podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Porady ekspertów na temat rozliczania kosztów podatkowych - Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (330) z dnia 20.09.2012

Ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką

Spółka z o.o. zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką. Składka ubezpieczeniowa, uiszczona w całości przez spółkę, dzieli się w następujących proporcjach: w 20% pokrywa odpowiedzialność osobistą członków zarządu, w 80% odpowiedzialność spółki. Członkowie zarządu nie zostali wskazani w polisie imiennie. Czy składka w całości będzie stanowić koszt uzyskania przychodu spółki?

W przedstawionej w pytaniu sytuacji spółka będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów jedynie tę część opłaconej składki na ubezpieczenie, która dotyczy odpowiedzialności cywilnoprawnej spółki, czyli 80% opłacanej składki.

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem wystąpienia pewnych nieprzewidywalnych zdarzeń, w następstwie których może zaistnieć szkoda na osobie lub w mieniu innych osób. Z kolei istotą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest to, iż w oparciu o art. 822 Kodeksu cywilnego (na podstawie umowy ubezpieczenia) ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. A zatem składka z tytułu umowy ubezpieczenia spółki od takiej odpowiedzialności pozostaje w związku z działalnością spółki i służy ochronie jej majątku. Koszt z tytułu opłacenia tej składki będzie więc podlegał zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, gdyż spełnia przesłanki określone w art. 15 ust. 1 updop. Zasadność zaliczenia przez osobę prawną do jej kosztów uzyskania przychodów kosztów polis ubezpieczeniowych związanych zarówno z odpowiedzialnością cywilną takiej osoby prawnej, jak i z ubezpieczeniami majątkowymi oraz z ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków nie budzi zresztą wątpliwości w orzecznictwie organów podatkowych, czego przykładem jest m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 maja 2011 r., nr IBPBI/2/423-534/11/BG.

Inaczej wygląda kwestia zaliczania do kosztów wydatków związanych z opłaceniem przez spółkę z o.o. składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jej zarządu. Przypomnijmy, iż zakres osobistej odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu spółki z o.o. wobec tej spółki, a także wobec osób trzecich za zobowiązania spółki określają przepisy art. 291-300 Kodeksu spółek handlowych. Z kolei odpowiedzialność tych osób z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych (zobowiązań podatkowych spółki) wynika z art. 116 Ordynacji podatkowej. Wskazać przy tym należy, iż przesłanką wystąpienia tej odpowiedzialności jest wina leżąca po stronie członka zarządu.

W orzecznictwie organów podatkowych jednolicie prezentowany jest pogląd, iż opłacane przez spółki kapitałowe składki związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej członków ich zarządów nie podlegają zaliczeniu do podatkowych kosztów tych spółek i to niezależnie od faktu czy osoby ubezpieczone są imiennie wskazane w polisie, czy też obejmuje ona zarząd jako całość. Takie stanowisko wynika m.in. z interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 lutego 2011 r., nr ITPB3/423-648/10/MK, w Poznaniu z 1 czerwca 2009 r., nr ILPB3/423-207/09-2/DS, czy w Katowicach z 20 sierpnia 2008 r., nr IBPB3/423-422/08/AM. Podobnie orzekają również sądy administracyjne (por. wyroki WSA w Białymstoku z 15 listopada 2005 r., sygn. akt I SA/Bk 289/05 oraz WSA w Krakowie z 22 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 1563/08 - orzeczenia prawomocne).

Zgodnie z kierunkiem wykładni prezentowanej przez organy podatkowe, podstawą wyłączenia takich składek z kosztów jest treść art. 16 ust. 1 pkt 59 updop. Na jego podstawie nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów wskazanych w tym przepisie. Treść tego przepisu wprost odnosi się jednak do określonej grupy osób - tj. do "pracowników" osoby prawnej. Stosowanie zatem tego przepisu do członków zarządu spółki kapitałowej nie zawsze może być właściwe, tym bardziej, że członkowie zarządu spółki z o.o. sprawują swoje funkcje na podstawie powołania (patrz art. 201 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych).

Uważamy natomiast, że podstawą wyłączenia z kosztów podatkowych opłacanych przez spółki kapitałowe składek związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej członków ich zarządów jest treść art. 15 ust. 1 updop i brak związku między zapłatą tych składek a przychodami spółki oraz zabezpieczeniem jej majątku.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60