podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Porady ekspertów na temat rozliczania kosztów podatkowych - Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (330) z dnia 20.09.2012

Ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką

Spółka z o.o. zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką. Składka ubezpieczeniowa, uiszczona w całości przez spółkę, dzieli się w następujących proporcjach: w 20% pokrywa odpowiedzialność osobistą członków zarządu, w 80% odpowiedzialność spółki. Członkowie zarządu nie zostali wskazani w polisie imiennie. Czy składka w całości będzie stanowić koszt uzyskania przychodu spółki?

W przedstawionej w pytaniu sytuacji spółka będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów jedynie tę część opłaconej składki na ubezpieczenie, która dotyczy odpowiedzialności cywilnoprawnej spółki, czyli 80% opłacanej składki.

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem wystąpienia pewnych nieprzewidywalnych zdarzeń, w następstwie których może zaistnieć szkoda na osobie lub w mieniu innych osób. Z kolei istotą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest to, iż w oparciu o art. 822 Kodeksu cywilnego (na podstawie umowy ubezpieczenia) ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. A zatem składka z tytułu umowy ubezpieczenia spółki od takiej odpowiedzialności pozostaje w związku z działalnością spółki i służy ochronie jej majątku. Koszt z tytułu opłacenia tej składki będzie więc podlegał zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, gdyż spełnia przesłanki określone w art. 15 ust. 1 updop. Zasadność zaliczenia przez osobę prawną do jej kosztów uzyskania przychodów kosztów polis ubezpieczeniowych związanych zarówno z odpowiedzialnością cywilną takiej osoby prawnej, jak i z ubezpieczeniami majątkowymi oraz z ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków nie budzi zresztą wątpliwości w orzecznictwie organów podatkowych, czego przykładem jest m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 maja 2011 r., nr IBPBI/2/423-534/11/BG.

Inaczej wygląda kwestia zaliczania do kosztów wydatków związanych z opłaceniem przez spółkę z o.o. składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jej zarządu. Przypomnijmy, iż zakres osobistej odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu spółki z o.o. wobec tej spółki, a także wobec osób trzecich za zobowiązania spółki określają przepisy art. 291-300 Kodeksu spółek handlowych. Z kolei odpowiedzialność tych osób z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych (zobowiązań podatkowych spółki) wynika z art. 116 Ordynacji podatkowej. Wskazać przy tym należy, iż przesłanką wystąpienia tej odpowiedzialności jest wina leżąca po stronie członka zarządu.

W orzecznictwie organów podatkowych jednolicie prezentowany jest pogląd, iż opłacane przez spółki kapitałowe składki związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej członków ich zarządów nie podlegają zaliczeniu do podatkowych kosztów tych spółek i to niezależnie od faktu czy osoby ubezpieczone są imiennie wskazane w polisie, czy też obejmuje ona zarząd jako całość. Takie stanowisko wynika m.in. z interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 lutego 2011 r., nr ITPB3/423-648/10/MK, w Poznaniu z 1 czerwca 2009 r., nr ILPB3/423-207/09-2/DS, czy w Katowicach z 20 sierpnia 2008 r., nr IBPB3/423-422/08/AM. Podobnie orzekają również sądy administracyjne (por. wyroki WSA w Białymstoku z 15 listopada 2005 r., sygn. akt I SA/Bk 289/05 oraz WSA w Krakowie z 22 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 1563/08 - orzeczenia prawomocne).

Zgodnie z kierunkiem wykładni prezentowanej przez organy podatkowe, podstawą wyłączenia takich składek z kosztów jest treść art. 16 ust. 1 pkt 59 updop. Na jego podstawie nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów wskazanych w tym przepisie. Treść tego przepisu wprost odnosi się jednak do określonej grupy osób - tj. do "pracowników" osoby prawnej. Stosowanie zatem tego przepisu do członków zarządu spółki kapitałowej nie zawsze może być właściwe, tym bardziej, że członkowie zarządu spółki z o.o. sprawują swoje funkcje na podstawie powołania (patrz art. 201 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych).

Uważamy natomiast, że podstawą wyłączenia z kosztów podatkowych opłacanych przez spółki kapitałowe składek związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej członków ich zarządów jest treść art. 15 ust. 1 updop i brak związku między zapłatą tych składek a przychodami spółki oraz zabezpieczeniem jej majątku.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

październik 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60