenia VAT od zakupu lub z rat leasingowych

Jak już wspomniano, odliczenie VAT od rat leasingowych (czynszu najmu, itp.) dotyczących samochodów osobowych (niektórych innych pojazdów) jest limitowane (do 60% kwoty VAT, nie więcej niż 6.000 zł).

Przepisy ograniczające odliczenie VAT z rat leasingowych dotyczą usługobiorców "użytkujących" m.in. samochody osobowe. Tu pojawiła się wątpliwość, czy w przypadku, gdy podatnik sam faktycznie nie użytkuje danego samochodu, lecz oddaje go w podnajem innemu podmiotowi, to ma tu zastosowanie art. 3 ust. 6 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. i prawo do odliczenia powinno być limitowane?

NSA w wyroku z 20 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 739/11, uznał, że "użytkowanie" obejmuje również uprawnienie korzystającego z rzeczy do "używania rzeczy" oraz do "pobierania pożytków" z rzeczy. Ostatecznie uznano, że nawet jeżeli podatnik sam nie użytkuje leasingowanego samochodu, ale go podnajmuje innemu podmiotowi, to i tak - co do zasady - z rat leasingowych odliczenie VAT jest limitowane. Podobnie uznał również NSA w wyroku z 10 listopada 2011 r., sygn. akt I FSK 148/11.

Zaznaczamy przy tym, że w tych wyrokach nie rozstrzygano skutków podatkowych związanych z podnajmem długoterminowym (na okres przynajmniej 6 miesięcy).


Długoterminowy podnajem a korekta dotychczasowego odliczenia VAT od zakupu/leasingu

Ograniczenie w odliczaniu VAT nie dotyczy m.in. przypadku, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż samochodów osobowych (niektórych innych pojazdów samochodowych) lub oddanie w odpłatne używanie ww. samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Wynika to z art. 3 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.


WAŻNE: Prawo do odliczenia w całości VAT naliczonego od zakupu (najmu) samochodu osobowego (pojazdu) dotyczy tylko podatników trudniących się odsprzedażą lub najmem (dzierżawą, itp.) tych samochodów (pojazdów).


W dalszej części artykułu zakładamy, że ww. warunek jest spełniony.

Nie ma zatem wątpliwości, że w przypadku, gdy podatnik trudni się wynajmem samochodów i zakupi na te cele samochód osobowy, od takiego zakupu może odliczyć cały VAT (pod warunkiem, że samochód będzie przeznaczony na wynajem przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy). Jednak w przypadku, gdy samochód zakupiono w celu jego używania do działalności gospodarczej (i od zakupu odliczono VAT w wysokości 60% kwoty podatku, nie więcej niż 6.000 zł), a dopiero po pewnym czasie zostaje on przeznaczony na wynajem, to podatnik nie ma prawa do korekty dotychczasowego odliczenia.

Podobnie uznał również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 8 marca 2011 r., nr IBPP2/443-1016/10/ICz.

Powyższe zasady dotyczą wprawdzie zakupu samochodu, lecz poprzez analogię można byłoby przyjąć, że mają zastosowanie również do samochodu wykorzystywanego przez podatnika na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, itp., jeżeli samochody te są podnajmowane (poddzierżawiane) innym podmiotom.

Warto tu wspomnieć, że wprawdzie przepisy ustawy o VAT umożliwiają korektę VAT w związku ze zmianą przeznaczenia towaru (art. 91 ustawy o VAT), lecz w przepisach tych jest mowa o zupełnie innej zmianie (np. z działalności opodatkowanej do zwolnionej - lub odwrotnie). Stąd też te regulacje nie mogą mieć zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Naszym zdaniem, zasadne jest zatem przyjęcie, że można odliczać cały VAT z rat leasingowych tylko w okresie podnajmu. Natomiast przed i po jego zakończeniu (czyli w okresie, kiedy samochód wykorzystywany jest do bieżącej działalności podatnika), prawo do odliczenia powinno być limitowane. Podobnie uznał również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 listopada 2011 r., nr IBPP2/443-876/11/ICz:

"(…) w odniesieniu do sytuacji, gdy Wnioskodawca przyjmie samochód osobowy w użytkowanie na podstawie umowy leasingu i przeznaczy go wyłącznie na cele wynajmu przez okres co najmniej sześciu miesięcy, wówczas Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości wynikającego z faktur VAT dokumentujących czynsz leasingowy za okresy przed przekazaniem samochodu osobowego do innej niż wynajem działalności opodatkowanej, natomiast Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości wynikającego z faktur VAT dokumentujących czynsz leasingowy za okresy po przekazaniu samochodu osobowego do innej niż wynajem działalności opodatkowanej. (…)"

Przykład

Podatnik trudni się wynajmowaniem samochodów. W bieżącej działalności użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Z tytułu tej usługi odlicza podatek w wysokości 60% kwoty VAT, nie więcej niż 6.000 zł. Zakładamy, że limit odliczenia został już wyczerpany.

Ponieważ znalazł się klient, w okresie od stycznia do września 2013 r. samochód ten został udostępniony innemu podmiotowi (podnajem). W tym okresie (styczeń-wrzesień), naszym zdaniem, podatnik może odliczać cały VAT z rat leasingowych. Od października br. natomiast nie będzie mógł już w ogóle odliczać podatku. Limit odliczenia (6.000 zł) został już wyczerpany, a umowa podnajmu została zakończona.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60